Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 147
Toàn hệ thống: 1488
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

1. Lịch chụp hình thẻ sinh viên

2. Lịch tuần sinh hoạt công dân

3. Thời khóa biểu HK1

4. Giấy tạm hoãn nghĩa vụ quân sự (mẫu)


5. Danh sách Cố Vấn Học Tập

6. Danh sách sinh viên

 

STT Mã SV
Tên lớp Họ Lót Tên Ngày Sinh
Phái
1 16130281 DH16DT LÊ HOÀNG AN 15/03/1998 Nam
2 16130282 DH16DT LÊ THÀNH AN 01/04/1998 Nam
3 16130284 DH16DT ĐỖ QUANG ẤN 26/08/1998 Nam
4 16130285 DH16DT DƯƠNG HOÀNG ANH 08/08/1998 Nam
5 16130286 DH16DT LÊ ĐỨC ANH 27/02/1998 Nam
6 16130287 DH16DT NGUYỄN ĐỨC ANH 17/05/1998 Nam
7 16130288 DH16DT NGUYỄN LÂM ANH 29/06/1998 Nam
8 16130292 DH16DT CAO TRỌNG BẮC 24/09/1998 Nam
9 16130293 DH16DT ĐINH HOÀNG BẢO 30/05/1998 Nam
10 16130294 DH16DT HUỲNH THẾ BẢO 23/09/1998 Nam
11 16130295 DH16DT LÊ SỸ GIA BẢO 12/01/1998 Nam
12 16130296 DH16DT LÊ TRẦN CHÍ BẢO 11/04/1998 Nam
13 16130298 DH16DT BÙI THỊ BẾN 10/05/1998 Nữ
14 16130300 DH16DT NGÔ ĐÌNH CẢNH 10/10/1998 Nam
15 16130301 DH16DT NGUYỄN TRẦN BẢO CHÂU 26/01/1998 Nữ
16 16130302 DH16DT HỒ MINH CHIẾN 09/09/1998 Nam
17 16130304 DH16DT ĐẶNG VĂN HÙNG CƯỜNG 08/09/1998 Nam
18 16130305 DH16DT NGUYỄN CHÍ CƯỜNG 16/12/1998 Nam
19 16130308 DH16DT NGUYỄN HUY CƯỜNG 10/08/1996 Nam
20 16130309 DH16DT PHẠM HÙNG CƯỜNG 10/02/1998 Nam
21 16130310 DH16DT PHAN QUỐC CƯỜNG 26/02/1998 Nam
22 16130311 DH16DT PHÙNG QUỐC CƯỜNG 02/04/1998 Nam
23 16130312 DH16DT ĐẶNG VĂN ĐA 12/03/1998 Nam
24 16130313 DH16DT TRẦN VĂN DÂN 13/09/1998 Nam
25 16130314 DH16DT PHẠM CÔNG DANH 27/05/1996 Nam
26 16130315 DH16DT PHẠM HỒNG CÔNG DANH 10/09/1998 Nam
27 16130316 DH16DT ĐẶNG CÔNG ĐẠT 02/01/1998 Nam
28 16130318 DH16DT ĐẶNG TRẦN ĐẠT 03/01/1998 Nam
29 16130319 DH16DT LƯƠNG THÀNH ĐẠT 01/02/1998 Nam
30 16130321 DH16DT NGUYỄN VĂN ĐẠT 26/02/1998 Nam
31 16130322 DH16DT NGUYỄN VĂN ĐẠT 10/07/1998 Nam
32 16130323 DH16DT TRẦN ĐẠT 13/12/1997 Nam
33 16130324 DH16DT VŨ VĂN ĐẠT 05/04/1998 Nam
34 16130325 DH16DT HỒ THỊ ĐẸP 20/09/1998 Nữ
35 16130326 DH16DT TRẦN THANH ĐIỀN 25/05/1998 Nam
36 16130327 DH16DT VÕ THỊ NHƯ DIỆU 18/09/1998 Nữ
37 16130328 DH16DT TRẦN BẤT NHƯ ĐỊNH 21/08/1998 Nam
38 16130329 DH16DT NGUYỄN THÀNH ĐÔ 16/03/1997 Nam
39 16130330 DH16DT ĐỖ THANH ĐÔNG 20/11/1998 Nam
40 16130331 DH16DT HOÀNG ANH DU 11/10/1998 Nam
41 16130332 DH16DT NGUYỄN VĂN 25/08/1998 Nam
42 16130334 DH16DT NGUYỄN PHƯỚC ĐỨC 16/01/1998 Nam
43 16130340 DH16DT ĐỔ THANH DUY 24/02/1998 Nam
44 16130341 DH16DT NGUYỄN ANH DUY 11/10/1998 Nam
45 16130342 DH16DT NGUYỄN ĐĂNG DUY 31/05/1998 Nam
46 16130343 DH16DT NGUYỄN HOÀNG KHÁNH DUY 10/07/1998 Nam
47 16130345 DH16DT TRẦN NGUYỄN MINH DUY 07/06/1998 Nam
48 16130348 DH16DT NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM 24/08/1993 Nữ
49 16130349 DH16DT ĐỖ HOÀNG GIANG 30/01/1998 Nam
50 16130351 DH16DT TRẦN THỊ TRÚC GIANG 21/10/1998 Nữ
51 16130352 DH16DT LÊ THỊ 20/01/1998 Nữ
52 16130353 DH16DT NGUYỄN THỊ NGUYỆT 21/07/1998 Nữ
53 16130358 DH16DT TRẦN THỊ NGỌC HÂN 29/11/1998 Nữ
54 16130360 DH16DT NGUYỄN THỊ HẰNG 02/11/1998 Nữ
55 16130363 DH16DT TRẦN THỊ HỒNG HẠNH 06/01/1998 Nữ
56 16130364 DH16DT CAO MINH HÀO 10/06/1998 Nam
57 16130365 DH16DT PHẠM THỊ MỸ HẢO 10/12/1998 Nữ
58 16130366 DH16DT LÂM CÔNG HẬU 15/04/1998 Nam
59 16130367 DH16DT NGUYỄN THỊ HẬU 28/05/1998 Nữ
60 16130369 DH16DT TRẦN TRUNG HẬU 03/07/1998 Nam
61 16130370 DH16DT TRẦN VĂN HẬU 29/08/1998 Nam
62 16130373 DH16DT HỒ THANH HIỆP 08/06/1998 Nam
