Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 Phát triển ứng dụng di động là một trong những ngành công nghiệp “nóng nhất” trong thời gian qua. Với thị 

 
trường di động bị phân khúc bởi Windows Phone, iOS và Android, phát triển và bảo trì ứng dụng đa nền tảng là 
 
một quá trình phức tạp. 

Trang liên kết