Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 

       Bộ Giáo Dục và Đào Tạo                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM                        Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ (ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG)

NGÀNH ĐÀO TẠO:

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

 1. Tên học phần: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

Tên tiếng Anh: Information System Analysis and Design

 1. Mã học phần: 14449
 2. Số đơn vị học trình: 5
 3. Trình độ (cho sinh viên năm thứ 3)
 4. Phân bổ thời gian:

-         Lên lớp: 45 tiết

-         Thực tập phòng thí nghiệm, thực hành: 60 tiết

 1. Giảng viên phụ trách: ThS. Lê Phi Hùng
 2. Bộ môn: Hệ thống thông tin     Khoa:  Công Nghệ Thông Tin
 3. Mục tiêu của học phần:

Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên có khả năng :

_        Các bước phân tích và thiết kế hệ thống thông tin theo cách tiếp cận hương đối tượng.

_        Dùng ngôn ngữ UML để mô hình và viết sưu liệu cho hệ thống.

_        Chuyển lược đồ phân tích thành lược đồ thiết kế: Thiết kế hệ thống, Thiết kế đối tượng và thiết kế dữ liệu.

 1. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
 2. Các học phần tiên quyết hay có liên quan: Nhập môn cơ sở dữ liệu, Lập trình B
 3. Nội dung chi tiết phân bố theo chương trình và số tiết tương ứng của học phần:

Phần 1: Giới thiệu về hệ thống thông tin (3 LT / 0 TH)

+ Lý thuyết (3 tiết):

_                    Các khái niệm

o       Dữ liệu và thông tin

o       Khái niệm về hệ thống

o       Định nghĩa hệ thống thông tin

_        Phân loại hệ thống thông tin

o       Phân loại theo chức năng

o       Phân loại theo các mức tổ chức

Phần 2 : Phát triển hệ thống thông tin (4 LT / 0 TH)

+ Lý thuyết (4 tiết):

_        Các vấn đề liên quan đến phát triển hệ thống thông tin

o       Các vai trò con người liên quan

o       Ngôn ngữ và công cụ mô hình

o       Quy trình phát triển hệ thống

_        Các tiếp cận phát triển hệ thống thông tin

o       Tiếp cận cấu trúc

o       Tiếp cận hướng đối tượng

o       Phát triển lặp và tăng

_        Các quy trình phát triển hệ thống

o       Quy trình thác nước, Quy trình xoắn ốc, Prototyping, Unified Process

_        Giới thiệu về UML và công cụ Rational Rose

Phần 3: Thu thập yêu cầu (4 LT / 4 TH)

+ Lý thuyết (4 tiết):

_        Định nghĩa yêu cầu, Phân lọai yêu cầu

_        Các kỹ thuật phát hiện yêu cầu

_        Mô hình nghiệp vụ (Business Model) bằng lược đồ Activity

+ Thực hành (4 tiết):

-        Nhận diện các yêu cầu từ phát biểu bài tóan.

-        Thực hành mô hình nghiệp vụ bằng lược đồ Activity.

Phần 4: Mô hình yêu cầu (8 LT / 12 TH)

+ Lý thuyết (8 tiết):

_        Mô hình Use case

o       Lược đồ Use case

o       Đặc tả Use case

_        Glossary

_        UI Prototype

_        Đặc tả bổ sung

_        Ví dụ về mô hình yêu cầu

+ Thực hành (12 tiết):

-        Thực hành mô hình yêu cầu bằng lược đồ usecase

-        Viết kịch bản (dòng sự kiện) cho các use case

-        Phác thảo giao diện cho các use case

-        Nhận diện các yêu cầu khác

Phần 5: Phân tích yêu cầu (10 LT / 16 TH)

+ Lý thuyết (10 tiết):

_        Các khái niệm về lược đồ lớp

_        Mô hình lớp miền (Domain Model)

o       Nhận diện lớp

o       Nhận diện quan hệ Association, aggregation, generalization

_        Xây dựng lược đồ lớp bằng cách hiện thực use case

_        Kỹ thuật CRC để nhận diện lớp và gán trách nhiệm

+ Thực hành (16 tiết):

-        Nhận diện các lớp miền từ phát biểu bài toán.