63 16130374 DH16DT TRƯƠNG SONG HIỆP 02/10/1998 Nam
64 16130375 DH16DT BÙI MINH HIẾU 04/12/1998 Nam
65 16130379 DH16DT NGUYỄN HIẾU 17/01/1998 Nam
66 16130380 DH16DT NGUYỄN TRUNG HIẾU 07/07/1998 Nam
67 16130381 DH16DT NGUYỄN VĂN HIẾU 04/06/1998 Nam
68 16130382 DH16DT PHẠM ĐỨC HIẾU 20/10/1997 Nam
69 16130384 DH16DT VÕ VĂN HIẾU 25/01/1998 Nam
70 16130387 DH16DT NGUYỄN HOÀNG HOÀI 22/02/1997 Nam
71 16130388 DH16DT NGUYỄN THƯƠNG HOÀI 25/09/1992 Nam
72 16130390 DH16DT NGUYỄN VĂN HUY HOÀNG 26/04/1998 Nam
73 16130392 DH16DT TRỊNH MẠNH HOÀNG 21/04/1998 Nam
74 16130393 DH16DT HOÀNG THỊ CẨM HỒNG 15/01/1998 Nữ
75 16130394 DH16DT LẠI THỊ HỒNG 08/06/1997 Nữ
76 16130395 DH16DT BẠCH TUẤN HỢP 14/03/1998 Nam
77 16130396 DH16DT TRẦN THỊ KIM HUỆ 14/01/1998 Nữ
78 16130400 DH16DT TRẦN MINH HÙNG 22/04/1997 Nam
79 16130403 DH16DT TRẦN ANH HƯNG 02/12/1998 Nam
80 16130404 DH16DT VŨ VĂN HƯNG 07/06/1996 Nam
81 16130408 DH16DT LÝ MINH HUY 10/10/1998 Nam
82 16130409 DH16DT NGUYỄN ĐỨC HUY 22/06/1998 Nam
83 16130411 DH16DT NGUYỄN HOÀNG HUY 07/11/1998 Nam
84 16130412 DH16DT NGUYỄN PHÁT HUY 22/05/1998 Nam
85 16130414 DH16DT TRẦN HOÀNG HUY 11/01/1998 Nam
86 16130416 DH16DT NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 17/02/1998 Nữ
87 16130417 DH16DT NGÔ VĂN HUYNH 31/01/1998 Nam
88 16130418 DH16DT ĐỖ DUY KHANG 26/08/1998 Nam
89 16130419 DH16DT NGUYỄN LÊ KHANG 08/11/1998 Nam
90 16130420 DH16DT NGUYỄN CÁT TƯỜNG KHÁNH 07/04/1998 Nam
91 16130421 DH16DT LÊ PHAN ĐĂNG KHOA 10/10/1998 Nam
92 16130422 DH16DT PHẠM NGUYỄN ANH KHOA 30/11/1997 Nam
93 16130423 DH16DT NGUYỄN THANH KHÔI 24/04/1998 Nam
94 16130424 DH16DT NGUYỄN GIA KHƯƠNG 08/06/1998 Nam
95 16130425 DH16DT NGUYỄN HÀ KIÊN 12/10/1995 Nam
96 16130428 DH16DT VÕ VĂN KIỆT 06/05/1997 Nam
97 16130429 DH16DT PHẠM THỊ TRÚC LAM 08/03/1998 Nữ
98 16130431 DH16DT TRẦN GIA LÂM 05/02/1998 Nam
99 16130432 DH16DT LƯƠNG THỊ LAN 28/11/1997 Nữ
100 16130433 DH16DT PHẠM VĂN LANH 26/01/1992 Nam
101 16130434 DH16DT VỎ KIM LANH 09/11/1998 Nữ
102 16130436 DH16DT ĐỖ THỊ NGỌC LINH 04/05/1998 Nữ
103 16130437 DH16DT ĐỖ THỊ YẾN LINH 22/11/1998 Nữ
104 16130438 DH16DT LÊ THỊ THÙY LINH 14/06/1998 Nữ
105 16130439 DH16DT NGÔ THỊ MỸ LINH 12/12/1998 Nữ
106 16130441 DH16DT PHẠM BÙI HOÀNG LINH 13/11/1998 Nữ
107 16130442 DH16DT PHẠM VĂN LINH 12/12/1998 Nam
108 16130443 DH16DT TRẦN HỮU LINH 10/07/1996 Nam
109 16130444 DH16DT PHÙNG THỊ CẨM LOAN 04/07/1998 Nữ
110 16130445 DH16DT NGUYỄN ĐỨC LỘC 27/07/1997 Nam
111 16130449 DH16DT NGUYỄN HOÀNG LONG 27/08/1998 Nam
112 16130450 DH16DT NGUYỄN BÁ NGŨ LUÂN 29/01/1998 Nam
113 16130451 DH16DT ĐỖ TẤN LỰC 11/09/1998 Nam
114 16130452 DH16DT NGUYỄN TẤN LỰC 16/04/1998 Nam
115 16130453 DH16DT ĐÀO HOÀI LƯU 28/11/1998 Nam
116 16130454 DH16DT PHAN VĂN LUYỆN 13/09/1998 Nam
117 16130457 DH16DT HUỲNH VĂN MÃI 19/10/1998 Nam
118 16130458 DH16DT NGÔ MINH MẪN 27/01/1998 Nam
119 16130459 DH16DT NGUYỄN TÔN MẪN 19/06/1998 Nam
120 16130460 DH16DT TRƯƠNG CÔNG MẪN 04/07/1998 Nam
121 16130461 DH16DT TÔ THANH MẾN 15/10/1998 Nam
122 16130463 DH16DT BÙI DƯƠNG KHẢ MINH 06/03/1998 Nam
123 16130464 DH16DT LÊ ANH MINH 17/06/1998 Nam
124 16130470 DH16DT CHÂU HOÀNG NAM 11/06/1998 Nam
125 16130471 DH16DT HOÀNG TRỌNG NAM 04/07/1998 Nam
126 16130472 DH16DT NGUYỄN HẢI NAM 05/11/1998 Nam
127 16130473 DH16DT PHẠM VĂN PHƯƠNG NAM 17/01/1998 Nam
128 16130477 DH16DT NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 12/08/1998 Nữ
129 16130479 DH16DT TÔ XUÂN NGHI 18/02/1998 Nữ
