Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 186
Toàn hệ thống: 5438
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 

       Bộ Giáo Dục và Đào Tạo                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM                        Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ (ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG)

NGÀNH ĐÀO TẠO:

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

 1. Tên học phần: Đồ họa máy tính

Tên tiếng Anh: Computer Graphics

 1. Mã học phần:
 2. Số đơn vị học trình: 4
 3. Trình độ (cho sinh viên năm thứ 3)
 4. Phân bổ thời gian:

-         Lên lớp: 45 tiết

-         Thực tập phòng thí nghiệm, thực hành: 30 tiết

 1. Giảng viên phụ trách: ThS. Nguyễn Đức Thành
 2. Bộ môn: Công Nghệ Phần Mềm     Khoa:  Công Nghệ Thông Tin
 3. Mục tiêu của học phần:

Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên có khả năng :

_        Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lĩnh vực Đồ họa máy tính, Games và Thị giác máy tính (Computer vision).

_        Cung cấp cho sinh viên những kỹ năng lập trình cần thiết trong xây dựng và phát triển các ứng dụng trong lĩnh vực Đồ họa máy tính, Games và Thị giác máy tính.

 1. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
 2. Các học phần tiên quyết hay có liên quan: Lập trình B.
 3. Nội dung chi tiết phân bố theo chương trình và số tiết tương ứng của học phần:

Phần I: Tổng quan về Đồ họa máy tính ( 5 LT / 0 TH)

_    Giới thiệu

o       Giao diện người dùng đồ họa

o       Các ứng dụng đồ họa máy tính

o       Một số kiến thức toán bổ sung

 

_    Biểu diễn ảnh

o        Mô hình RGB

o        Mã hóa trực tiếp

o        Bảng tra

o        Màn hình hiển thị

o        Máy in

o        Tập tin ảnh

 

Phần II: Các bài toán trên không gian 2 chiều (20 LT / 20 TH)

+ Lý thuyết (20 tiết)

_         Các thuật toán vẽ đường

o        Các thuật toán vẽ đường thẳng

o        Đường tròn và ellipse

o        Đường cong tham số

 

_         Đa giác và các thuật toán tô màu

o        Vẽ đa giác

o        Tô màu đa giác và tạo mẫu tô

o        Một số thuật toán trên đa giác

§         Xác định bao lồi

§         Chia đa giác

§         Tính diện tích đa giác

§         Xác đỉnh điểm nằm trong, nằm ngoài.

 

_        Các phép biến đổi 2 chiều

o        Các biến đổi hình học

§         Phép tịnh tiến

§         Phép tỉ lệ

§         Phép quay

§         Phép nghịch đảo

§         Hệ tọa độ thuần nhất và biểu diễn ma trận

o        Các biến đổi tọa độ

o        Các biến đổi phức hợp

                       

_        Các phương pháp xác định khung nhìn và xén ảnh 2 chiều

o        Ánh xạ cửa sổ hiển thị và khung nhìn

o        Xén điểm

o        Xén đường thẳng

o        Xén đa giác

 

+ Thực hành (20 tiết)

-         Cài đặt các thuật toán vẽ đường thẳng, đường tròn, ellipse, hyperbol, parabol.

-         Cài đặt các thuật toán hình học và các thuật toán cơ bản trên đa giác (xác định 2 đọan thẳng cắt nhau, tính diện tích đa giác, xác định bao lồi, chia đa giác thành các tam giác, xác định điểm nằm trong – nằm ngoài đa giác)

-         Cài đặt các thuật toán tô màu đa giác (thuật toán tô màu theo đường biên, tô màu theo dòng quét)

-         Cài đặt các phép biến đổi hình học

-         Cài đặt các đường cong tham số Bezier, B-spline

-         Cài đặt các thuật toán xén đoạn thẳng, đa giác.

 

Phần III: Các bài toán trên không gian 3 chiều (20 LT / 10 TH)

+ Lý thuyết (20 tiết)

_          Các phép biển đổi 3 chiều

o        Các biến đổi hình học

§         Phép tịnh tiến

§         Phép tỉ lệ

§         Phép quay

o        Các biến đổi tọa độ

o        Các biến đổi phức hợp

 

_          Các phép chiếu

o        Chiếu song song

o        Chiếu phối cảnh

 

_          Các phương pháp xác định khung nhìn và xén đối tượng 3 chiều

o        Khung nhìn 3 chiều

o        Xén 3 chiều

o        Các phép biến đổi trên khung nhìn

 

_          Các mặt cong tham số

o        Mặt cong Bezier

o        Mặt cong B-Spline

 

_          Chương 11: Khử mặt khuất

o        Thuật toán Z-Buffer

o       Thuật toán Painter

o        Thuật toán Scan-line

o        Phương pháp loại bỏ đường khuất

 

+ Thực hành (10 tiết)

-         Cài đặt các phép biến đổi hình học trong không gian 3 chiều

-         Cài đặt và demo ứng dụng thuật toán khử mặt khuất

-         Demo mặt cong B-spline 3D

 

 1. Tài liệu học tập, trang thiết bị phụ vụ thực hành thực tập, trợ huấn cụ

Tài liệu tham khảo

1.      Cornel Pokorny, Computer Graphics – An Object-Oriented Approach.

2.      Zhigang Xiang, Roy Plastock, Schaum’s Outline of Theory and problems of Computer Graphics, McGraw-Hill, 2000

 

 1. Nhiệm vụ của sinh viên:

-         Dự lớp

-         Bài tập

-         Dụng cụ học tập

-         Khác

 1. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

-         Dự lớp

-         Thảo luận

-         Bản thu hoạch

-         Thuyết trình

-         Thi cuối học phần

-         Khác

 1. Thang điểm:

 

 

Ngày           tháng          năm

     Duyệt của                                                          Ý kiến                                Người biên soạn

Trưởng Khoa/BM                                            Trưởng Bộ Môn

 

           

 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang : :4646
Nhập ngày : 15-09-2008
Điều chỉnh lần cuối :

Danh sách thi khoa CNTT(07-05-2010)

Đề cương chi tiết môn Trí tuệ nhân tạo(16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Toán rời rạc(16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Thiết kế hướng đối tượng(16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Phương pháp tính(16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Chuyên đề hệ thống thông tin(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn phân tích thiết kế hệ thống thông tin(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lập trình mạng 2(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Cơ sở dữ liệu nâng cao(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lý thuyết đồ thị(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lập trình mạng 1(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn nhập môn tin học(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lập trình A2(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lập trình A1(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Cơ sở dữ liệu(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lập trình Web(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lập trình B(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn An toàn bảo mật hệ thống(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Công nghệ phần mềm(15-09-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín chín chín ba hai

Xem trả lời của bạn !