Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 

       Bộ Giáo Dục và Đào Tạo                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM                        Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ (ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG)

NGÀNH ĐÀO TẠO:

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

 1. Tên học phần: Thiết kế hướng đối tượng

Tên tiếng Anh: Object-oriented Design

 1. Mã học phần: 14354
 2. Số đơn vị học trình: 5
 3. Trình độ (cho sinh viên năm thứ 3)
 4. Phân bổ thời gian:

-         Lên lớp: 45 tiết

-         Thực tập phòng thí nghiệm, thực hành: 30 tiết

 1. Giảng viên phụ trách: ThS. Nguyễn Đức Thành
 2. Bộ môn: Công Nghệ Phần Mềm     Khoa:  Công Nghệ Thông Tin
 3. Mục tiêu của học phần:

Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên có khả năng :

-         Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về thiết kế hướng đối tượng.

-         Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cần thiết về các mẫu thiết kế và cách áp dụng các mẫu thiết kế.

-         Nâng cao kỹ năng lập trình thông qua các bài tập thực hành.

 1. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
 2. Các học phần tiên quyết hay có liên quan: Lập trình B
 3. Nội dung chi tiết phân bố theo chương trình và số tiết tương ứng của học phần:

A. Lý thuyết:

Phần 1: Tổng quan (3 tiết)

_        Quy trình phát triển phần mềm.

_        Đời sống phần mềm.

_        Các quy trình công nghệ.

_        Vị trí và vai trò của thiết kế phần mềm.

_        Các tiếp cận khác nhau của thiết kế phần mềm.

 

Phần 2: Các khái niệm cơ bản trong thiết kế hướng đối tượng (6 tiết)

_        Trừu tượng hóa.

_        Đối tượng và lớp.

_        Tính đóng gói.

_        Tính kế thừa.

_        Tính đa hình.

_        Giao diện (interface).

_        Hệ thống con (subsystem).

_        Client – Server.

_        Các mối quan hệ:

o       Mối quan hệ kết hợp (Association).

o       Mối quan hệ thu nạp (Aggregation).

o       Mối quan hệ cấu thành (Composition).

o       Bản số và chiều.

o       Mối quan hệ phụ thuộc (Dependency).

o       Mối quan hệ tổng quát hóa (Generalization).

o       Mối quan hệ hiện thực hóa (Realization).

 

Phần 3: Xác định lớp (6 tiết)

_        Một số gợi ý trong việc xác định lớp.

_        Tinh chỉnh lại các lớp.

_        Khảo sát một thí dụ: Thiết kế máy rút tiền tự động ATM.

 

Phần  4: Xác định trách nhiệm của từng lớp (6 tiết)

_        Trách nhiệm của lớp là gì?

_        Xác định trách nhiệm.

_        Gán trách nhiệm cho lớp.

_        Xác định trách nhiệm cho các lớp trong thí dụ về hệ thống máy in.

 

Phần 5: Sự cộng tác giữa các lớp (3 tiết)

_        Sự cộng tác giữa các lớp là gì?

_        Xác định sự cộng tác giữa các lớp.

 

      Phần 6: Xác định subsystem (3 tiết)

 

      Phần 7: Một số mẫu thiết kế quan trọng (9 tiết)

 

      Phần 8: Sinh viên trình bày đề tài (9 tiết)

 

B. Thực hành: (30 tiết)

 Các sinh viên sẽ làm việc theo nhóm. Mỗi nhóm từ 3 đến 4 sinh viên sẽ chọn một đề tài để thực hiện trong suốt thời gian học. Thời gian thực hành sẽ dùng để hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài. Nội dung thực hành bao gồm:

-         Chọn đề tài, xác định yêu cầu và phân tích bài toán (5 tiết).

-         Xác định lớp, trách nhiệm cho các lớp và mối quan hệ giữa các lớp (class diagram và sequence (collaboration) diagram), xác định các subsystem (10 tiết).

-         Thiết kế giao diện và viết chương trình (15 tiết).

 1. Tài liệu học tập, trang thiết bị phụ vụ thực hành thực tập, trợ huấn cụ

Tài liệu tham khảo

1.      Rebecca Wirfs-Brock, Brian Wilkerson, Lauren Wiener, Designing Object-Oriented Software, Prentice-Hall, 2000.

2.      Stephen Stelting, Olav Maassen, Applied Java Patterns, Prentice-Hall, 2001.

 

 1. Nhiệm vụ của sinh viên:

-         Dự lớp

-         Bài tập

-         Dụng cụ học tập

-         Khác

 1. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

-         Dự lớp

-         Thảo luận

-         Bản thu hoạch

-         Thuyết trình

-         Thi cuối học phần

-         Khác

 1. Thang điểm:

 

 

Ngày           tháng          năm

     Duyệt của                                                          Ý kiến                                Người biên soạn

Trưởng Khoa/BM                                            Trưởng Bộ Môn

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang: 314
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai không sáu sáu tám

Xem trả lời của bạn !