Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 254
Toàn hệ thống: 7242
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 

       Bộ Giáo Dục và Đào Tạo                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM                       Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ (ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG)

NGÀNH ĐÀO TẠO: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

 1. Tên học phần: Lập trình A2

Tên tiếng Anh: Intermediate Programming

 1. Mã học phần: 14342
 2. Số đơn vị học trình: 5
 3. Trình độ (cho sinh viên năm thứ 2)
 4. Phân bổ thời gian:

-         Lên lớp: 45 tiết

-         Thực tập phòng thí nghiệm, thực hành: 60 tiết

 1. Giảng viên phụ trách: CN. Nguyễn Thị Thanh Thủy
 2. Bộ môn: Công Nghệ Phần Mềm     Khoa:  Công Nghệ Thông Tin
 3. Mục tiêu của học phần:

Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên có khả năng :

-         Củng cố cho sinh viên những kiến thức về Java và lập trình hướng đối tượng;

o       Dữ liệu xoay vòng (Cyclical data).

o       Interface

o       Cấu trúc điều khiển

-         Lập trình giao diện Swing.

 

 1. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
 2. Các học phần tiên quyết hay có liên quan: Lập trình A1
 3. Nội dung chi tiết phân bố theo chương trình và số tiết tương ứng của học phần:

Phần 1: Dữ liệu xoay vòng (6 LT/  8TH)

+        Lý thuyết (6 tiết)

-         Bài toán quản lý sách với dữ liệu xoay vòng

-         Bài toán quản lý sinh viên với dữ liệu xoay vòng

-         Bài toán quản lý nhà ga với dữ liệu xoay vòng.

-         Phương thức trong dữ liệu xoay vòng.

+        Thực hành (8 tiết)

+        Các bài tập trong  How to design class hierarchies (phần VI: 2.1.1, 2.1.2, từ 5.1.1 đến 5.1.5)

Phần 2: Trừu tượng hóa dữ liệu với Interface (6 LT/  8TH)

+        Lý thuyết (6 tiết)

-         Trừu tượng hoá dữ liệu với Object

-         Trừu tượng hoá dữ liệu với Interface (phần 1).

-         Trừu tượng hoá dữ liệu với Interface (phần 2)

+        Thực hành (8 tiết)

+        Các bài tập trong  How to design class hierarchies (phần VII: 1.0.1, 1.0.2, từ 2.0.3 đến 2.0. 10,  từ 2.1.1 đến 2.1.3)

 

Phần 3: Các cấu trúc điều khiển (6 LT/  8TH)

+        Lý thuyết (6 tiết)

-         Mảng 1 chiều và nhiều chiều (Array)

-         If …then …else

-         Select… case. …

-         For…

-         Array list

-         For…in ...

-         While…

+        Thực hành (8 tiết)

-         Bài toán vector

Phần 4: Giới thiệu về lập trình giao diện (3 LT/  4TH)

+        Lý thuyết (3 tiết)

-         Swing Components and the Containment Hierarchy

-         JFrame

-         JPanel

-         JButton

-         JLabel

-         JtextField

+        Thực hành (4 tiết)

 

Phần 5: Xử lý sự kiện (Event Handling) (4 LT/  4TH)

+        Lý thuyết (4 tiết)

-         Event Handling

-         ActionListener.

-         WindowsListener.

+        Thực hành (4 tiết)

 

Phần 6: Quản lý bố cục (Layout Management) (4 LT/  4TH)

+        Lý thuyết (4 tiết)

-         BorderLayout.

-         FlowLayout

-         GridLayout.

-         GridBagLayout

+        Thực hành (4 tiết)

 

Phần 7: Đối tượng JTextComponent & Pane (4 LT/  4 TH)

+        Lý thuyết (4 tiết)

-         JTextFiled

-         JPasswordFiled

-         JTextArea

-         JEditorPane

-         JTextPane

-         Scroll pane

-         Tabbed pane

-         Split pane

+        Thực hành (4 tiết)

 

Phần 8: Các đối tượng lựa chọn và hộp thoại (Choices &Dialog) (4 LT/ 8 TH)

+        Lý thuyết (4 tiết)

-         JCheckBox

-         JRadioButton

-         ButonGroup

-         Combo box

-         List

-         JOptionPane

+        Thực hành (8 tiết)

 

Phần 9: Đối tượng Menu & File (4 LT/ 4 TH)

+        Lý thuyết (4 tiết)

-         JMenu

-         JMenuBar

-         JSeperator.

-         JPopupMenu

-         JMenuItem

-         JCheckBoxMenuItem

-         JRadioButtonMenuItem.

-         JFileChooser.

+        Thực hành (84tiết)

 

Phần 10: Các đối tượng vẽ và các thành phần khác (4 LT/  8 TH)

+        Lý thuyết (4 tiết)

-         JColorChooser

-         Table

-         Tree

+        Thực hành (8 tiết)

 1. Tài liệu học tập, trang thiết bị phụ vụ thực hành thực tập, trợ huấn cụ

Tài liệu tham khảo

1.      How to design class hierarchies - Matthias Felleisen, Matthew Flatt, Robert Findler, Kathy Gray, Shriram Krishnamurthi, Viera K. Proulx, 2003.

2.      The JAVA Tutorial (SWING)

3.      Core JAVA, Volume I, Cay S. Horstmann, Gary Cornell, Sun MicroSystem Press, USA 2003.

4.      Core JAVA, Volume II, Cay S. Horstmann, Gary Cornell, Sun MicroSystem Press, USA 2002.

 1. Nhiệm vụ của sinh viên:

-         Dự lớp

-         Bài tập

-         Dụng cụ học tập

-         Khác

 1. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

-         Dự lớp

-         Thảo luận

-         Bản thu hoạch

-         Thuyết trình

-         Thi cuối học phần

-         Khác

 1. Thang điểm:

 

 

Ngày           tháng          năm

     Duyệt của                                                          Ý kiến                    Người biên soạn

Trưởng Khoa/BM                                            Trưởng Bộ Môn

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang : :4212
Nhập ngày : 15-09-2008
Điều chỉnh lần cuối :

Danh sách thi khoa CNTT(07-05-2010)

Đề cương chi tiết môn Trí tuệ nhân tạo(16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Toán rời rạc(16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Thiết kế hướng đối tượng(16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Phương pháp tính(16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Chuyên đề hệ thống thông tin(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn phân tích thiết kế hệ thống thông tin(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lập trình mạng 2(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Cơ sở dữ liệu nâng cao(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lý thuyết đồ thị(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lập trình mạng 1(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Đồ họa máy tính(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn nhập môn tin học(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lập trình A1(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Cơ sở dữ liệu(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lập trình Web(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lập trình B(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn An toàn bảo mật hệ thống(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Công nghệ phần mềm(15-09-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu một một ba năm

Xem trả lời của bạn !