Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM


    TS. Nguyễn Văn Dũ (Truởng Bộ Môn)

  • Email: nvdu@hcmuaf.edu.vn

   ThS. Khương Hải Châu

  • Email: khchau@hcmuaf.edu.vn

 

   ThS. Trần Quốc Việt

  • Email: tqv@hcmuaf.edu.vn

 

   ThS. Trần Lê Như Quỳnh 

  • Email: nquynh@hcmuaf.edu.vn

 
   ThS. Phan Đình Long 

  • Email: phandinhlong@hcmuaf.edu.vn

 

Số lần xem trang: 3339
Điều chỉnh lần cuối: 09-09-2022

Danh sách các giảng viên thuộc bộ môn Hệ thống thông tin

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn bốn hai tám sáu

Xem trả lời của bạn !