Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 

       Bộ Giáo Dục và Đào Tạo                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM                        Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ (ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG)

NGÀNH ĐÀO TẠO:

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

 1. Tên học phần: Chuyên đề hệ thống thông tin

Tên tiếng Anh:  Special Subjects of Information System

 1. Mã học phần: 14259
 2. Số đơn vị học trình: 5
 3. Trình độ (cho sinh viên năm thứ 3)
 4. Phân bổ thời gian:

-         Lên lớp: 45 tiết

-         Thực tập phòng thí nghiệm, thực hành: 60 tiết

 1. Giảng viên phụ trách: ThS. Lê Phi Hùng
 2. Bộ môn: Hệ thống thông tin    Khoa:  Công Nghệ Thông Tin
 3. Mục tiêu của học phần:

Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên có khả năng :

_        Môn học giới thiệu khái niệm về XML cùng với một số kỹ thuật cốt lõi để khai thác tính năng ứng dụng mạnh mẽ của ngôn ngữ này. Đây được xem như một kỹ thuật nồn cốt trong tương lai ứng dụng cho việc lưu trữ dữ liệu, trao đổi dữ liệu trong môi trường Internet thông minh sau này. Kỹ thuật đặc tả tài liệu bằng XML với sự hỗ trợ của DTD, XML Schema cũng như các kỹ thuật chuyển đổi dữ liệu XML với XSL và truy vấn dữ liệu với Xquery sẽ được đề cập.

 1. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
 2. Các học phần tiên quyết hay có liên quan: Nhập môn cơ sở dữ liệu
 3. Nội dung chi tiết phân bố theo chương trình và số tiết tương ứng của học phần:

Phần 1: Mở đầu (2LT+5TH)

+ Lý thuyết (2 tiết)

_        Khái niệm về XML

o       Ví dụ mở đầu

o       Các ngôn ngữ đánh dấu

o       Các ngôn ngữ hình thức theo chuẩn XML

_        Ứng dụng của XML

+ Thực hành (5 tiết)

_        Giới thiệu chức năng hỗ trợ XML trong SQL Server

_        Truy cập SQL thông qua http dưới dạng XML

 

Phần 2: Tạo lập và sử dụng tài liệu XML (4LT+5TH)

+ Lý thuyết (4 tiết)

_        Tạo lập tài liệu XML

o       Biểu diễn và xử lý thông tin trong máy tính

o       Biểu diễn và xử lý thông tin trong XML

_        Kiểm tra tính Well-formed của tài liệu XML

+ Thực hành (5 tiết)

_        Giới thiệu các công cụ làm việc với XML

_        Cài đặt các công cụ

 

Phần 3: Đặc tả cấu trúc XML với DTD (4LT+5TH)

+ Lý thuyết (4 tiết)

_        Cấu trúc tài liệu DTD

o       Khai báo Element

o       Khai báo thuộc tính

_        Khai báo DTD cho XML document

+ Thực hành (5 tiết)

_        Tạo, hiệu chỉnh các DTD

_        Khai báo DTD cho XML document

_        Kiểm tra tính valid của XML document với DTD

 

Phần 4: Đặc tả tài liệu XML với XML Schema (8LT+15TH)

+ Lý thuyết (8 tiết)

_        Chuyển từ DTD lên XML Schema

_        Không gian tên

_        Cấu trúc tài liệu Schema

o       Các hình thức khai báo Element

o       Khai báo thuộc tính

_        Khai báo Schema cho XML document

+ Thực hành (15 tiết)

_        Tạo, hiệu chỉnh schema

_        Gắn schema cho XML document

_        Kiểm tra tính valid của XML document so với schema

 

Phần 5: Xử lý dữ liệu trên XML document bằng XSLT(8LT+15TH)

+ Lý thuyết (8 tiết)

_        Chức năng và các thành phần của XSL

_        Cấu trúc tài liệu XSL

_        Gắn kết tài liệu XSL vào XML document

+ Thực hành (15 tiết)

_        Giới thiệu các công cụ làm việc với XML

_        Cài đặt các công cụ

 

Phần 6: Xử lý tài liệu XML bằng các parser (4LT+15TH)

+ Lý thuyết (4 tiết)

_        Mô hình DOM

_        Mô hình SAX+

+ Thực hành (15 tiết)

_        Giới thiệu dự án sử dụng kỹ thuật DOM, SAX

_        Làm bài tập tổng quát

_        Báo cáo đề tài môn học

 1. Tài liệu học tập, trang thiết bị phụ vụ thực hành thực tập, trợ huấn cụ

Tài liệu tham khảo

1.      XML Bible 2nd Edition,

Elliotte Rusty Harold

2.      XML Nền tảng và ứng dụng,

Nguyễn Phương Lan, Hoàng Đức Hải – Nhà xuất bản Giáo Dục.

3.      HTTP://W3.ORG

HTTP://W3SCHOOL.COM

 1. Nhiệm vụ của sinh viên:

-         Dự lớp

-         Bài tập

-         Dụng cụ học tập

-         Khác

 1. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

-         Dự lớp

-         Thảo luận

-         Bản thu hoạch

-         Thuyết trình

-         Thi cuối học phần

-         Khác

 1. Thang điểm:

 

 

Ngày           tháng          năm

     Duyệt của                                                          Ý kiến                    Người biên soạn

Trưởng Khoa/BM                                            Trưởng Bộ Môn

 

           

 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang: 243
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm tám bốn sáu tám

Xem trả lời của bạn !