Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 293
Toàn hệ thống: 7824
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 

       Bộ Giáo Dục và Đào Tạo                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM                        Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ (ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG)

NGÀNH ĐÀO TẠO:

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

 1. Tên học phần: Nhập môn tin học

Tên tiếng Anh: Introduction to Computer Science

 1. Mã học phần: 14356
 2. Số đơn vị học trình: 5
 3. Trình độ (cho sinh viên năm thứ 1)
 4. Phân bổ thời gian:

-         Lên lớp: 45 tiết

-         Thực tập phòng thí nghiệm, thực hành: 60 tiết

 1. Giảng viên phụ trách: CN. Nguyễn THị Thanh Thủy
 2. Bộ môn: Công Nghệ Phần Mềm     Khoa:  Công Nghệ Thông Tin
 3. Mục tiêu của học phần:

Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên có khả năng :

1.      Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, cần thiết về cách tìm lời giải cho bài toán thực tế, từ đó hiểu được tư duy lập trình, cách phân rã bài toán, cũng như tính tái dụng khi giải quyết vấn đề.

2.      Giúp sinh viên:

-         Hiểu về phương pháp phân tích bài toán

-         Cách tìm lời giải cho các bài toán thực tế thông qua tư duy trừu tượng và trực quan sinh động, để đi đến tư duy lập trình

-         Xây dựng chương trình để giải quyết bài toán

-         Học cách phân rã bài toán.

-         Nắm cấu trúc danh sách và một số phép toán trên danh sách

-         Giải quyết bài toán sao cho có tính tái dụng

-         Thể hiện chương trình bằng ngôn ngữ Scheme

 1. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
 2. Các học phần tiên quyết hay có liên quan: Không có
 3. Nội dung chi tiết phân bố theo chương trình và số tiết tương ứng của học phần:

Phần 1: Giới thiệu  (3 LT/ 4 TH)

+        Lý thuyết (3 tiết)

-         Lập trình là gì? Tại sao phải học lập trình?

-         Các kỹ năng cần thiết để học lập trình.

-         Ngôn ngữ lập trình là gì?

-         Tại sao nên dùng Scheme để dạy và học lập trình?

-         Một số khái niệm liên quan: Dữ liệu (data) và Thông tin (information); Toán tử (operator); Hàm (function)…

+        Thực hành (4 tiết)

-         Bài tập chương 1

Phần 2: Số, Biểu thức và Chương trình đơn giản  (4 LT/ 4 TH)

+        Lý thuyết (4 tiết)

-         Những con số và môn Số học

-         Biểu thức lồng nhau

-         Biểu diễn biểu thức trong Scheme;

-         Các toán tử định nghĩa trong Scheme

-         Biến và chương trình

-         Các bước để viết một chương trình Scheme đơn giản

+        Thực hành (4 tiết)

-         Bài tập chương 2

Phần 3: Phân rã và phối hợp hàm trong Scheme ( 8 LT/ 8 TH)

+        Lý thuyết (8 tiết)

-         Hàm

-         Cách xác định tham số của một hàm

-         Định nghĩa biến

-         Biểu thức điều kiện

-         Symbolic Information

+        Thực hành ( 8 tiết)

-         Bài tập chương 3, 4,5

Phần 4: Dữ liệu phức hợp phần 1 (Compound Data) (8 LT/ 12 TH)

+        Lý thuyết (8 tiết)

-         Kiểu dữ liệu cấu trúc (Structure)

-         Định nghĩa dữ liệu (Data definition)

-         Định nghĩa hàm cho dữ liệu phức hợp

-         Mixing and Distinguishing Data

-         Thiết kế hàm cho mixed data.

+        Thực hành (12 tiết)

-         Bài tập chương 6,7

Phần 5: Cú pháp và ngữ nghĩa (Syntax and Semantics) (2 LT/ 0 TH)

+        Lý thuyết (2 tiết)

-         Từ vựng trong Scheme

-         Cú pháp trong Scheme

-         Ngữ nghĩa trong Scheme

-         Các quy tắc trong biểu thức Scheme

-         Lỗi trong Scheme

-         Biểu thức boolean

-         Bài tập chương 8

+        Thực hành (0tiết)

Phần 6: Dữ liệu phức hợp phần 2 (12 LT/ 16 TH)

+        Lý thuyết (10 tiết)

-         Danh sách (list): cách biểu diễn, cách duyệt…

-         Định nghĩa dữ liệu và xử lý cho danh sách kích thước bất kỳ

-         Định nghĩa dữ liệu tự tham chiếu (self-referential data definition)

-         Danh sách có chứa cấu trúc

-         Danh sách chứa Số tự nhiên

-         Định nghĩa dữ liệu và xử lý cho  danh sách số tự nhiên

-         Ghi chú trong Scheme (contract)

+        Thực hành (tiết)

-         Bài tập chương 9,10,11,12

Phần 7 : Định nghĩa các chương trình phức tạp (8 LT/ 16 TH)

+        Lý thuyết (8 tiết)

-         Các hàm bổ trợ

-         Tổng quát hóa vấn đề.

-         Tổng quát hóa các hàm

-         Sự rút ngắn danh sách

-         Cấu trúc chứa cấu trúc: cây ông bà tổ tiên, cây con cháu, cây nhị phân tìm kiếm

-         Danh sách trong danh sách: bài toán web page

-         Tham khảo đệ quy (Mutually Referential)

+        Thực hành ( 16 tiết)

-         Bài tập chương 14 và 15

 1. Tài liệu học tập, trang thiết bị phụ vụ thực hành thực tập, trợ huấn cụ

Tài liệu tham khảo

1.      How to Design Programs - The MIT Press

 

 1. Nhiệm vụ của sinh viên:

-         Dự lớp

-         Bài tập

-         Dụng cụ học tập

-         Khác

 1. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

-         Dự lớp

-         Thảo luận

-         Bản thu hoạch

-         Thuyết trình

-         Thi cuối học phần

-         Khác

 1. Thang điểm:

 

 

Ngày           tháng          năm

     Duyệt của                                                          Ý kiến                                Người biên soạn

Trưởng Khoa/BM                                            Trưởng Bộ Môn

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang : :5232
Nhập ngày : 15-09-2008
Điều chỉnh lần cuối :

Danh sách thi khoa CNTT(07-05-2010)

Đề cương chi tiết môn Trí tuệ nhân tạo(16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Toán rời rạc(16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Thiết kế hướng đối tượng(16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Phương pháp tính(16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Chuyên đề hệ thống thông tin(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn phân tích thiết kế hệ thống thông tin(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lập trình mạng 2(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Cơ sở dữ liệu nâng cao(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lý thuyết đồ thị(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lập trình mạng 1(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Đồ họa máy tính(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lập trình A2(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lập trình A1(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Cơ sở dữ liệu(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lập trình Web(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lập trình B(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn An toàn bảo mật hệ thống(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Công nghệ phần mềm(15-09-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bốn bảy hai năm

Xem trả lời của bạn !