Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 187
Toàn hệ thống: 2294
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Cao đẳng khóa 35, tổng số sinh viên: 105

Cao đẳng  khóa 34, tổng số sinh viên: 68

Cao đẳng khóa 33, tổng số sinh viên: 121

Cao đẳng khóa 32, tổng số sinh viên: 34

Cao đẳng khóa 31, tổng số sinh viên: 60

Cao đẳng khóa 30, tổng số sinh viên: 48

Cao đẳng khóa 29 chuyên ngành Mạng máy tính, tổng số sinh viên: 22

Cao đẳng khóa 29 chuyên ngành Hệ thống thông tin, tổng số sinh viên: 24

Trang liên kết