Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  

                SỐ:          /TB-ĐHNL

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     

   

          Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm 2011

 

THÔNG BÁO

 (V/v Cải tiến xác nhận các loại giấy tờ cho sinh viên)

Kính gửi:  -    Các Khoa/Bộ môn

-          Các Phòng ban liên quan

-          Toàn thể sinh viên

                 Theo chức năng nhiệm vụ được giao, hiện nay Phòng Công tác Sinh viên tiếp nhận

     và giải quyết các loại giấy tờ liên quan đến sinh viên như sau: Xác nhận sinh viên đang học

     tại trường; Đơn vay vốn NHCSXH; Đơn miễn giảm học phí; Đơn tạm hoãn nghĩa vụ

     quân sự.

         Để phục vụ tốt hơn trong công tác xác nhận, tránh trường hợp thất lạc và sai mẫu, tăng cường sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị và sinh viên về thời gian và cách thức xác nhận, nhà trường đề nghị các Khoa/Bộ môn thông báo đến toàn thể sinh viên về việc xác nhận các giấy tờ cho sinh viên theo quy trình như sau:

Bước

Nội

dung

Quy trình

Người

 thực hiện

Ghi chú

 

1

 

Nhận mẫu đơn

- Sinh viên (SV): tải mẫu đơn liên quan tại website: www.nls.hcmuaf.edu.vn hoặc

nhận mẫu đơn trực tiếp tại P.CTSV

 

 

Sinh viên

SV phải sử dụng đúng theo mẫu qui định tại: trang web hoặc tại bảng thông báo của P.CTSV

 

2

 

 

Nộp đơn

- SV:nộp đơn cho Lớp trưởng/ Đại diện lớp

- Lớp trưởng/ Đại diện lớp: nhận đơn, phân loại, tổng hợp  nộp cho P.CTSV

- Sinh viên

- Lớp trưởng/ Đại diện lớp

- P.CTSV

- Lớp trưởng/ Đại diện lớp nộp đơn tại P.CTSV các ngày:

        Thứ 2,4,6

(không kèm theo bất kỳ giấy tờ khác ngoài đơn)

 

3

 

Xác  nhận

- Phòng CTSV: Kiểm tra, ký xác nhận, chuyển phòng Hành chính (HC) đóng dấu

- P.CTSV

- P.HC

Các trường hợp đột xuất có lý do chính đáng, P.CTSV sẽ xem xét giải quyết cụ thể.

 

4

 

Trả đơn

- Lớp trưởng/ Đại diện lớp: Nhận đơn đã xác nhận tại P.CTSV

- SV: nhận mẫu đơn từ Lớp trưởng/  Đại diện lớp

- Lớp trưởng/ Đại diện lớp

- Sinh viên

- P.CTSV

P.CTSV trả đơn xác nhận sau 2 ngày làm việc (trừ ngày nghỉ và ngày lễ)

       

Lưu ý:  Thời gian thực hiện và hoàn tất các thủ tục tại địa phương được qui định như sau:

             - Vay vốn Ngân hàng CSXH:  tập trung 2 đợt: vào tháng 3->4 và tháng 9->12

 - Nghĩa vụ quân sự: tập trung 2 đợt: tháng 3 và tháng 9 ->10

 - Miễn giảm học phí: tập trung 2 đợt: tháng 9->10 và tháng 3->4

    Vì quyền lợi của sinh viên, nhà trường đề nghị các Khoa/Bộ môn triển khai đến TL.QLSV, Cố vấn học tập, BCH đoàn khoa, BCH chi đoàn các lớp, sinh viên được biết để có thể chủ động phân bố thời gian hợp lý trong việc xác nhận các loại giấy tờ và hoàn tất các thủ tục ởđịa phương theo đúng quy định.

 

Trân trọng thông báo.!.                                                       

                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG                                   

 

                                

   Nơi nhận:

­   Như trên;

­   Ban Giám hiệu (để báo cáo);

­   Lưu VP, P.CTSV.

 

Số lần xem trang: 2145
Điều chỉnh lần cuối: 13-12-2011

[Quy Trình] Xét Tốt Nghiệp cho sinh viên hệ tín chỉ (17-05-2012)

Vinh danh thủ khoa tốt nghiệp Đại học lần 4 năm 2012 (16-04-2012)

Kết quả lớp Test UML (28-03-2012)

Danh sách thí sinh và lịch thi tuyển Microsoft Office Champion 2012 (20-03-2012)

[THÔNG BÁO]_Ôn tập lớp Test UML lần 2 (19-03-2012)

[THÔNG BÁO]_V/v đăng ký Lớp Test UML (20-02-2012)

[Thông báo khẩn] V/v Đăng ký môn học cho SV hệ niên chế (đối với các môn học không mở lớp tín chỉ tương đương) (08-12-2011)

[Hướng dẫn] Quy trình thủ tục ký các loại giấy tờ (09-09-2011)

[Thông báo] Bảng phân công giải quyết công việc (09-09-2011)

ICT Day 2011 - Ngày hội công nghệ số Đài Loan tại Sài Gòn (14-09-2011)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn tám tám chín một

Xem trả lời của bạn !