Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 Tải về tài liệu hướng dẫn tại đây

 1. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Căn cứ công văn 220/TB-ĐHNL-CTSV, Khoa Công nghệ thông tin viết Hướng dẫn công việc Ký xác nhận Đơn đề nghị điều chỉnh điểm thi do nhập sai nhằm giải quyết vấn đề sai lệch điểm học phần của sinh viên.

2. NỘI DUNG:

Cuối mỗi học kỳ, kết quả học tập của sinh viên được thể hiện qua bảng điểm tổng hợp đánh giá học phần (được in theo mẫu của Phòng Đào tạo). Tuy nhiên, nếu có sai lệch giữa điểm học phần đã công bố ở Khoa so với điểm học phần trong bảng điểm tổng kết do Phòng Đào tạo công bố, sinh viên viết đơn và nộp trực tíếp tại Phòng Đào tạo.

3. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

1)     Sinh viên download mẫu đơn Đề nghị điều chỉnh điểm do nhập sai tại website Phòng Đào tạo http://pdt.hcmuaf.edu.vn/contents.php?gid=720&ur=pdt

2)     Điền đầy đủ thông tin (kèm theo bản sao bảng điểm gốc đã công bố) và nộp tại Phòng Đào tạo.

Lưu ý: Sinh viên liên hệ Giáo vụ Khoa để lấy bản sao bảng điểm gốc.

3)     Quy trình giải quyết công việc, sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo (ngày nhận đơn và thời gian trả lời đơn).

Số lần xem trang : :4848
Nhập ngày : 01-10-2011
Điều chỉnh lần cuối :

Mẫu đơn mượn phòng(03-10-2016)

Phân công nhiệm vụ giải quyết công việc(04-10-2012)

[HDCV] Xét Tốt nghiệp bổ sung(01-10-2011)

[HDCV] Phúc khảo điểm thi(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Phiếu thanh toán tài sản(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Giấy chứng nhận đã tham gia khóa học(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Đơn đề nghị vào học lại sau thời gian tạm dừng(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Đơn đề nghị thôi học(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Đơn đề nghị tạm dừng và bảo lưu(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận tạm thời(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Đơn đề nghị cấp bằng Tốt nghiệp(01-10-2011)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám chín năm một chín

Xem trả lời của bạn !