Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM


    ThS. Mai Anh Thơ (Truởng Bộ Môn)

  • Email: tho @hcmuaf.edu.vn

    ThS. Nguyễn Thị Minh Hương

  • Email: ntmhuong @hcmuaf.edu.vn

   ThS. Khương Hải Châu

 

  • Email: khchau @hcmuaf.edu.vn

 

   ThS. Phan Võ Minh Thắng

  • Email: thangpvm @hcmuaf.edu.vn

 

   CN. Trần Quốc Việt

  • Email: tqv @hcmuaf.edu.vn

 

   KS. Trần Lê Như Quỳnh 

  • Email: nquynh @hcmuaf.edu.vn

 
   ThS. Phan Đình Long 

  • Email: pdlong @hcmuaf.edu.vn

 

Số lần xem trang: 13631
Điều chỉnh lần cuối: 07-04-2019

Danh sách các giảng viên thuộc bộ môn Hệ thống thông tin

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một chín chín tám ba

Xem trả lời của bạn !