Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 2102
Toàn hệ thống: 37127
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN


    ThS. Nguyễn Đức Công Song (Trưởng Bộ Môn) 

  • Email: songndc @hcmuaf.edu.vn  

 

   ThS. Nguyễn Thanh Phước 

  • Email: ntphuoc @hcmuaf.edu.vn

 

   TS. Nguyễn Đức Thành 

  • Email: ndt @hcmuaf.edu.vn

 

   ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy 

  • Email: nttthuy @hcmuaf.edu.vn 

 

Số lần xem trang : :8522
Nhập ngày : 24-04-2008
Điều chỉnh lần cuối :08-05-2013

Danh sách các giảng viên thuộc bộ môn Công nghệ phần mềm

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín không hai bốn năm