Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 

       Bộ Giáo Dục và Đào Tạo                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM                        Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ (ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG)

NGÀNH ĐÀO TẠO:

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

 1. Tên học phần: Phương pháp tính

Tên tiếng Anh: Numerical Methods

 1. Mã học phần: 14346
 2. Số đơn vị học trình: 4
 3. Trình độ (cho sinh viên năm thứ 3)
 4. Phân bổ thời gian:

-         Lên lớp: 45 tiết

-         Thực tập phòng thí nghiệm, thực hành: 30 tiết

 1. Giảng viên phụ trách: ThS. Nguyễn Đức Thành
 2. Bộ môn: Công Nghệ Phần Mềm     Khoa:  Công Nghệ Thông Tin
 3. Mục tiêu của học phần:

Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên có khả năng :

-         Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, cần thiết về các phương pháp tính toán.

-         Phát triển những kỹ năng cần thiết trong việc ứng dụng các phương pháp tính trong tin học.

 

 1. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
 2. Các học phần tiên quyết hay có liên quan: Lập trình B
 3. Nội dung chi tiết phân bố theo chương trình và số tiết tương ứng của học phần:

Phần 1: Sai số (5 LT / 0 TH)

-         Khái niệm về sai số và các nguyên nhân dẫn đến sai số

-         Cách viết số xấp xỉ

-         Sai số quy tròn

-         Các quy tắc tính sai số

-         Sai số tính toán và sai số phương pháp

-         Sự ổn định của một quá trình tính toán

-         Số dấu phẩy động

 

Phần 2: Tính giá trị của hàm số (5 LT / 5 TH)

+ Lý thuyết (5 tiết)

-         Tính giá trị của đa thức – sơ đồ Horner

-         Tính giá trị của hàm số bằng phương pháp khai triển Taylor

-         Tính giá trị của hàm số bằng phương pháp lặp

+ Thực hành (5 tiết)

-         Viết chương trình tính giá trị cho đa thức theo phương pháp Horner

-         Viết chương trình tính giá trị của hàm số bằng phương pháp Taylor

-         Viết chương trình tính giá trị của hàm số bằng phương pháp lặp

 

Phần 3: Tính gần đúng nghiệm của một phương trình (10 LT / 5 TH)

+ Lý thuyết (10 tiết)

-         Nghiệm và khoảng phân ly nghiệm

-         Phương pháp chia đôi

-         Phương pháp lặp

-         Phương pháp Newton

-         Phương pháp dây cung

+ Thực hành (5 tiết)

-         Cài đặt thử nghiệm các phương pháp tính gần đúng nghiệm của một phương trình (phương pháp chia đôi, phương pháp lặp, phương pháp Newton, phương pháp dây cung)

-         So sánh thời gian thực hiện của các phương pháp và khảo sát sự ảnh hưởng của từng phương pháp vào giá trị khởi đầu và dạng phương trình

 

Phần 4: Phương pháp tính trong Đại số tuyến tính (10 LT / 10 TH)

+ Lý thuyết (10 tiết)

-         Các phương pháp giải đúng hệ Đại số tuyến tính

o       Phương pháp Crame

o       Phương pháp Gauss

o       Tính định thức và ma trận nghịch đảo

-         Giải gần đúng hệ Đại số tuyến tính – phương pháp lặp đơn

-         Tìm trị riêng và vector riêng của ma trận

+ Thực hành (10 tiết)

-         Xây dựng lớp ma trận dùng để giải các bài tóan trong đại số tuyến tính

-         Viết chương trình giải một hệ đại số tuyến tính bằng phương pháp Gauss

-         Viết chương trình tính gần đúng trị riêng và vector riêng

 

Phần 5: Nội suy và phương pháp bình phương bé nhất (10 LT / 5 TH)

+ Lý thuyết (10 tiết)

-         Nội suy đa thức

o       Đa thức Lagrange

o       Đa thức Newton

o       Nội suy spline

-         Phương pháp bình phương bé nhất

+ Thực hành (5 tiết)

-         Áp dụng phương pháp bình phương bé nhất xác định các tham số đối với dữ liệu có phân bố theo đường thẳng và đường tròn.

 

Phần 6: Tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định (5 LT / 5 TH)

+ Lý thuyết (5 tiết)

-         Tính gần đúng đạo hàm

o       Sử dụng đa thức nội suy

o       Áp dụng công thức Taylor

-         Tính gần đúng tích phân xác định

o       Công thức Newton – Lepniz

o       Công thức hình thang

o       Công thức Simpson

+ Thực hành (5 tiết)

-         Viết chương trình tính gần đúng đạo hàm, khảo sát sai số

-         Viết chương trình tính gần đúng tích phân xác định theo các phương pháp hình thang và Simpson, khảo sát sai số đối với từng phương pháp

 

 1. Tài liệu học tập, trang thiết bị phụ vụ thực hành thực tập, trợ huấn cụ

Tài liệu tham khảo

1.      Tạ Văn Đỉnh , Phương pháp tính.

2.      Lê Trọng Vinh, Giải tích số.

3.      William H. Press, Saul A. Teukolsky, William T. Vetterling, Brian P. Flannery, Numerical Recipes in C.

 1. Nhiệm vụ của sinh viên:

-         Dự lớp

-         Bài tập

-         Dụng cụ học tập

-         Khác

 1. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

-         Dự lớp

-         Thảo luận

-         Bản thu hoạch

-         Thuyết trình

-         Thi cuối học phần

-         Khác

 1. Thang điểm:

 

 

Ngày           tháng          năm

     Duyệt của                                                          Ý kiến                                Người biên soạn

Trưởng Khoa/BM                                            Trưởng Bộ Môn

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang: 349
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín không năm hai năm

Xem trả lời của bạn !