Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 Biên bản họp hội đồng xét TN đợt 4 tháng 12 năm 2018

  Đoàn Khoa CNTT gửi đến các bạn sinh viên khoa biên bản xét TN đợt tháng 9/2018

Tổng số SV đủ điều kiện đợt này là 40

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu sáu bốn bốn tám

Xem trả lời của bạn !