Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài: Xây dựng chương trình Mail - Client

Sinh viên thực hiện: Lê Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Hồng Mỹ, Trương Thị Khánh Dịp

Giáo viên hướng dẫn: T.S Phạm Văn Tính

Đánh giá đề tài: 7.0 điểm / 8.0 điểm / 9.0 điểm

Số lần xem trang: 12262
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một một sáu chín không

Xem trả lời của bạn !