130 16130480 DH16DT LÊ HOÀNG HỮU NGHỊ 17/04/1998 Nam
131 16130481 DH16DT TRẦN ĐÌNH NGHỊ 23/02/1996 Nam
132 16130482 DH16DT HỒ TẤN NGHĨA 24/10/1997 Nam
133 16130484 DH16DT NGUYỄN PHƯỚC NGHIỆP 15/04/1998 Nam
134 16130485 DH16DT NGUYỄN THỊ NGỌC 16/02/1998 Nữ
135 16130488 DH16DT NGUYỄN KHÁNH NGUYÊN 18/11/1997 Nam
136 16130490 DH16DT NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN 08/10/1998 Nữ
137 16130493 DH16DT NGUYỄN CHÍ NGUYỄN 27/07/1998 Nam
138 16130494 DH16DT HUỲNH ĐĂNG NGUYỆN 13/11/1998 Nam
139 16130495 DH16DT NGÔ VĂN NHÂN 24/05/1998 Nam
140 16130496 DH16DT NGUYỄN HIẾU NHÂN 29/03/1998 Nam
141 16130497 DH16DT NGYỄN THIỆN NHÂN 10/01/1995 Nam
142 16130498 DH16DT VÕ NGUYỄN HỮU NHÂN 10/05/1997 Nam
143 16130499 DH16DT HUỲNH TRỌNG NHẬT 25/07/1998 Nam
144 16130504 DH16DT VƯƠNG UYỂN NHI 03/07/1998 Nữ
145 16130505 DH16DT HÀ THỊ THANH NHƯ 27/05/1998 Nữ
146 16130509 DH16DT LÊ HỮU PHÁT 06/08/1998 Nam
147 16130511 DH16DT NGUYỄN PHẠM LONG PHI 31/07/1997 Nam
148 16130514 DH16DT NGUYỄN CHÍ PHONG 17/06/1998 Nam
149 16130515 DH16DT NGUYỄN ĐÌNH PHONG 28/11/1997 Nam
150 16130516 DH16DT NGUYỄN TIẾN PHONG 17/03/1998 Nam
151 16130521 DH16DT TRẦN VĂN PHÚC 13/10/1998 Nam
152 16130522 DH16DT NGUYỄN VĂN PHỤNG 10/06/1998 Nam
153 16130523 DH16DT TRẦN THỊ HẠNH PHƯỚC 21/07/1998 Nữ
154 16130527 DH16DT HOÀNG TRỌNG QUÂN 04/04/1998 Nam
155 16130529 DH16DT NGUYỄN VĂN QUANG 27/07/1998 Nam
156 16130530 DH16DT DƯƠNG NGỌC QUÍ 08/06/1998 Nam
157 16130531 DH16DT NGUYỄN VĂN QUÍ 10/11/1998 Nam
158 16130537 DH16DT VÕ THỊ HỒ QUYÊN 12/11/1998 Nữ
159 16130538 DH16DT LÊ THANH QUYỀN 28/08/1997 Nam
160 16130539 DH16DT PHAN TRỌNG QUYỀN 15/01/1997 Nam
161 16130540 DH16DT LÊ VĂN QUYẾT 29/01/1998 Nam
162 16130541 DH16DT PHONG THỊ THIÊN QUỲNH 11/05/1998 Nữ
163 16130542 DH16DT NGUYỄN THỊ TUYẾT SA 23/11/1998 Nữ
164 16130543 DH16DT ĐẶNG THANH SANG 11/09/1997 Nam
165 16130544 DH16DT ĐOÀN NGỌC SANG 04/11/1998 Nam
166 16130545 DH16DT NGUYỄN BÁ SANG 12/12/1998 Nam
167 16130546 DH16DT TÔ THANH SANG 21/12/1998 Nam
168 16130547 DH16DT NGUYỄN XUÂN SANH 09/08/1998 Nam
169 16130548 DH16DT THÂN QUANG 14/02/1998 Nam
170 16130549 DH16DT CHÂU VĂN SƠN 23/04/1997 Nam
171 16130551 DH16DT NGUYỄN ĐỨC SƠN 02/08/1998 Nam
172 16130552 DH16DT PHÚ VĂN SƠN 08/08/1998 Nam
173 16130553 DH16DT TRẦN VIẾT SƠN 19/08/1998 Nam
174 16130554 DH16DT NGÔ THỊ YẾN SUM 26/12/1998 Nữ
175 16130557 DH16DT NGUYỄN MINH TÀI 07/05/1998 Nam
176 16130558 DH16DT PHẠM ĐỨC TÀI 08/06/1998 Nam
177 16130560 DH16DT TRẦN THANH TÀI 10/07/1997 Nam
178 16130566 DH16DT NGUYỄN NHẬT TÂM 20/01/1998 Nam
179 16130567 DH16DT CHÂU PHẠM MINH TÂN 28/08/1998 Nam
180 16130569 DH16DT HUỲNH HỮU QUỐC THÁI 14/04/1998 Nam
181 16130570 DH16DT NGUYỄN HOÀNG THÁI 19/10/1998 Nam
182 16130573 DH16DT LÊ THỊ THẮM 05/08/1998 Nữ
183 16130577 DH16DT PHẠM QUỐC THANH 05/05/1998 Nam
184 16130578 DH16DT HỒ QUANG THÀNH 15/01/1998 Nam
185 16130579 DH16DT PHẠM BÙI TUẤN THÀNH 11/02/1998 Nam
186 16130580 DH16DT TRẦN VĨNH THÀNH 04/09/1998 Nam
187 16130581 DH16DT CAO THỊ NHƯ THẢO 30/06/1998 Nữ
188 16130582 DH16DT LÊ NGUYỄN NHƯ THẢO 08/09/1998 Nữ
189 16130583 DH16DT LÊ THỊ BÉ THẢO 28/06/1998 Nữ
190 16130585 DH16DT TRƯƠNG THỊ THU THẢO 11/11/1998 Nữ
191 16130586 DH16DT NGUYỄN NGỌC THẬT 09/02/1998 Nam
192 16130588 DH16DT TRẦN TRUNG THỂ 08/02/1998 Nam
193 16130589 DH16DT NGUYỄN ĐÌNH THI 27/05/1997 Nam
194 16130591 DH16DT PHẠM TRỌNG THIÊN 01/02/1998 Nam
195 16130592 DH16DT NGUYỄN DANH THIỆN 22/06/1998 Nam
