Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm

 

            ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

                                               

Tên đề tài:

Một số lưu ý:

Tên đề tài cần có tính đơn nghĩa, khúc chiết, rõ ràng ngắn gọn, cô đọng vấn đề nghiên cứu, chuyên biệt, không trùng lặp với tên các đề tài đã có, không dẫn đến những sự hiểu lầm, hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau hay hiểu mập mờ.

Phải phù hợp với ngành đào tạo.

Không nên có nội dung nghiên cứu quá rộng dẫn đến hậu quả không thực hiện được.

Cần tránh các đề tài có chung nhiều chuyên ngành, quá đặc thù.

Vấn đề được nghiên cứu phải có giá trị khoa học và thực tiễn.

Sinh viên thực hiện: ghi rõ họ tên, mã số sinh viên, lớp, khoa đào tạo, khoá học, điện thoại liên hệ.

Giảng viên hướng dẫn: ghi rõ họ tên, học vị.

Lý do chọn đề tài:

Nêu và phân tích hiện trạng để làm nổi bật lý do cần phải thực hiện đề tài.

Xác định rõ các điểm mới của đề tài

Mục tiêu của đề tài: Cái đích mà đề tài hướng tới (Kết quả đề tài sẽ đạt được bao gồm cả kiến thức và sản phẩm)

Mục tiêu tổng quan: mô tả ngắn gọn, nói chung về sản phẩm/mục tiêu mà đề tài sẽ đạt được

Nội dung và phạm vi nghiên cứu:

Các nội dung cần nghiên cứu, thử nghiệm

Các công việc và các bước cần thực hiện để đạt được các mục tiêu đã nêu trên

Cơ sở khoa học và thực tiễn:

Cơ sở lý thuyết, các framework, công nghệ, giải thuật áp dụng để thực hiện các nội dung nghiên cứu nói trên và hoàn thành các chức năng chi tiết của sản phẩm theo mô tả ở mục 9 dưới đây.

Nếu đề tài hoàn thành thì có thể ứng dụng triển khai ở đâu?

Tính mới của đề tài (đề tài xây dựng mới hoàn toàn, hay kế thừa, hay xây dựng tiếp từ đề tài đã có trước đây).

Thời gian thực hiện: kéo dài một học kỳ chính của năm học.

Sản phẩm của đề tài:

- Đối với sản phẩm ứng dụng:  Cần mô tả chi tiết các chức năng của sản phẩm sau khi hoàn tất đề tài.

- Đối với sản phẩm nghiên cứu triển khai: Cần đánh giá giải pháp và tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết.

Tài liệu tham khảo: những tài liệu tham khảo cần thiết khi thực hiện đề tài

Bài đăng tạp chí: Tên tác giả, tên bài báo, tên tạp chí, tập, số, năm và các trang.

Bài báo cáo hội nghị: Tên tác giả, Tên bài báo, Tên hội nghị, tên tuyển tập các báo cáo, nơi và thời gian tổ chức.

 Sách: Tên tác giả, tên sách, lần xuất bản, nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản.

Website: Địa chỉ trang web cụ thể.

 

Giảng viên hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Sinh viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

Lưu ý: nội dung nghiên cứu (mục 6) + sản phẩm của đề tài (mục 9) sẽ là tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành khóa luận tốt nghiệp và có được bảo vệ trước hội đồng hay không?

 

Số lần xem trang: 215
Điều chỉnh lần cuối: 05-01-2020

Thông báo của khoa CNTT

Biên bản xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022 (01-07-2022)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 3 năm 2022 (29-03-2022)

[Thông báo] V/v mở thêm chỗ các môn học trong HK1/2021-2022 (14-09-2021)

[Thông báo] Giải quyết việc điều chỉnh các môn thi trực tuyến sang trực tiếp. (04-09-2021)

[Thông báo] Thời gian đào tạo tối đa với các chương trình đào tạo (02-07-2021)

[Thông báo] Nộp đề cương chi tiết KLTN trong HK1/2021-2022 (30-06-2021)

[Tuyển Sinh] Tư vấn trực tuyến - hướng nghiệp tuyển sinh (05-05-2021)

[Thông báo] Về xét cảnh báo học vụ học kỳ I năm học 2020 - 2021 (19-04-2021)

[Thông báo] Nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2020-2021 (04-01-2021)

[Thông Báo] Biên bản xét TN đợt 4 tháng 12 năm 2020.. (04-01-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm không chín hai hai

Xem trả lời của bạn !