Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 

       Bộ Giáo Dục và Đào Tạo                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM                        Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ (ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG)

NGÀNH ĐÀO TẠO:

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

 1. Tên học phần: Lập trình mạng 2

Tên tiếng Anh: Network Programming 2

 1. Mã học phần: 14247
 2. Số đơn vị học trình: 4
 3. Trình độ (cho sinh viên năm thứ 2)
 4. Phân bổ thời gian:

-         Lên lớp: 30 tiết

-         Thực tập phòng thí nghiệm, thực hành: 60 tiết

 1. Giảng viên phụ trách: ThS. Lê Phi Hùng
 2. Bộ môn: Mạng MT và truyền thông     Khoa:  Công Nghệ Thông Tin
 3. Mục tiêu của học phần:

Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên có khả năng :

_        Kiến trúc ứng dụng phân tán đa buộc và phát triển ứng dụng phân tán dựa thành phần.

_        Phát triển thành phần phân tán dùng Enterprise JavaBeans 3.

 1. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
 2. Các học phần tiên quyết hay có liên quan: Lập trình mạng 1, Nhập môn cở dữ liệu
 3. Nội dung chi tiết phân bố theo chương trình và số tiết tương ứng của học phần:

Phần 1: Giới thiệu (3 LT / 0 TH)

+ Lý thuyết (3 tiết):

-           Kiến trúc ứng dụng phân tán đa buộc

o                   Các thành phần: Client tier, Web tier, Business Logic tier, Database tier

o       Đối tượng phân tán

o       Các kỹ thuật gọi đối tượng phân tán từ xa: CORBA, DCOM, RMI-IIOP

-           Giới thiệu EJB

o       Định nghĩa Enterprise JavaBeans (EJB); Kiến trúc ứng dụng Java EE và EJB; Các lợi ích và xem xét khi nào sử dụng EJB

o       Các kiểu thành phần EJB: Session bean, Message Driven Bean

o       Java Persistence với Entity Bean

o       EJB container

Phần 2: Phát triển các đối tượng dịch vụ EJB (6 LT / 12 TH)

+          Lý thuyết (6 tiết):

-           Session bean

o       Stateless session bean

o       Vòng đời của stateless session bean.

o       Stateful session bean

o       Vòng đời của stateful session bean

-           Message Driven Bean

o       JMS-based Message Driven Bean

o       Vòng đời của Message Driven Bean

+ Thực hành (12 tiết):

-        Cài đặt một Stateless và Stateful session bean

-        Cài đặt Message Driven Bean

Phần 3: Persistence Java (14 LT / 24 TH)

+ Lý thuyết (14 tiết):

-           Entity bean

-           Entity manager service

o       Persistence Context và EntityManager

o       Obtaining an EntityManager

o       Các thao tác với EntityManager

o       Vòng đời của Entity Bean

o       Resource Local Transactions

-           Mapping Persistent Objects

o       Basic Relational Mapping

o       Primary Keys

o       Property Mappings

o       Multitable Mappings with @SecondaryTable

o       @Embedded Objects

-           Entity Relationships

o       The Seven Relationship Types

o       Mapping Collection-Based Relationships

o       Detached Entities and FetchType

o       Cascading

-           Entity Inheritance

o       Single Table per Class Hierarchy

o       Table per Concrete Class

o       Table per Subclass

o       Mixing Strategies

o       Nonentity Base Classes

-           Queries and EJB QL

o       Query API

o       EJB QL

o       Native Queries

o       Named Queries

+ Thực hành (24 tiết):

-        Cài đặt một entity bean.

-        Các ánh xạ cơ bản: lớp, thuộc tính, định danh.

-        Ánh xạ quan hệ một-một, một-nhiều, nhiều-một, nhiều-nhiều

-        Ánh xạ thành phần (các đối tượng phụ thuộc)

-        Các chiến lược ánh xạ quan hệ kế thừa.

-        Các thao tác lưu trữ, đọc, cập nhật, xóa đối tượng lưu trữ. Truyền lưu trữ (Transition persistence), flushing the Session.

-        Sử dụng ngôn ngữ truy vấn đối tượng EJBQL

Báo cáo đồ án môn học (8 TH)

-          Thuyết trình về một hệ thống phát triển dựa trên công nghệ EJB3

Phần 4: Transaction và Security (3 LT / 8 TH)

-           Transaction

o       ACID Transactions

o       Declarative Transaction Management

o       Isolation and Database Locking

o       Nontransactional EJBs

o       Explicit Transaction Management

o       Exceptions and Transactions

o       Transactional Stateful Session Beans

o       Conversational Persistence Contexts

-           Security

o       Authentication and Identity

o       Authorization

o       The RunAs Security Identity

o       Programmatic Security

Phần 5: EJB3 và Web service (3 LT / 8 TH)

-           Web Services Overview

-           Truy cập Web Services bằng JAX-RPC

-           Định nghĩa Web Service bằng JAX-RPC

-           Dùng JAX-WS

 1. Tài liệu học tập, trang thiết bị phụ vụ thực hành thực tập, trợ huấn cụ

Tài liệu tham khảo

1.      Enterprise JavaBeans 3.0, By Bill Burke, Richard Monson-Haefel, O'Reilly 2006

2.      JBoss EJB 3.0 Documentation

3.      JBoss TrailBlazer web page at at http://www.jboss.com/docs/trailblazer.

4.      JSR 220: Enterprise JavaBeansTM, Version 3.0 Java Persistence API

5.      The Java EE The JavaTrademarked EE 5 Tutorial, Sun Sun Microsystems 2006

 1. Nhiệm vụ của sinh viên:

-         Dự lớp

-         Bài tập

-         Dụng cụ học tập

-         Khác

 1. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

-         Dự lớp

-         Thảo luận

-         Bản thu hoạch

-         Thuyết trình

-         Thi cuối học phần

-         Khác

 1. Thang điểm:

 

 

Ngày           tháng          năm

     Duyệt của                                                          Ý kiến                                Người biên soạn

Trưởng Khoa/BM                                            Trưởng Bộ Môn

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang: 12589
Điều chỉnh lần cuối:

LỄ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (08-11-2020)

Thông tin Sinh Viên (22-04-2019)

Danh sách thi khoa CNTT (07-05-2010)

Đề cương chi tiết môn Trí tuệ nhân tạo (16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Toán rời rạc (16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Thiết kế hướng đối tượng (16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Phương pháp tính (16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Chuyên đề hệ thống thông tin (15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn phân tích thiết kế hệ thống thông tin (15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (15-09-2008)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm năm không không ba

Xem trả lời của bạn !