196 16130594 DH16DT ĐỖ QUANG THỊNH 18/06/1998 Nam
197 16130595 DH16DT MAI QUANG THỊNH 27/01/1998 Nam
198 16130596 DH16DT NGUYỄN XUÂN THỊNH 02/09/1998 Nam
199 16130597 DH16DT TRẦN NGỌC THỌ 13/12/1998 Nam
200 16130600 DH16DT TRẦN NGUYỄN ANH THÔNG 27/08/1998 Nam
201 16130601 DH16DT ĐẶNG MINH THƯ 09/09/1998 Nam
202 16130602 DH16DT NGUYỄN QUỐC THƯ 13/12/1998 Nam
203 16130603 DH16DT NGUYỄN THÚY ANH THƯ 03/07/1998 Nữ
204 16130606 DH16DT LÊ VĂN THUẬN 23/03/1998 Nam
205 16130607 DH16DT NGUYỄN VĂN THUẬN 08/10/1998 Nam
206 16130609 DH16DT LƯƠNG VĂN THỨC 27/01/1998 Nam
207 16130610 DH16DT NGUYỄN ĐÔNG THỨC 03/04/1998 Nam
208 16130612 DH16DT BÙI THỦY TIÊN 21/04/1998 Nữ
209 16130614 DH16DT PHAN HOA TIÊN 10/04/1998 Nữ
210 16130615 DH16DT NGÔ NHẬT TIẾN 05/12/1998 Nam
211 16130616 DH16DT NGUYỄN THÀNH TIẾN 12/08/1997 Nam
212 16130617 DH16DT NGUYỄN TRẦN TIẾN 20/06/1998 Nam
213 16130618 DH16DT NGUYỄN BÁ HỮU TÍN 24/01/1998 Nam
214 16130619 DH16DT VÕ ĐỨC TÍN 10/09/1998 Nam
215 16130623 DH16DT TRƯƠNG THANH TRÀ 12/01/1998 Nam
216 16130626 DH16DT NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 14/10/1998 Nữ
217 16130627 DH16DT PHẠM THỊ THÚY TRANG 08/04/1998 Nữ
218 16130629 DH16DT VÕ XUÂN TRÍ 28/01/1998 Nam
219 16130630 DH16DT VÕ MINH TRỌNG 04/07/1997 Nam
220 16130636 DH16DT NGUYỄN QUANG TRƯỜNG 15/06/1998 Nam
221 16130638 DH16DT ĐỖ VĂN TƯỜNG TỨ 15/11/1998 Nam
222 16130640 DH16DT BÙI TRIỆU MINH TUẤN 03/11/1998 Nam
223 16130642 DH16DT HUỲNH TRỌNG TUẤN 21/10/1998 Nam
224 16130644 DH16DT NGUYỄN HỮU ANH TUẤN 06/11/1998 Nam
225 16130645 DH16DT NGUYỄN VĂN TUẤN 17/05/1998 Nam
226 16130646 DH16DT PHẠM QUANG TUẤN 25/01/1998 Nam
227 16130648 DH16DT TRẦN THANH TUẤN 17/09/1998 Nam
228 16130649 DH16DT HOÀNG NHẬT TƯỜNG 02/11/1998 Nam
229 16130651 DH16DT BÙI ĐÌNH TUYÊN 29/10/1998 Nam
230 16130652 DH16DT LÊ THANH TUYÊN 20/09/1998 Nam
231 16130653 DH16DT TĂNG THỊ KIM TUYỀN 13/02/1998 Nữ
232 16130654 DH16DT NGUYỄN MINH TUYỄN 17/06/1998 Nam
233 16130655 DH16DT LÊ TRANG THẢO UYÊN 18/10/1998 Nữ
234 16130657 DH16DT TRẦN THỊ TÚ UYÊN 09/10/1998 Nữ
235 16130660 DH16DT NGUYỄN CHÂU VI 02/12/1998 Nữ
236 16130661 DH16DT NGUYỄN THỊ THANH VI 25/07/1998 Nữ
237 16130663 DH16DT NGÔ THỊ CẨM VIÊN 09/04/1998 Nữ
238 16130665 DH16DT TRẦN BẢO VIỆT 15/11/1998 Nam
239 16130668 DH16DT THẠCH NỮ Y VON 19/05/1998 Nữ
240 16130669 DH16DT ĐẶNG QUANG 10/11/1998 Nam
241 16130670 DH16DT ĐOÀN BÁ 22/07/1992 Nam
242 16130671 DH16DT NGUYỄN HOÀNG 22/02/1998 Nam
243 16130672 DH16DT NGUYỄN TRỊNH MINH 07/10/1998 Nam
244 16130674 DH16DT VÕ VĂN 29/12/1998 Nam
245 16130677 DH16DT THÁI HÙNG VƯƠNG 05/10/1998 Nam
246 16130678 DH16DT TRẦN THỊ MINH XUÂN 11/10/1998 Nữ
247 16130679 DH16DT HUỲNH THỊ NHƯ Ý 23/10/1998 Nữ
248 16130686 DH16DTQ LÊ VĂN THƯỢNG 06/01/1998 Nam
249 16130692 DH16DT NGUYỄN HOÀNG VIỆT 18/08/1998 Nam
250 16130693 DH16DTQ THỪA LÊ THANH CHƯƠNG 14/07/1998 Nam
251 16130694 DH16DTQ NGUYỄN TIẾN ĐẠT 12/06/1998 Nam
252 16130695 DH16DTQ VĂN TIẾN DŨNG 09/11/1998 Nam
253 16130696 DH16DTQ BÙI THẾ DUY 05/08/1998 Nam
254 16130697 DH16DTQ NGUYỄN THỊ THU HIỀN 01/01/1998 Nữ
255 16130698 DH16DTQ PHẠM MINH HIẾU 10/11/1997 Nam
256 16130699 DH16DTQ NGUYỄN TẤN KIỆT 02/11/1997 Nam
257 16130700 DH16DTQ TRẦN TRIỀU MẾN 28/08/1998 Nam
258 16130701 DH16DTQ TRẦN THỊ BÍCH NGỌC 04/01/1998 Nữ
259 16130702 DH16DTQ LÊ TRUNG PHONG 09/04/1998 Nam
260 16130703 DH16DTQ LÊ ĐÌNH TRUNG 12/06/1996 Nam
261 16130704 DH16DTQ HOÀNG ANH TUẤN 10/02/1998 Nam

