Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 171
Toàn hệ thống: 5313
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 

       Bộ Giáo Dục và Đào Tạo                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM                        Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ (ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG)

NGÀNH ĐÀO TẠO:

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

 1. Tên học phần: Cơ sở dữ liệu nâng cao

Tên tiếng Anh: Advanced Database

 1. Mã học phần: 14448
 2. Số đơn vị học trình: 5
 3. Trình độ (cho sinh viên năm thứ 4)
 4. Phân bổ thời gian:

-         Lên lớp: 30 tiết

-         Thực tập phòng thí nghiệm, thực hành: 60 tiết

 1. Giảng viên phụ trách: ThS. Lê Phi Hùng
 2. Bộ môn: Hệ thống thông tin     Khoa:  Công Nghệ Thông Tin
 3. Mục tiêu của học phần:

Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên có khả năng :

Môn học này giúp sinh viên nắm bắt:

_        Ánh xạ việc lưu trữ lược đồ đối tượng vào mô hình dữ liệu quan hệ.

_        Thiết kế các lớp đối tượng quản lý dữ liệu.

_        Nghiên cứu một số framework lưu trữ đối tượng: Hibernate, EJB3, JDO, …

_        Sử dụng thành thạo framework Hibernate

 

 1. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
 2. Các học phần tiên quyết hay có liên quan: Nhập môn cơ sở dữ liệu
 3. Nội dung chi tiết phân bố theo chương trình và số tiết tương ứng của học phần:

Phần 1: Khái quát về lưu trữ đối tượng (4 LT / 8 TH)

+ Lý thuyết (4 tiết):

_        Các phương pháp lưu trữ đối tượng (Object Persistence): File, Cơ sở dữ liệu quan hệ, Cơ sở dữ liệu đối tượng.

_        Lưu trữ đối tượng vào cơ sở dữ liệu quan hệ

o       Các khác biệt giữa mô hình đối tượng và quan hệ.

o       Một số phương pháp ánh xạ đối tượng vào quan hệ.

o       Chuẩn hóa mô hình quan hệ, định nghĩa các ràng buộc.

_        Thiết kế tầng quản lý truy xuất dữ liệu.

o       Các thao tác và vấn đề liên quan.

o       Xem xét một mẫu thiết kế tầng quản lý truy xuất dữ liệu.

_        Giới thiệu một số framework lưu trữ đối tượng Hibernate, EJB3 Persistence, JDO

+ Thực hành (8 tiết):

-        Ánh xạ một lược đồ đối tượng vào mô hình quan hệ.

-        Viết các thao tác quản việc truy xuất dữ liệu cho từng lớp.

-        Cài đặt một mẫu thiết kế cho tầng truy xuất dữ liệu.

Phần 2: Hibernate Framework  (20 LT / 40 TH)

+ Lý thuyết (20 tiết):

_        Giới thiệu: kiến trúc, cấu hình

_        Đối tượng lưu trữ (Persistent Class)

_        Ánh xạ Object/Relation cơ bản

_        Ánh xạ tập hợp

_        Ánh xạ quan hệ

_        Ánh xạ thành phần

_        Ánh xạ quan hệ kế thừa

_        Hibernate API để thao tác đối tượng

_        Transaction and Concurrent

_        Ngôn ngữ truy vấn đối tượng hợp nhất HQL

_        Cải tiến thực hiện: fetching strategy, lazy associations, tuning fetch strategies

+ Thực hành (32 tiết):

-        Ánh xạ đối tượng - quan hệ bằng tập tin mapping.

-        Các ánh xạ cơ bản: lớp, thuộc tính, định danh.

-        Ánh xạ quan hệ một-một, một-nhiều, nhiều-một, nhiều-nhiều

-        Ánh xạ thành phần (các đối tượng phụ thuộc)

-        Các chiến lược ánh xạ quan hệ kế thừa.

-        Các thao tác lưu trữ, đọc, cập nhật, xóa đối tượng lưu trữ. Truyền lưu trữ (Transition persistence), flushing the Session.

-        Các chiến lược quản lý transaction và điều khiển truy xuất đồng thời

-        Sử dụng ngôn ngữ truy vấn đối tượng

+ Báo cáo đồ án môn học (8 TH)

_        Thuyết trình các hệ thống có tích hợp Hibernate như tầng quản lý dữ liệu

Phần 3: Giới thiệu EJB3 Persistence (6 LT / 12 TH)

+ Lý thuyết (6 tiết):

_        EJB3 và Hibernate

_        EJB3 Annotations Mapping

_        EntityManager

_        Ngôn ngữ truy vấn đối tượng EJBQL

+ Thực hành (12 tiết):

-        Thực hành các ánh xạ cơ bản đối tượng - quan hệ dùng EJB3 annotation

_          Các thao tác quản lý đối tượng dùng Entity Manager

 1. Tài liệu học tập, trang thiết bị phụ vụ thực hành thực tập, trợ huấn cụ

Tài liệu tham khảo

1.      Hibernate Reference Documentation, Version 3.1.2

2.      Hibernate Annotations Reference Guide, 3.1 beta 9

3.      Pro Hibernate, Dave Minter and Jeff Linwood, Apress 2005

4.      Hibernate in Action, Christian Bauer and Gavin King, Manning Publications 2005

5.      Hibernate: A Developer's Notebook, James Elliott, O'Reilly 2004

6.      JBoss TrailBlazer web page at at http://www.jboss.com/docs/trailblazer.

7.      JSR 220: Enterprise JavaBeansTM, Version 3.0 Java Persistence API

8.      Richard Sperko, Java Persistence for Relational Databases, Apress © 2003

 1. Nhiệm vụ của sinh viên:

-         Dự lớp

-         Bài tập

-         Dụng cụ học tập

-         Khác

 1. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

-         Dự lớp

-         Thảo luận

-         Bản thu hoạch

-         Thuyết trình

-         Thi cuối học phần

-         Khác

 1. Thang điểm:

 

 

Ngày           tháng          năm

     Duyệt của                                                          Ý kiến                                Người biên soạn

Trưởng Khoa/BM                                            Trưởng Bộ Môn

 

           

 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang : :4604
Nhập ngày : 15-09-2008
Điều chỉnh lần cuối :

Danh sách thi khoa CNTT(07-05-2010)

Đề cương chi tiết môn Trí tuệ nhân tạo(16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Toán rời rạc(16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Thiết kế hướng đối tượng(16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Phương pháp tính(16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Chuyên đề hệ thống thông tin(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn phân tích thiết kế hệ thống thông tin(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lập trình mạng 2(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lý thuyết đồ thị(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lập trình mạng 1(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Đồ họa máy tính(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn nhập môn tin học(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lập trình A2(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lập trình A1(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Cơ sở dữ liệu(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lập trình Web(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lập trình B(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn An toàn bảo mật hệ thống(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Công nghệ phần mềm(15-09-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bốn bảy một sáu

Xem trả lời của bạn !