Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 325
Toàn hệ thống: 8177
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 

       Bộ Giáo Dục và Đào Tạo                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM                        Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ (ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG)

NGÀNH ĐÀO TẠO:

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

 1. Tên học phần: Lập trình mạng 1

Tên tiếng Anh: Network programming

 1. Mã học phần: 14246
 2. Số đơn vị học trình: 5
 3. Trình độ (cho sinh viên năm thứ 3)
 4. Phân bổ thời gian:

-         Lên lớp: 45 tiết

-         Thực tập phòng thí nghiệm, thực hành: 60 tiết

 1. Giảng viên phụ trách: TS. Phạm Văn Tính
 2. Bộ môn: Mạng máy tính và truyền thông     Khoa:  Công Nghệ Thông Tin
 3. Mục tiêu của học phần:

Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên có khả năng :

-         Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, cần thiết về I/O, thao tác với file và thư mục (tìm kiếm, tạo, xoá) trên hệ thống quản lý tập tin, thao tác trên các file nhị phân và văn bản.

-         Giúp cho sinh viên có khả năng xây dựng định dạng dữ liệu để cuối cùng có thể thiết kế giao thức truyền dữ liệu trên mạng.

-         Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cần thức để phát triển ứng dụng mạng Client/Server độc lập (standalone) trên nền tảng Socket và RMI

 1. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
 2. Các học phần tiên quyết hay có liên quan: Mạng máy tính căn bản, Lập trình A2
 3. Nội dung chi tiết phân bố theo chương trình và số tiết tương ứng của học phần:

Phần 1: I/O Streams (10 LT / 16 TH)

+        Lý thuyết (10 tiết)

-         File class

-         Khái niệm cơ bản về Stream, phân loại Stream

-         Input Stream, Output Stream, Filtered Stream

-         Reader, Writer, InputStreamReader, OutputStreamWriter

-         Object Stream

+        Thực hành (16 tiết)

-         Các thao tác liên quan file và thư mục (tạo, xoá, đổi tên, tìm kiếm)

-         Xây dựng bộ lọc để tìm kiếm file trên ổ đĩa theo tiêu chí bất kỳ

-         Thao tác trên file nhị phân (đọc, ghi, chỉnh sửa)

-         Thao tác trên file text (đọc, ghi, chỉnh sửa, chuyển đổi bảng mã)

-         Truyền đối tượng tự tạo bất kỳ trên mạng

-         Định nghĩa định dạng dữ liệu để xây dựng chương trình quản lý sinh viên với CSDL là file nhị phân

 

Phần 2: Lập trình Socket (12 LT / 16 TH)

+        Lý thuyết (12 tiết)

-         Socket và sự liên lạc giữ các tiến trình

-         Địa chỉ IP

-         Kết nối TCP và UDP

-         Cổng, các dịch vụ chuẩn

-         Lập trình TCP, các bước cơ bản  tạo kết nối TCP để truyền dữ liệu trên mạng

-         Lập trình UDP, các bước cơ bản  tạo kết nối TCP để truyền dữ liệu trên mạng

-         Kết nối với máy chủ Web, FTP sử dụng URL class

-         Một số giao thức chuẩn: HTTP, SMTP, POP3

+        Thực hành (16 tiết)

-         Triển khai Echo Client/Server sử dụng TCP và phát triển hệ thống hỗ trợ đồng thời nhiều kết nối bằng lập trình Thread

-         Triển khai Echo Client/Server sử dụng UDP không kiểm tra lỗi

-         Xây dựng chương trình phân giải tên miền trên Internet

-         Định nghĩa giao thức truyền dữ liệu để hoàn chỉnh chương trình copy file qua mạng

-         Sử dụng SMTP,POP3 viết chương trình gửi nhận thư điện tử trên Internet

-         Sử dụng URL viết chương trình download file trên mạng

-         Chuẩn bị cho thảo luận, thuyết trình hệ thống quản lý sinh viên trên mạng với CSDL tự thiết kết thông qua định dạng file nhị phân

 

Phần 3: Báo cáo bài tập giữa HK(3 LT/0)

+        Lý thuyết (3 tiết)

-         thuyết trình hệ thống quản lý sinh viên trên mạng với CSDL tự thiết kết thông qua định dạng file nhị phân

+        Thực hành (16 tiết) : Kiểm tra giữa kỳ

 