 7. Danh sách sinh viên (theo lớp A, B, C)

Lớp DH16DTA

 

STT MASV HỌ TÊN PHÁI NGÀY SINH
1 16130282 LÊ THÀNH AN Nam 01/04/1998
2 16130285 DƯƠNG HOÀNG ANH Nam 08/08/1998
3 16130287 NGUYỄN ĐỨC ANH Nam 17/05/1998
4 16130288 NGUYỄN LÂM ANH Nam 29/06/1998
5 16130294 HUỲNH THẾ BẢO Nam 23/09/1998
6 16130298 BÙI THỊ BẾN Nữ 10/05/1998
7 16130308 NGUYỄN HUY CƯỜNG Nam 10/08/1996
8 16130310 PHAN QUỐC CƯỜNG Nam 26/02/1998
9 16130325 HỒ THỊ ĐẸP Nữ 20/09/1998
10 16130327 VÕ THỊ NHƯ DIỆU Nữ 18/09/1998
11 16130328 TRẦN BẤT NHƯ ĐỊNH Nam 21/08/1998
12 16130331 HOÀNG ANH DU Nam 11/10/1998
13 16130332 NGUYỄN VĂN Nam 25/08/1998
14 16130334 NGUYỄN PHƯỚC ĐỨC Nam 16/01/1998
15 16130340 ĐỔ THANH DUY Nam 24/02/1998
16 16130342 NGUYỄN ĐĂNG DUY Nam 31/05/1998
17 16130348 NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM Nữ 24/08/1993
18 16130349 ĐỖ HOÀNG GIANG Nam 30/01/1998
19 16130352 LÊ THỊ Nữ 20/01/1998
20 16130353 NGUYỄN THỊ NGUYỆT Nữ 21/07/1998
21 16130365 PHẠM THỊ MỸ HẢO Nữ 10/12/1998
22 16130366 LÂM CÔNG HẬU Nam 15/04/1998
23 16130379 NGUYỄN HIẾU Nam 17/01/1998
24 16130382 PHẠM ĐỨC HIẾU Nam 20/10/1997
25 16130390 NGUYỄN VĂN HUY HOÀNG Nam 26/04/1998
26 16130395 BẠCH TUẤN HỢP Nam 14/03/1998
27 16130408 LÝ MINH HUY Nam 10/10/1998
28 16130418 ĐỖ DUY KHANG Nam 26/08/1998
29 16130422 PHẠM NGUYỄN ANH KHOA Nam 30/11/1997
30 16130431 TRẦN GIA LÂM Nam 05/02/1998
31 16130432 LƯƠNG THỊ LAN Nữ 28/11/1997
32 16130437 ĐỖ THỊ YẾN LINH Nữ 22/11/1998
33 16130442 PHẠM VĂN LINH Nam 12/12/1998
34 16130454 PHAN VĂN LUYỆN Nam 13/09/1998
35 16130458 NGÔ MINH MẪN Nam 27/01/1998
36 16130459 NGUYỄN TÔN MẪN Nam 19/06/1998
37 16130463 BÙI DƯƠNG KHẢ MINH Nam 06/03/1998
38 16130472 NGUYỄN HẢI NAM Nam 05/11/1998
39 16130477 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Nữ 12/08/1998
40 16130481 TRẦN ĐÌNH NGHỊ Nam 23/02/1996
41 16130484 NGUYỄN PHƯỚC NGHIỆP Nam 15/04/1998
42 16130486 TRẦN THỊ THÚY NGỌC Nữ 22/12/1997
43 16130488 NGUYỄN KHÁNH NGUYÊN Nam 18/11/1997
44 16130494 HUỲNH ĐĂNG NGUYỆN Nam 13/11/1998
45 16130496 NGUYỄN HIẾU NHÂN Nam 29/03/1998
46 16130505 HÀ THỊ THANH NHƯ Nữ 27/05/1998
47 16130529 NGUYỄN VĂN QUANG Nam 27/07/1998
48 16130539 PHAN TRỌNG QUYỀN Nam 15/01/1997
49 16130542 NGUYỄN THỊ TUYẾT SA Nữ 23/11/1998
50 16130545 NGUYỄN BÁ SANG Nam 12/12/1998
51 16130546 TÔ THANH SANG Nam 21/12/1998
52 16130547 NGUYỄN XUÂN SANH Nam 09/08/1998
53 16130548 THÂN QUANG Nam 14/02/1998
54 16130552 PHÚ VĂN SƠN Nam 08/08/1998
55 16130553 TRẦN VIẾT SƠN Nam 19/08/1998
56 16130557 NGUYỄN MINH TÀI Nam 07/05/1998
57 16130560 TRẦN THANH TÀI Nam 10/07/1997
58 16130568 MAI THANH TÂN Nam 21/08/1998
59 16130569 HUỲNH HỮU QUỐC THÁI Nam 14/04/1998
60 16130570 NGUYỄN HOÀNG THÁI Nam 19/10/1998
61 16130573 LÊ THỊ THẮM Nữ 05/08/1998
62 16130578 HỒ QUANG THÀNH Nam 15/01/1998
63 16130580 TRẦN VĨNH THÀNH Nam 04/09/1998
64 16130582 LÊ NGUYỄN NHƯ THẢO Nữ 08/09/1998
65 16130585 TRƯƠNG THỊ THU THẢO Nữ 11/11/1998
66 16130591 PHẠM TRỌNG THIÊN Nam 01/02/1998
67 16130594 ĐỖ QUANG THỊNH Nam 18/06/1998
68 16130596 NGUYỄN XUÂN THỊNH Nam 02/09/1998
69 16130606 LÊ VĂN THUẬN Nam 23/03/1998
70 16130614 PHAN HOA TIÊN Nữ 10/04/1998
71 16130615 NGÔ NHẬT TIẾN Nam 05/12/1998
72 16130618 NGUYỄN BÁ HỮU TÍN Nam 24/01/1998
73 16130629 VÕ XUÂN TRÍ Nam 28/01/1998
74 16130630 VÕ MINH TRỌNG Nam 04/07/1997
75 16130636 NGUYỄN QUANG TRƯỜNG Nam 15/06/1998
76 16130648 TRẦN THANH TUẤN Nam 17/09/1998
77 16130652 LÊ THANH TUYÊN Nam 20/09/1998
78 16130653 TĂNG THỊ KIM TUYỀN Nữ 13/02/1998
79 16130654 NGUYỄN MINH TUYỄN Nam 17/06/1998
80 16130657 TRẦN THỊ TÚ UYÊN Nữ 09/10/1998
81 16130671 NGUYỄN HOÀNG Nam 22/02/1998
82 16130672 NGUYỄN TRỊNH MINH Nam 07/10/1998

Lớp DH16DTB

 

