Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 310
Toàn hệ thống: 8001
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 

       Bộ Giáo Dục và Đào Tạo                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM                        Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ (ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG)

NGÀNH ĐÀO TẠO:

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

 1. Tên học phần: Lập trình A1

Tên tiếng Anh: Basic Programming

 1. Mã học phần: 14341
 2. Số đơn vị học trình: 5
 3. Trình độ (cho sinh viên năm thứ 1)
 4. Phân bổ thời gian:

-         Lên lớp: 45 tiết

-         Thực tập phòng thí nghiệm, thực hành: 60 tiết

 1. Giảng viên phụ trách: ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy
 2. Bộ môn: Công Nghệ Phần Mềm     Khoa:  Công Nghệ Thông Tin
 3. Mục tiêu của học phần:

Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên có khả năng :

-         Cung cấp cho sinh viên những kiến thức căn bản về lập trình hướng đối tượng.

-         Ngôn ngữ sử dụng để cài đặt: Java

-         Giới thiệu một số pattern: Singleton, Composite, Union, Interpreter

 1. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
 2. Các học phần tiên quyết hay có liên quan: Nhập môn tin học
 3. Nội dung chi tiết phân bố theo chương trình và số tiết tương ứng của học phần:

Phần 1: Từ lập trình hàm tới lập trình hướng đối tượng (8 LT/ 8 TH)

+        Lý thuyết (8 tiết)

-         Tổng quan về Java (trình biên dịch, trình thông dịch, JVM – máy ảo Java, mã máy, tính đa nền, IDE- môi trường phát triển tích hợp, …)

-         Một số bài toán trong lập trình hàm

-         Phương thức khởi tạo.

-         JUnitTest và các cách test trong Java.

-         Một số bài toán trong How to design class hierarchies

-         Một số toán tử: new, =, ==, ||, &&.

-         Phương thức và truyền tham số.

-         Các kiểu dữ liệu trong Java

+        Thực hành (8 tiết)

-         Hiện thực một số bài toán trong How to design programs bằng Java (2.3.1, 10.1.2, 10.1.3, 4.4.2, 6.4.2)

Phần 2: Lớp và đối tượng (4 LT/ 4 TH)

+        Lý thuyết (4 tiết)

-         Lớp

-         Đối tượng

-         Tính đóng gói

-         Modifier: public and private

-         If…then…else.

-         Thảo luận nhóm: từng nhóm sẽ tự tìm ra bài toán trong thực tế và phát hiện những đối tượng trong bài toán này, mô tả đầy đủ những thuộc tính và hành động của đối tượng.

+        Thực hành (4 tiết)

-         Các bài tập trong How to design class hierarchies (từ 2.1.1 đến 2.1.4 , 3.1.1, 3.1.2)

Phần 3: Phương thức (6 LT/ 8 TH)

+        Lý thuyết (6 tiết)

-         Tính uỷ quyền (deligation)

-         Overloading

-         Getter và setter.

-         Thảo luận nhóm: các nhóm  sinh viên tiếp theo sẽ tự tìm ra bài toán trong thực tế và phát hiện những đối tượng trong bài toán này, mô tả đầy đủ những thuộc tính và hành động của đối tượng, thể hiện việc ủy quyền cho từng đối tượng.

+        Thực hành (8 tiết)

-         Các bài tập trong How to design class hierarchies (từ 3.1.1 đến  3.1.5, 4.1.1, 4.1.2)

-         Hiện thực một số bài toán trong How to design programs bằng Java (3.3.2, 3.3.3)

Phần 4: Kế thừa và đa hình (12 LT/ 16 TH)

+        Lý thuyết (12 tiết)

-         Tính kế thừa (constructors in inheritance)

