Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM


    TS. Phạm Văn Tính (Chủ Nhiệm Khoa-Trưởng Bộ Môn)

  • Email: pvtinh @hcmuaf.edu.vn

 

   ThS. Trần Huy Cường

  • Email: thcuong @hcmuaf.edu.vn

 

   ThS. Phan Vĩnh Thuần  

  • Email: pvthuan @hcmuaf.edu.vn

 

   ThS. Nguyễn Văn Dũ 

  • Email: nvdu @hcmuaf.edu.vn

 

   KS. Nguyễn Thị Tú Mi 

  • Email: nttmi @hcmuaf.edu.vn

 

   KS. Nguyễn Xuân Vinh

  • Email: nguyenxuanvinh @hcmuaf.edu.vn

 

Số lần xem trang: 13214
Điều chỉnh lần cuối: 07-04-2019

Danh sách các giảng viên thuộc bộ môn Mạng máy tính và truyền thông

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba không ba hai năm

Xem trả lời của bạn !