STT MASV HỌ TÊN PHÁI NGÀY SINH
1 16130283 NGUYỄN QUỐC AN Nam 17/09/1998
2 16130293 ĐINH HOÀNG BẢO Nam 30/05/1998
3 16130295 LÊ SỸ GIA BẢO Nam 12/01/1998
4 16130296 LÊ TRẦN CHÍ BẢO Nam 11/04/1998
5 16130300 NGÔ ĐÌNH CẢNH Nam 10/10/1998
6 16130302 HỒ MINH CHIẾN Nam 09/09/1998
7 16130304 ĐẶNG VĂN HÙNG CƯỜNG Nam 08/09/1998
8 16130309 PHẠM HÙNG CƯỜNG Nam 10/02/1998
9 16130311 PHÙNG QUỐC CƯỜNG Nam 02/04/1998
10 16130312 ĐẶNG VĂN ĐA Nam 12/03/1998
11 16130313 TRẦN VĂN DÂN Nam 13/09/1998
12 16130318 ĐẶNG TRẦN ĐẠT Nam 03/01/1998
13 16130321 NGUYỄN VĂN ĐẠT Nam 26/02/1998
14 16130323 TRẦN ĐẠT Nam 13/12/1997
15 16130326 TRẦN THANH ĐIỀN Nam 25/05/1998
16 16130341 NGUYỄN ANH DUY Nam 11/10/1998
17 16130345 TRẦN NGUYỄN MINH DUY Nam 07/06/1998
18 16130358 TRẦN THỊ NGỌC HÂN Nữ 29/11/1998
19 16130363 TRẦN THỊ HỒNG HẠNH Nữ 06/01/1998
20 16130367 NGUYỄN THỊ HẬU Nữ 28/05/1998
21 16130370 TRẦN VĂN HẬU Nam 29/08/1998
22 16130373 HỒ THANH HIỆP Nam 08/06/1998
23 16130375 BÙI MINH HIẾU Nam 04/12/1998
24 16130380 NGUYỄN TRUNG HIẾU Nam 07/07/1998
25 16130392 TRỊNH MẠNH HOÀNG Nam 21/04/1998
26 16130393 HOÀNG THỊ CẨM HỒNG Nữ 15/01/1998
27 16130394 LẠI THỊ HỒNG Nữ 08/06/1997
28 16130409 NGUYỄN ĐỨC HUY Nam 22/06/1998
29 16130411 NGUYỄN HOÀNG HUY Nam 07/11/1998
30 16130414 TRẦN HOÀNG HUY Nam 11/01/1998
31 16130416 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN Nữ 17/02/1998
32 16130419 NGUYỄN LÊ KHANG Nam 08/11/1998
33 16130420 NGUYỄN CÁT TƯỜNG KHÁNH Nam 07/04/1998
34 16130421 LÊ PHAN ĐĂNG KHOA Nam 10/10/1998
35 16130425 NGUYỄN HÀ KIÊN Nam 12/10/1995
36 16130428 VÕ VĂN KIỆT Nam 06/05/1997
37 16130429 PHẠM THỊ TRÚC LAM Nữ 08/03/1998
38 16130433 PHẠM VĂN LANH Nam 26/01/1992
39 16130434 VỎ KIM LANH Nữ 09/11/1998
40 16130436 ĐỖ THỊ NGỌC LINH Nữ 04/05/1998
41 16130439 NGÔ THỊ MỸ LINH Nữ 12/12/1998
42 16130441 PHẠM BÙI HOÀNG LINH Nữ 13/11/1998
43 16130443 TRẦN HỮU LINH Nam 10/07/1996
44 16130450 NGUYỄN BÁ NGŨ LUÂN Nam 29/01/1998
45 16130451 ĐỖ TẤN LỰC Nam 11/09/1998
46 16130453 ĐÀO HOÀI LƯU Nam 28/11/1998
47 16130470 CHÂU HOÀNG NAM Nam 11/06/1998
48 16130471 HOÀNG TRỌNG NAM Nam 04/07/1998
49 16130482 HỒ TẤN NGHĨA Nam 24/10/1997
50 16130495 NGÔ VĂN NHÂN Nam 24/05/1998
51 16130511 NGUYỄN PHẠM LONG PHI Nam 31/07/1997
52 16130515 NGUYỄN ĐÌNH PHONG Nam 28/11/1997
53 16130516 NGUYỄN TIẾN PHONG Nam 17/03/1998
54 16130521 TRẦN VĂN PHÚC Nam 13/10/1998
55 16130530 DƯƠNG NGỌC QUÍ Nam 08/06/1998
56 16130538 LÊ THANH QUYỀN Nam 28/08/1997
57 16130543 ĐẶNG THANH SANG Nam 11/09/1997
58 16130544 ĐOÀN NGỌC SANG Nam 04/11/1998
59 16130549 CHÂU VĂN SƠN Nam 23/04/1997
60 16130558 PHẠM ĐỨC TÀI Nam 08/06/1998
61 16130566 NGUYỄN NHẬT TÂM Nam 20/01/1998
62 16130572 NGUYỄN XUÂN THÁI Nam 16/09/1997
63 16130577 PHẠM QUỐC THANH Nam 05/05/1998
64 16130581 CAO THỊ NHƯ THẢO Nữ 30/06/1998
65 16130583 LÊ THỊ BÉ THẢO Nữ 28/06/1998
66 16130586 NGUYỄN NGỌC THẬT Nam 09/02/1998
67 16130592 NGUYỄN DANH THIỆN Nam 22/06/1998
68 16130595 MAI QUANG THỊNH Nam 27/01/1998
69 16130600 TRẦN NGUYỄN ANH THÔNG Nam 27/08/1998
70 16130607 NGUYỄN VĂN THUẬN Nam 08/10/1998
71 16130608 TRẦN ĐỨC THUẬN Nam 23/01/1998
72 16130612 BÙI THỦY TIÊN Nữ 21/04/1998
73 16130619 VÕ ĐỨC TÍN Nam 10/09/1998
74 16130638 ĐỖ VĂN TƯỜNG TỨ Nam 15/11/1998
75 16130644 NGUYỄN HỮU ANH TUẤN Nam 06/11/1998
76 16130645 NGUYỄN VĂN TUẤN Nam 17/05/1998
77 16130646 PHẠM QUANG TUẤN Nam 25/01/1998
78 16130649 HOÀNG NHẬT TƯỜNG Nam 02/11/1998
79 16130651 BÙI ĐÌNH TUYÊN Nam 29/10/1998
80 16130655 LÊ TRANG THẢO UYÊN Nữ 18/10/1998
81 16130663 NGÔ THỊ CẨM VIÊN Nữ 09/04/1998
82 16130665 TRẦN BẢO VIỆT Nam 15/11/1998

Lớp DH16DTC

 