Phần 4: Kết nối cơ sở dữ liệu (6 LT / 8 TH)

+        Lý thuyết (6 tiết)

-         Khái niệm về JDBC

-         Phân loại JDBC drivers

-         Các bước cơ bản tạo ứng dụng sử dụng JDBC

-         Tạo kết nối xuống CSDL

-         Thực hiện câu lệnh SQL

-         Xử lý kết quả trả về

-         Transaction

+        Thực hành (8 tiết)

-         Viết chương trình thao tác trên CSDL Access

-         Viết chương trình thao tác trên CSDL Postgres

-         Xác định các thông tin từ hệ quản trị CSDL với MetaData và ResultSetMetaData

-         Các bài tập với Scrollable và Updatable Resultset, transaction

-         Phát triển hệ thống quản lý sinh viên trên mạng với CSDL Postgres

 

Phần 5: Hibernate framework (6 LT / 8 TH)

+        Lý thuyết (6 tiết)

-         Giới thiệu Hibernate – công cụ lưu trữ dữ liệu

-         Ánh xạ O/R cơ bản

-         Các bước xây dựng ứng dụng sử dụng Hibernate

+        Thực hành (8 tiết)

-         Các bài tập minh hoạ cách sử dụng Hibernate

-         Phát triển hệ thống quản lý sinh viên trên mạng với ứng dụng Hibernate

 

Phần 6: Thủ tục gọi từ xa (6 LT / 8 TH)

+        Lý thuyết (6 tiết)

-         Đối tược phân tán với Java RMI

-         Kiến trúc RMI

-         Các bước xây dựng ứng dụng Client/Server trên nền tảng RMI

-         Triển khai ứng dụng RMI trên mạng

-         Callback 

+        Thực hành (8 tiết)

-         Xây dựng chương trình copy file qua mạng sử dụng RMI, phân tích các ưu điểm so với sử dụng kết nối TCP thông thường

-         Phát triển hệ thống quản lý sinh viên trên mạng với ứng dụng RMI

-         Trên nền tảng CallBack xây dựng chương trình theo sự thay đổ nhiệt độ (giả lập)

 

 

Phần 7: Báo cáo bài tập cuối HK(LT 3 / 4 TH)

+        Lý thuyết (3 tiết)

-         thuyết trình hệ thống quản lý sinh viên trên mạng với CSDL Postgres kết nối trên mạng sử dụng RMI và thảo luận về các ứng dụng, ưu nhược điểm của RMI nói chung và CallBack nó riêng

+        Thực hành (4 tiết)

-         Bài tập ôn tập thi cuối kỳ

 

 1. Tài liệu học tập, trang thiết bị phụ vụ thực hành thực tập, trợ huấn cụ

Tài liệu tham khảo

1.      Advanced JAVA Networking, Addison Wesley, 2002

2.      Java Network Programming and Distributed Computing, Addison Wesley, 2002

3.      Java Network Programming, 2nd Edition, OReilly,2002

4.      Core Java 2 – Volume II, SunPress,2001

Hibernate reference documentation

 

 1. Nhiệm vụ của sinh viên:

-         Dự lớp

-         Bài tập

-         Dụng cụ học tập

-         Khác

 1. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

-         Dự lớp

-         Thảo luận

-         Bản thu hoạch

-         Thuyết trình

-         Thi cuối học phần

-         Khác

 1. Thang điểm:

 

 

Ngày           tháng          năm

     Duyệt của                                                          Ý kiến                                Người biên soạn

Trưởng Khoa/BM                                            Trưởng Bộ Môn

 

           

 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang : :4737
Nhập ngày : 15-09-2008
Điều chỉnh lần cuối :

Danh sách thi khoa CNTT(07-05-2010)

Đề cương chi tiết môn Trí tuệ nhân tạo(16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Toán rời rạc(16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Thiết kế hướng đối tượng(16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Phương pháp tính(16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Chuyên đề hệ thống thông tin(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn phân tích thiết kế hệ thống thông tin(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lập trình mạng 2(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Cơ sở dữ liệu nâng cao(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lý thuyết đồ thị(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Đồ họa máy tính(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn nhập môn tin học(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lập trình A2(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lập trình A1(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Cơ sở dữ liệu(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lập trình Web(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lập trình B(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn An toàn bảo mật hệ thống(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Công nghệ phần mềm(15-09-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám không không một năm

Xem trả lời của bạn !