Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Khoa Công Nghệ Thông Tin - ĐHNL TP.HCM : ĐT: 08-37242623 - Email: kcntt@hcmuaf.edu.vn - Website: http://fit.hcmuaf.edu.vn

Mời bạn đặt câu hỏi !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên   Email /Fb/Điện thoại:
Nội dung:

Số xác nhận : bảy một hai một bảy

Xem trả lời của bạn !