Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Vị trí ứng tuyển
       + Nhân viên Phát triển phần mềm (.NET/Android/iOS) (Software Developer)
       + Nhân viên Tư vấn, bảo trì phần mềm (Customer Service Officer)
       + Nhân viên kiểm thử phần mềm (Tester/ QC)
       +Nhân viên triển khai phần mềm (Business Solution Consultant)

Tải thông tin chi tiết Tại đây

Trang liên kết