Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

    Thông báo cho sinh viên

    Danh sách sinh viên các lớp

    Thông tin cố vấn học tập các lớp

Số lần xem trang: 9918
Điều chỉnh lần cuối: 22-04-2019

Danh sách thi khoa CNTT (07-05-2010)

Đề cương chi tiết môn Trí tuệ nhân tạo (16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Toán rời rạc (16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Thiết kế hướng đối tượng (16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Phương pháp tính (16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Chuyên đề hệ thống thông tin (15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn phân tích thiết kế hệ thống thông tin (15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lập trình mạng 2 (15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Cơ sở dữ liệu nâng cao (15-09-2008)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bốn một ba ba

Xem trả lời của bạn !