Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM


    ThS. Nguyễn Đức Công Song (Trưởng Bộ Môn) 

  • Email: songndc @hcmuaf.edu.vn  

 

   ThS. Nguyễn Thanh Phước 

  • Email: ntphuoc @hcmuaf.edu.vn

 

   TS. Nguyễn Đức Thành 

  • Email: ndt @hcmuaf.edu.vn

 

   ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy 

  • Email: nttthuy @hcmuaf.edu.vn 

 

Số lần xem trang : :11282
Nhập ngày : 24-04-2008
Điều chỉnh lần cuối :08-05-2013

Danh sách các giảng viên thuộc bộ môn Công nghệ phần mềm

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám năm bốn sáu sáu

Xem trả lời của bạn !