Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM


   ThS. Lê Phi Hùng (Phó khoa, Trưởng bộ môn)  

  • Email: hunglephi @hcmuaf.edu.vn

 

   ThS. Nguyễn Đức Công Song) 

  • Email: songndc @hcmuaf.edu.vn  

 

   ThS. Nguyễn Thanh Phước 

  • Email: ntphuoc @hcmuaf.edu.vn

   K.S  Võ Tấn Toàn

  • Email: vttoan@hcmuaf.edu.vn

   ThS. Trần Thị Thanh Nga

 

  • Email: tttnga @hcmuaf.edu.vn 

 

   TS. Nguyễn Đức Thành 

  • Email: ndt @hcmuaf.edu.vn

 

   ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy 

  • Email: nttthuy @hcmuaf.edu.vn 

 

Số lần xem trang: 13824
Điều chỉnh lần cuối: 07-04-2019

Danh sách các giảng viên thuộc bộ môn Công nghệ phần mềm

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bốn bốn hai tám

Xem trả lời của bạn !