Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 

       Bộ Giáo Dục và Đào Tạo                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM                        Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ (ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG)

NGÀNH ĐÀO TẠO:

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

 1. Tên học phần: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Tên tiếng Anh: Database Management Systems

 1. Mã học phần: 14446
 2. Số đơn vị học trình: 4
 3. Trình độ (cho sinh viên năm thứ 4)
 4. Phân bổ thời gian:

-         Lên lớp: 30 tiết

-         Thực tập phòng thí nghiệm, thực hành: 60 tiết

 1. Giảng viên phụ trách: ThS. Lê Phi Hùng
 2. Bộ môn: Hệ thống thông tin     Khoa:  Công Nghệ Thông Tin
 3. Mục tiêu của học phần:

Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên có khả năng :

_        Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức về các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (QTCSDL) : các thành phần của một hệ QTCSDL và chức năng của chúng, các cơ chế quản lý truy xuất đồng thời, an toàn và khôi phục dữ liệu sau sự cố, tối ưu hoá câu hỏi cũng như các cấu trúc tổ chức lưu và các phương thức truy xuất tương ứng. Mỗi nội dung trình bày giải pháp cài đặt cụ thể của chúng trên một số hệ QTCSDL thương mại như : SQL-Server, Oracle, DB2

 1. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
 2. Các học phần tiên quyết hay có liên quan: Nhập môn cơ sơ dữ liệu
 3. Nội dung chi tiết phân bố theo chương trình và số tiết tương ứng của học phần:

Phần 1 : Kiến trúc của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu (2LT+5TH)

    + Lý thuyết (2 tiết)

_        Các đặc trưng của dữ liệu trên cơ sở dữ liệu

_        Kiến trúc của một hệ QTCSDL

_        Các loại hệ QTCSDL

    + Thực hành (5 tiết)

_        Ôn tập các kiến thức đã học trong môn CSDL

Phần 2 : Quản lý truy xuất đồng thời (6LT+15TH)

    + Lý thuyết (6 tiết)

_        Dẫn nhập

_        Khái niệm giao tác (transaction)

o       Định nghĩa

o       Các tính chất

_        Các vấn đề trong truy xuất đồng thời

o       Vấn đề mất dữ liệu đã cập nhật (Lost Update)

o       Vấn đề không thể đọc lại (Unrepeated read )

o       Vấn đề đọc dữ liệu chưa hoàn tất (Uncommitted dependency)

_        Lịch thao tác (schedule)

o       Lịch thao tác

o       Lịch tuần tự(serial schedule)

o       Lịch khả tuần tự (serializable schedule)

    + Thực hành (15 tiết)

_        Giới thiệu về View trong SQL Server 2000

_        Giới thiệu về lập trình trong SQL Server 2000

_        Làm việc với StoreProcedure

Phần 3 : Điều khiển truy xuất đồng thời (8LT+15TH)

    + Lý thuyết (8 tiết)

_        Kỹ thuật khóa (Lock)

o       Kỹ thuật khóa đơn giản

o       Kỹ thuật khóa đọc/viết (Read/Write lock)

o       Kỹ thuật khóa hai giai đoạn (Two phase locking)

o       Kỹ thuật khóa trên dữ liệu được tổ chức phân cấp

_        Kỹ thuật nhãn thời gian (timestamp)

o       Khái niệm về nhãn thời gian (timestamp)

o       Giải thuật thứ tự toàn phần

o       Giải thuật thứ riêng phần

o       Giải thuật thứ tự riêng phần nhiều phiên bản

_        Các kỹ thuật khác

    + Thực hành (15 tiết)

_        Làm việc với Function

_        Làm việc với Trigger

Phần  4 : An toàn & khôi phục dữ liệu (8LT+15)

    + Lý thuyết (8 tiết)

_        An toàn dữ liệu

o       Các cơ chế an toàn dữ liệu

o       Mã hóa dữ liệu

_        Khôi phục dữ liệu

o       Phân loại các sự cố

o       Khôi phục sau sự cố từ một giao tác

o       Khôi phục sau sự cố hệ thống

o       Khôi phục sau sự cố từ thiết bị lưu trữ

    + Thực hành (15 tiết)

_        Làm việc với Cursor

_        Làm việc với Transaction

_        Làm việc với các Lock

Phần  5 : Tối ưu hóa câu hỏi  (2LT+5TH)

    + Lý thuyết (2 tiết)

_        Cơ chế tối ưu

_        Đánh giá chi phí của một kế hoạch thực hiện một câu hỏi

    + Thực hành (5 tiết)

_        Estimated Execution Plan

_        Index Tuning Wizard

_        Profiler

Phần  6 : Hệ QTCSDL phân tán (4LT+10TH)

    + Lý thuyết (4 tiết)

_        Kiến trúc khách/chủ (Client/Server)

o       Kiến trúc khách/chủ

o       Các mô hình khách/chủ

_        Cơ sở dữ liệu phân tán

o       Các đặc trưng của một hệ phân tán

o       Các mô hình phân tán

    + Thực hành (10 tiết)

_        Giải bài tập tổng hợp

_        Báo cáo đề tài môn học

 

 1. Tài liệu học tập, trang thiết bị phụ vụ thực hành thực tập, trợ huấn cụ

Tài liệu tham khảo

1.      Principles of Database and Knowledge _ Base systems
Jeffrey D. Ullman._NewYork :Computer science press.

2.      An Introduction to Database Systems
C.J. Date._NewYork : Addison-Wesley Publishing Company.

3.      Fundamentals of database systems
Elmasri-Navathe._NewYork : benjamin/Cummings Publishing Company.

4.      Database Systems: Design, Implementation, and Management,

Rob and Coronel, 5th Edition

 1. Nhiệm vụ của sinh viên:

-         Dự lớp

-         Bài tập

-         Dụng cụ học tập

-         Khác

 1. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

-         Dự lớp

-         Thảo luận

-         Bản thu hoạch

-         Thuyết trình

-         Thi cuối học phần

-         Khác

 1. Thang điểm:

 

 

Ngày           tháng          năm

     Duyệt của                                                          Ý kiến                                Người biên soạn

Trưởng Khoa/BM                                            Trưởng Bộ Môn

 

           

 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang: 12729
Điều chỉnh lần cuối:

LỄ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (08-11-2020)

Thông tin Sinh Viên (22-04-2019)

Danh sách thi khoa CNTT (07-05-2010)

Đề cương chi tiết môn Trí tuệ nhân tạo (16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Toán rời rạc (16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Thiết kế hướng đối tượng (16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Phương pháp tính (16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Chuyên đề hệ thống thông tin (15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn phân tích thiết kế hệ thống thông tin (15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lập trình mạng 2 (15-09-2008)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn bốn tám sáu chín

Xem trả lời của bạn !