Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Notes: Nhấn Ctrl + F, gõ mã số môn học tìm kiếm sẽ nhanh hơn. Điểm thi môn THĐC các bạn xem TẠI ĐÂY

File name: 01_214287_DACNMangMayTinhVaTT.pdf

Download link: http://www.mediafire.com/file/7kczd7qctdg483d

File name: 01_214462_LapTrinhWeb.pdf
Download link: http://www.mediafire.com/file/pdfaiv3ytrlwna9
File name: 02_214462_LapTrinhWeb.pdf
Download link: http://www.mediafire.com/file/av18e8shwuyrvfh
File name: 214241_MangMayTinhCoBan.pdf
Download link: http://www.mediafire.com/file/bi5bgykrdwc0dct

File name: 214242_NhapMonHeDieuHanh.pdf
Download link: http://www.mediafire.com/file/83hivv7uhh2tkbv

File name: 214272_BaoMatMangMayTinhVaHT.pdf
Download link: http://www.mediafire.com/file/93q97e4cu896jyl

File name: 214273_lapTrinhMangNangCao.pdf
Download link: http://www.mediafire.com/file/11rmjmthedrbkbo

File name: 214274_LapTrinhTranTBDiDong.pdf
Download link: http://www.mediafire.com/file/2dqa24911z3zmll

File name: 214286_ChuyenDeJava.pdf
Download link: http://www.mediafire.com/file/xltso38ebimnhqp

File name: 214288_ChinhPhuDienTu.pdf
Download link: http://www.mediafire.com/file/z3ql217h3sm5gg2

File name: 214331_LapTrinhNangCao.pdf
Download link: http://www.mediafire.com/file/u7okruhrtdo96ax

File name: 214351_LyThuyetDoThi.pdf
Download link: http://www.mediafire.com/file/98d3876cw5feup8

File name: 214352_ThietKeHuongDoiTuong.pdf
Download link: http://www.mediafire.com/file/w6a57be031oty3w

File name: 214377_DataWarehouse.pdf
Download link: http://www.mediafire.com/file/x86tpfh6w8mz8o3

File name: 214442_NhapMonCoSoDuLieu.pdf
Download link: http://www.mediafire.com/file/mu39bmgr0j30omb

File name: 214463_NhapMonTriTueNhanTao.pdf
Download link: http://www.mediafire.com/file/e7vnvlbz2h4cjh2

File name: 214464_AnToanVaBaoMatHHTT.pdf
Download link: http://www.mediafire.com/file/6vg2g4fsab0dz0o

File name: 214465_HeThongThongTinDiaLy.pdf
Download link: http://www.mediafire.com/file/gqfmxhn591i717k

File name: 214471_HeThongThongTinQuanLy.pdf
Download link: http://www.mediafire.com/file/qbc7xl07bjoggyt

File name: 214485_DataMining.pdf
Download link: http://www.mediafire.com/file/50un02yjtiqnwti

File name: 914101_NhapMonTinHocA.pdf
Download link: http://www.mediafire.com/file/asp0qbdrlr1662h

File name: 914208_QuanTriMang.pdf
Download link: http://www.mediafire.com/file/3ztdliuthwib2o8

Số lần xem trang : :4435
Nhập ngày : 25-02-2013
Điều chỉnh lần cuối :25-02-2013

Điểm Thi Khoa CNTT HK2 -2016-2017(09-08-2017)

Điểm các môn TKHDT, NMTTNT, CDWeb, DACNPM HK1, HK2 năm học 2015-2016(12-09-2016)

Điểm báo cáo KLTN HK2 15-16(12-09-2016)

Điểm thi môn LTNC, MMTCB HK3 - 2015-2016 ( lớp Thầy Tính)(07-09-2016)

Kết quả phúc khảo HK2 15-16(29-08-2016)

Điểm thi môn NMCNPM HK2 - 2015-2016 ( lớp Cô Thủy)(29-08-2016)

Điểm thi môn MMTNC HK2 - 2015-2016 ( lớp Thầy Thuần)(26-07-2016)

Điểm thi môn HDHNC, CTMT HK2 - 2015-2016 ( lớp Thầy Thiện)(26-07-2016)

Điểm thi môn LT.NET HK2 - 2015-2016 ( lớp Thầy Long)(26-07-2016)

Điểm thi môn LTNC HK2 - 2015-2016 ( lớp Thầy Tính)(26-07-2016)

Điểm thi môn HĐHNC, CTMT HK2 - 2015-2016 ( lớp Thầy Thuần)(25-07-2016)

Điểm thi môn LTMNC HK2 - 2015-2016 ( lớp Thầy H.Cường)(18-07-2016)

Điểm thi môn HDHNC HK2 - 2015-2016 ( lớp Thầy H.Cường)(18-07-2016)

Điểm thi môn HTTTDL HK2 - 2015-2016 ( lớp Thầy Đức)(18-07-2016)

Điểm thi môn PTTKHT HK2 - 2015-2016 ( lớp Cô Quỳnh)(18-07-2016)

Điểm thi môn NMCSDL HK2 - 2015-2016 ( lớp Cô Hương)(16-07-2016)

Điểm thi môn TMDT, HTTTQL HK2 - 2015-2016 ( lớp Cô Châu)(16-07-2016)

Điểm thi môn CDJAVA HK2 - 2015-2016 ( lớp Thầy Tính)(15-07-2016)

Điểm thi môn GTNM HK2 - 2015-2016 ( lớp Thầy Phước)(15-07-2016)

Điểm thi môn CDMNM HK2 - 2015-2016 ( lớp Thầy Phước)(15-07-2016)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn bốn bảy năm bốn

Xem trả lời của bạn !