Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 340
Toàn hệ thống: 8456
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

   Bộ Giáo Dục và Đào Tạo                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM                        Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ (ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG)

NGÀNH ĐÀO TẠO:

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

 1. Tên học phần: Lập trình Web

Tên tiếng Anh: Web Programming

 1. Mã học phần: 14256
 2. Số đơn vị học trình: 5
 3. Trình độ (cho sinh viên năm thứ 3)
 4. Phân bổ thời gian:

-         Lên lớp: 45 tiết

-         Thực tập phòng thí nghiệm, thực hành: 60 tiết

 1. Giảng viên phụ trách: ThS. Mai Anh Thơ
 2. Bộ môn: Công Nghệ Phần Mềm     Khoa:  Công Nghệ Thông Tin
 3. Mục tiêu của học phần:

Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên có khả năng :

-          Xây dựng các ứng dụng web-based dựa trên 2 công nghệ Servlet và JSP trong J2EE framework

-          Bộ thẻ JSTL, giúp cải tiến code cho các trang JSP

-          Mô hình MVC, kết hợp 2 công nghệ Servlet và JSP

-          Hiểu JSF + Spring + Hibernate Framework

 

 1. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
 2. Các học phần tiên quyết hay có liên quan: Lập trình Web, Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 3. Nội dung chi tiết phân bố theo chương trình và số tiết tương ứng của học phần:

Phần 1: Cơ bản về ứng dụng Web (3 LT/3 TH)

  + Lý thuyết: (3tiết)

_        Lịch sử phát triển của các ứng dụng web

_        Web container và các thành phần của một ứng dụng web

_        Cấu trúc file WAR

_        Cấu hình ứng dụng web

  + Thực hành: (3 tiết)

_        Các bài tập liên quan đến HTML, thiết kế trang web bằng FrontPage

 

Phần 2: Servlet- Phần cơ bản (8 LT/12 TH)

  + Lý thuyết: (8 tiết)

_        Servlet request & response model

_        Chu trình sống của servlet

_        Các hỗ trợ từ servlet framework

_        Cách viết ứng dụng bằng servlet

  + Thực hành: (12 tiết)

_        Hiện thực các bài tập đơn giản bằng servlet

 

Phần 3 + 4 +5: Servlet- Phần nâng cao (8 LT/12 TH)

  + Lý thuyết: (8 tiết)

_        Kỹ thuật session tracking: URL rewriting, hidden form field, cookies,

_        Servlet Listeners

_        Servlet Filters

_        Một số vấn đề khác như: Including, forwarding & redirecting …

 

    + Thực hành: (12 tiết)

_        Bài tập liên quan đến kỹ thuật session tracking và filter

 

  Phần 6: JSP- Phần cơ bản (8 LT/8 TH)

       + Lý thuyết: (8 tiết)

_        Chu trình sống của JSP

_        Bộ thẻ của JSP

_        Cách viết ứng dụng bằng JSP

_        Phạm vi hoạt động của các đối tượng scopes

 

_        Java Beans

 

   + Thực hành: (8 tiết)

_        Các bài tập sử dụng bộ thẻ JSP và Java Beans

 

Phần 7: Custom tags, JSP 2.0, JSTL (JSP Standard Tag Library) (4 LT/4 TH)

  + Lý thuyết: (4 tiết)

_        Custom tags: tại sao cần có custom tags, các thành phần tạo nên cấu trúc của custom tags, cách xây dựng, cấu hình và deploy custom tags

_        Custom tags: tại sao cần có custom tags, các thành phần tạo nên cấu

_        Bộ thư viện JSTL:  Core tags, Database access tags, XML tags, International và Text formatting tags

  + Thực hành: (4 tiết)

_  Bài tập minh họa sử dụng custom tag và bộ thẻ JSTL

 

Phần 8: Mô hình MVC (4 LT/8 TH)

  + Lý thuyết: (4 tiết)

      _    Model, View, Controller

  + Thực hành: (8 tiết)

      _     Hiện thực các bài

 

Phần 9 +10 +11: JSF + Spring + Hibernate (8 LT/12 TH)

  + Lý thuyết: (8 tiết)

_      Quy trình hoạt động của JSF, các thẻ JSF cơ bản

_      Vai trò của Spring đối với JSF và Hibernate

              + Thực hành: (12 tiết)

_  Hiện thực lại các bài tập bằng JSF + Spring + Hibernate

 

Phần 12: Ôn tập (2 tiết)

 

 1. Tài liệu học tập, trang thiết bị phụ vụ thực hành thực tập, trợ huấn cụ

Tài liệu tham khảo

1.  [1]  Java for the Web with Servlets, JSP.

1.      [2]  Core Servlets & JSP vol1 2nd - Marty Hall, Larry Brown (Prentice Hall 2003)

2.      [3] Prentice Hall- MoreServlets&JSPs -1Dec2001

3.      và toàn bộ các tài liệu trên Internet.

 

 1. Nhiệm vụ của sinh viên:

-         Dự lớp

-         Bài tập

-         Dụng cụ học tập

-         Khác

 1. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

-         Dự lớp

-         Thảo luận

-         Bản thu hoạch

-         Thuyết trình

-         Thi cuối học phần

-         Khác

 1. Thang điểm:

 

 

Ngày           tháng          năm

     Duyệt của                                                          Ý kiến                                Người biên soạn

Trưởng Khoa/BM                                            Trưởng Bộ Môn

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang : :4863
Nhập ngày : 15-09-2008
Điều chỉnh lần cuối :

Danh sách thi khoa CNTT(07-05-2010)

Đề cương chi tiết môn Trí tuệ nhân tạo(16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Toán rời rạc(16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Thiết kế hướng đối tượng(16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Phương pháp tính(16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Chuyên đề hệ thống thông tin(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn phân tích thiết kế hệ thống thông tin(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lập trình mạng 2(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Cơ sở dữ liệu nâng cao(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lý thuyết đồ thị(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lập trình mạng 1(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Đồ họa máy tính(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn nhập môn tin học(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lập trình A2(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lập trình A1(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Cơ sở dữ liệu(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lập trình B(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn An toàn bảo mật hệ thống(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Công nghệ phần mềm(15-09-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám năm bốn không ba

Xem trả lời của bạn !