-         Tính đa hình

-         Modifier: protected, static

-         Từ khoá This and super

-         Từ khoá abstract, extends

-         Overriding

-         Overriding “equals” and “toString” method

-         Thảo luận nhóm: từng nhóm sẽ tự tìm ra bài toán trong thực tế và phát hiện những đối tượng trong bài toán này, mô tả đầy đủ những thuộc tính và hành động của đối tượng, thể hiện việc ủy quyền cho từng đối tượng., tính kế thừa và tính đa hình

+        Thực hành (16 tiết)

-         Các bài tập trong  How to design class hierarchies (4.0.4, 4.1.4, từ 5.0.4 đến 5.0.6, 5.0.9, từ 5.1.2 đến 5.1.4)

-         Hiện thực một số bài toán trong How to design programs bằng Java (7.2.2, 2.3.3, 3.3.5)

Phần 5: Một số mẫu (12 LT/ 20 TH)

+        Lý thuyết (12 tiết)

-         Danh sách

-         Xử lý tính toán trên danh sách.

-         Sắp xếp trên danh sách.

-         Mẫu Union

-         Mẫu Composite

-         Mẫu Interpreter

-         Mẫu Singleton

+        Thực hành (20 tiết)

-         Hiện thực một số bài toán trong How to design programs bằng Java (9.5.2, 9.3.3, 9.5.3, 10.2.7, 9.5.7, 10.1.6, 10.1.7, 10.2.4, 12.2.1)

-         Các bài tập trong  How to design class hierarchies (từ 5.1.1 đến 5.1.4, 5.3.1, 5.3.2, từ 6.0.5 đến 6.0.7, từ 6.5.1 đến 6.5.3)

Phần 6: Ôn tập (3 LT/ 4TH)

+        Lý thuyết (3 tiết)

-         Bài toán Quản lý Sinh viên

+        Thực hành (4 tiết)

-         Bài Quản lý Sinh viên

 1. Tài liệu học tập, trang thiết bị phụ vụ thực hành thực tập, trợ huấn cụ

Tài liệu tham khảo

1.      How to design class hierarchies - Matthias Felleisen, Matthew Flatt, Robert Findler, Kathy Gray, Shriram Krishnamurthi, Viera K. Proulx, 2003.

2.      How to design programs - Matthias Felleisen, Robert Bruce Findler , Matthew Flatt,  Shriram Krishnamurthi, 2001 Massachusetts Institute of Technology.

3.      Agile Java Crafting Code with Test-Driven Development - Jeff Langr, Prentice Hall PTR, 2005

4.      Core JAVA, Volume II, Cay S. Horstmann, Gary Cornell, Sun MicroSystem Press, USA 2002

 

 1. Nhiệm vụ của sinh viên:

-         Dự lớp

-         Bài tập

-         Dụng cụ học tập

-         Khác

 1. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

-         Dự lớp

-         Thảo luận

-         Bản thu hoạch

-         Thuyết trình

-         Thi cuối học phần

-         Khác

 1. Thang điểm:

 

 

Ngày           tháng          năm

     Duyệt của                                                          Ý kiến                    Người biên soạn

Trưởng Khoa/BM                                            Trưởng Bộ Môn

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang : :4593
Nhập ngày : 15-09-2008
Điều chỉnh lần cuối :

Danh sách thi khoa CNTT(07-05-2010)

Đề cương chi tiết môn Trí tuệ nhân tạo(16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Toán rời rạc(16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Thiết kế hướng đối tượng(16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Phương pháp tính(16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Chuyên đề hệ thống thông tin(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn phân tích thiết kế hệ thống thông tin(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lập trình mạng 2(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Cơ sở dữ liệu nâng cao(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lý thuyết đồ thị(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lập trình mạng 1(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Đồ họa máy tính(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn nhập môn tin học(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lập trình A2(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Cơ sở dữ liệu(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lập trình Web(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lập trình B(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn An toàn bảo mật hệ thống(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Công nghệ phần mềm(15-09-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn hai chín năm ba

Xem trả lời của bạn !