Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 Faculty of Information Technology - Nong Lam University. Ho Chi Minh City University of Technology organized a seminar "Contribute to the training program of Information Technology to meet social needs and the signing ceremony of cooperation with enterprises".

Web links

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín tám năm bốn năm

Xem trả lời của bạn !