STT MASV HỌ TÊN PHÁI NGÀY SINH
1 16130281 LÊ HOÀNG AN Nam 15/03/1998
2 16130284 ĐỖ QUANG ẤN Nam 26/08/1998
3 16130286 LÊ ĐỨC ANH Nam 27/02/1998
4 16130292 CAO TRỌNG BẮC Nam 24/09/1998
5 16130301 NGUYỄN TRẦN BẢO CHÂU Nữ 26/01/1998
6 16130305 NGUYỄN CHÍ CƯỜNG Nam 16/12/1998
7 16130315 PHẠM HỒNG CÔNG DANH Nam 10/09/1998
8 16130316 ĐẶNG CÔNG ĐẠT Nam 02/01/1998
9 16130319 LƯƠNG THÀNH ĐẠT Nam 01/02/1998
10 16130322 NGUYỄN VĂN ĐẠT Nam 10/07/1998
11 16130324 VŨ VĂN ĐẠT Nam 05/04/1998
12 16130329 NGUYỄN THÀNH ĐÔ Nam 16/03/1997
13 16130330 ĐỖ THANH ĐÔNG Nam 20/11/1998
14 16130343 NGUYỄN HOÀNG KHÁNH DUY Nam 10/07/1998
15 16130351 TRẦN THỊ TRÚC GIANG Nữ 21/10/1998
16 16130364 CAO MINH HÀO Nam 10/06/1998
17 16130369 TRẦN TRUNG HẬU Nam 03/07/1998
18 16130374 TRƯƠNG SONG HIỆP Nam 02/10/1998
19 16130381 NGUYỄN VĂN HIẾU Nam 04/06/1998
20 16130384 VÕ VĂN HIẾU Nam 25/01/1998
21 16130387 NGUYỄN HOÀNG HOÀI Nam 22/02/1997
22 16130388 NGUYỄN THƯƠNG HOÀI Nam 25/09/1992
23 16130400 TRẦN MINH HÙNG Nam 22/04/1997
24 16130403 TRẦN ANH HƯNG Nam 02/12/1998
25 16130404 VŨ VĂN HƯNG Nam 07/06/1996
26 16130407 HUỲNH PHƯƠNG GIA HUY Nam 17/08/1997
27 16130412 NGUYỄN PHÁT HUY Nam 22/05/1998
28 16130417 NGÔ VĂN HUYNH Nam 31/01/1998
29 16130423 NGUYỄN THANH KHÔI Nam 24/04/1998
30 16130424 NGUYỄN GIA KHƯƠNG Nam 08/06/1998
31 16130438 LÊ THỊ THÙY LINH Nữ 14/06/1998
32 16130445 NGUYỄN ĐỨC LỘC Nam 27/07/1997
33 16130449 NGUYỄN HOÀNG LONG Nam 27/08/1998
34 16130452 NGUYỄN TẤN LỰC Nam 16/04/1998
35 16130460 TRƯƠNG CÔNG MẪN Nam 04/07/1998
36 16130461 TÔ THANH MẾN Nam 15/10/1998
37 16130464 LÊ ANH MINH Nam 17/06/1998
38 16130473 PHẠM VĂN PHƯƠNG NAM Nam 17/01/1998
39 16130479 TÔ XUÂN NGHI Nữ 18/02/1998
40 16130480 LÊ HOÀNG HỮU NGHỊ Nam 17/04/1998
41 16130485 NGUYỄN THỊ NGỌC Nữ 16/02/1998
42 16130490 NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN Nữ 08/10/1998
43 16130493 NGUYỄN CHÍ NGUYỄN Nam 27/07/1998
44 16130497 NGYỄN THIỆN NHÂN Nam 10/01/1995
45 16130498 VÕ NGUYỄN HỮU NHÂN Nam 10/05/1997
46 16130499 HUỲNH TRỌNG NHẬT Nam 25/07/1998
47 16130504 VƯƠNG UYỂN NHI Nữ 03/07/1998
48 16130509 LÊ HỮU PHÁT Nam 06/08/1998
49 16130513 LÊ TRUNG PHONG Nam 09/04/1998
50 16130514 NGUYỄN CHÍ PHONG Nam 17/06/1998
51 16130522 NGUYỄN VĂN PHỤNG Nam 10/06/1998
52 16130527 HOÀNG TRỌNG QUÂN Nam 04/04/1998
53 16130531 NGUYỄN VĂN QUÍ Nam 10/11/1998
54 16130537 VÕ THỊ HỒ QUYÊN Nữ 12/11/1998
55 16130540 LÊ VĂN QUYẾT Nam 29/01/1998
56 16130541 PHONG THỊ THIÊN QUỲNH Nữ 11/05/1998
57 16130551 NGUYỄN ĐỨC SƠN Nam 02/08/1998
58 16130554 NGÔ THỊ YẾN SUM Nữ 26/12/1998
59 16130567 CHÂU PHẠM MINH TÂN Nam 28/08/1998
60 16130579 PHẠM BÙI TUẤN THÀNH Nam 11/02/1998
61 16130589 NGUYỄN ĐÌNH THI Nam 27/05/1997
62 16130597 TRẦN NGỌC THỌ Nam 13/12/1998
63 16130601 ĐẶNG MINH THƯ Nam 09/09/1998
64 16130602 NGUYỄN QUỐC THƯ Nam 13/12/1998
65 16130603 NGUYỄN THÚY ANH THƯ Nữ 03/07/1998
66 16130609 LƯƠNG VĂN THỨC Nam 27/01/1998
67 16130610 NGUYỄN ĐÔNG THỨC Nam 03/04/1998
68 16130616 NGUYỄN THÀNH TIẾN Nam 12/08/1997
69 16130617 NGUYỄN TRẦN TIẾN Nam 20/06/1998
70 16130623 TRƯƠNG THANH TRÀ Nam 12/01/1998
71 16130627 PHẠM THỊ THÚY TRANG Nữ 08/04/1998
72 16130640 BÙI TRIỆU MINH TUẤN Nam 03/11/1998
73 16130642 HUỲNH TRỌNG TUẤN Nam 21/10/1998
74 16130658 TRIỆU THANH  VÂN Nữ 05/02/1998
75 16130660 NGUYỄN CHÂU VI Nữ 02/12/1998
76 16130668 THẠCH NỮ Y VON Nữ 19/05/1998
77 16130669 ĐẶNG QUANG Nam 10/11/1998
78 16130670 ĐOÀN BÁ Nam 22/07/1992
79 16130674 VÕ VĂN Nam 29/12/1998
80 16130678 TRẦN THỊ MINH XUÂN Nữ 11/10/1998
81 16130679 HUỲNH THỊ NHƯ Ý Nữ 23/10/1998
82 16130692 NGUYỄN HOÀNG VIỆT Nam 18/08/1998