-        Nhận diện các thuộc tính, quan hệ association giữa các lớp.

-        Phân tích các quan hệ cấu trúc giữa các lớp: aggregation, generalization

-        Thực hành hiện thực use case để phát hiện vá gán trách nhiện cho lớp

+ Báo cáo đồ án môn học giữa học kỳ (8 TH)

      -      Thuyết trình đồ án thực hành

Phần 6: Mô hình tương tác đối tượng (4 LT / 4 TH)

+ Lý thuyết (4 tiết):

_        Mô hình tương tác và việc gán trách nhiệm

_        Lược đồ trình tự (Sequence Diagram)

_        Lược đồ cộng tác (Collaboration Diagram)

_        Kiểm tra chéo lược đồ tương tác và lược đồ lớp

+ Thực hành (4 tiết):

-      Thực hành vẽ lược đồ trình tự và lược đồ cộng tác cho các use case

-           Từ lược đồ tương tác xác định các trách nhiệm cho các lớp

Phần 7: Mô hình trạng thái (4 LT / 0 TH)

+ Lý thuyết (4 tiết):

_        Các khái niệm về lược đồ trạng thái

_        Mô hình vòng đời đối tượng bằng lược đồ trạng thái

_        Xây dựng lược đồ trạng thái từ lược đồ tương tác

_        Kiểm tra chéo các lược đồ

+ Báo cáo đồ án môn học cuối học kỳ (8 TH)

-           Thuyết trình đồ án thực hành

Phần 8: Chuyển sang thiết kế (8 LT / 8 TH)

+ Lý thuyết (8 tiết):

_        Thiết kế hệ thống

o       Các khái niệm: sub-system, package

o       Tiếp cận phân chia hệ thống thành các hệ thống con: Layering and Partitioning

_        Thiết kế đối tượng:

o       Định nghĩa thuộc tính, phạm vi, kiểu, hướng và cài đặt quan hệ, tập hợp

o       Áp dụng thiết kế mẫu

_        Thiết kế cơ sở dữ liệu và quản lý dữ liệu

o       Các cách khác nhau để lưu trữ đối tượng

o       Lưu trữ đối tượng vào mô hình dữ liệu quan hệ

_        Thiết kế giao diện

+ Thực hành (8 tiết):

_        Thiết kế kiến trúc hệ thống: Nhận diện các sub-system, package và quan hệ giữa chúng.

_        Thiết kế thuộc tính, chiều quan hệ, thiết kế lớp tập hợp. Áp dụng các mẫu thiết kế.

_        Thiết kế cơ sở dữ liệu và các lớp truy xuất dữ liệu

_        Một số mẫu thiết kế giao diện

 

 1. Tài liệu học tập, trang thiết bị phụ vụ thực hành thực tập, trợ huấn cụ

Tài liệu tham khảo

1.      Bennett, McRobb and Farmer (2002): Object-Oriented Systems Analysis and Design Using UML, McGraw Hill.

2.      Craig Larman (2004): Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis andDesign and Iterative Development, Addison Wesley

3.      MACIASZEK, L.A. (2001): Requirements Analysis and System Design. Developing Information Systems with UML, Addison Wesley

 1. Nhiệm vụ của sinh viên:

-         Dự lớp

-         Bài tập

-         Dụng cụ học tập

-         Khác

 1. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

-         Dự lớp

-         Thảo luận

-         Bản thu hoạch

-         Thuyết trình

-         Thi cuối học phần

-         Khác

 1. Thang điểm:

 

 

Ngày           tháng          năm

     Duyệt của                                                          Ý kiến                                Người biên soạn

Trưởng Khoa/BM                                            Trưởng Bộ Môn

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang: 471
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba hai chín sáu hai

Xem trả lời của bạn !