Số lần xem trang : :5439
Nhập ngày : 06-09-2016
Điều chỉnh lần cuối :19-09-2016

Chương trình "Gặp gỡ Tân sinh viên khóa 2016 và Ký kết hợp tác" với công ty AXON ACTIVE Việt Nam(08-10-2016)

Một số vấn đề cần lưu ý liên quan tuyển sinh năm 2016(28-07-2016)

Hướng dẫn điền thông tin vào phiếu đăng ký xét tuyển năm 2016(28-07-2016)

Phiếu đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Nông Lâm TP.HCM năm 2016(28-07-2016)

Buổi đào tạo kỹ năng Quản Lý Dự Án (miễn phí) - Tháng 3/2016(03-03-2016)

Khóa Huấn Luyện Kỹ Năng Chuyên Nghiệp - Kỹ Năng Quản Lý và Lãnh Đạo Cơ Bản(22-02-2016)

Sinh viên Nông Lâm với “Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ VIII - Năm 2016”(29-01-2016)

CĐ khoa CNTT dành quán quân đơn ca Hội thi Karaoke chào xuân năm 2016(15-01-2016)

Mùa thi nghiêm túc: Buổi đầu của kỳ thi học kỳ 1 năm 2015-2016(04-01-2016)

CĐ Trường ĐH Nông Lâm giành giải Ba trong Hội thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật trong hệ thống Công đoàn Giáo dục Việt Nam năm 2015(30-12-2015)

"Nông dân" làm phim đã thắng lớn tại liên hoan phim sinh viên lần 2 năm 2015(22-12-2015)

Hội thảo nghiên cứu giữa Việt Nam và Nhật vào ngày 2/11/2015(30-10-2015)

Họp mặt cựu sinh viên IT_NLU nhân dịp 60 năm thành lập trường và 15 năm thành lập khoa(23-10-2015)

Ngày hội tuyển dụng Java – Chia sẻ kiến thức và cơ hội nghề nghiệp tại KMS Technology (22-10-2015)

Hội thảo Xamarin (ngày 19/9/2014)(17-09-2014)

Chương trình ngày hội việc làm 2013(24-05-2013)

Window 7 tự động nâng cấp lên SP1 từ 19.03.2013(20-03-2013)

Cuoäc thi MICROSOFT OFFICE SPECIALIST WORLD CHAMPIONSHIP 2013(27-01-2013)

9 SV khoa CNTT đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 2012(28-12-2012)

Sinh viên khoa CNTT nhận bằng tốt nghiệp (28-12-2012)

Thông báo thể lệ cuộc thi Snatching The H@t(06-11-2012)

Sinh viên giao lưu, đối thoại với lãnh đạo nhà trường (17-10-2012)

Khoa CNTT: Hội nghị cán bộ viên chức (12-10-2012)

Microsoft thay đổi logo sau 25 năm gắn bó(24-08-2012)

Acer thay đổi logo(12-04-2011)

So sánh IE9, Firefox 4 và Chrome 10(03-04-2011)

10 NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG EMAIL CHUYÊN NGHIỆP(24-02-2011)

Chương trình liên kết đào tạo CNTT giữa ĐH Nông Lâm TP.HCM và ĐH Newcastle - Úc(06-10-2010)

Bản tin IBM(02-07-2010)

Motorola ra mắt ES400 chạy Windows Embedded Handheld(22-06-2010)

Internet làm chúng ta ngu đi?(14-06-2010)

Điện thoại 3G và USB 3G: Ai lướt net đỉnh hơn?(14-06-2010)

Việt Nam tổ chức hội nghị ASOCIO 2010(14-06-2010)

Kiện tụng quanh sự ra đời của Facebook(06-04-2010)

Khởi tranh cuộc thi Robocon 2010(06-04-2010)

Giá cước di động của VNPT có thể giảm 20%(06-04-2010)

Tranh cãi xoay quanh một 'video về Apple Tablet'(14-12-2009)

IDC: Năm 2010, ngành công nghiệp IT thế giới sẽ hồi phục(14-12-2009)

Đại chiến thế giới 3.0: Apple - Google - Microsoft (I)(14-12-2009)

2009: Năm 'gieo hạt' của điện toán đám mây(02-12-2009)

Thu thuế qua mạng: 'Xa' nhưng không 'vời'(02-12-2009)

Nhân tài Đất Việt được mở rộng(02-12-2009)

Dân biểu Mỹ thúc giục EU thông qua vụ Oracle-Sun(26-11-2009)

Microsoft “xúi” News Corp bỏ Google(24-11-2009)

Bàn cách phát triển thị trường dịch vụ CNTT(24-11-2009)

Cisco ra mắt ứng dụng bảo mật trên iPhone(24-11-2009)

Cần thay đổi tầm nhìn và ưu tiên phát triển(16-10-2009)

Windows 7 Starter: Đơn giản và dễ dàng(16-10-2009)

Google thâu tóm reCaptcha(09-10-2009)

Viễn thông bắt đầu dựng cột riêng(09-10-2009)

15 mốc phát triển đáng nhớ của trình duyệt web(09-10-2009)

Google Chrome OS: con cờ thí?(03-10-2009)

Quảng cáo trực tuyến “lên ngôi” trong khủng hoảng(03-10-2009)

IBM sắp ra mắt dịch vụ e-mail cạnh tranh với Gmail(03-10-2009)

Intel trình diễn Laptop 4 màn hình(25-09-2009)

EU tiết lộ email chứng tỏ Intel “có tội”(22-09-2009)

5 năm nữa 25% ấn phẩm sẽ được số hóa(22-09-2009)

Mạng không dây 4G sẽ “kết liễu” các mạng hữu tuyến?(28-08-2009)

Microsoft OneApp đưa mạng xã hội vào ĐTDĐ giá rẻ(28-08-2009)

'CNTT cần những doanh nhân sáng tạo và liều lĩnh'(28-08-2009)

Ông lớn di động 'phản đòn' Beeline (04-08-2009)

8 bức ảnh xuất sắc cho trang chủ Bing (04-08-2009)

5 tính năng hấp dẫn của Microsoft Office 2010(17-07-2009)

Bing bám đuổi Yahoo, Google(17-07-2009)

Từ cát bụi trở thành chip bán dẫn(17-07-2009)

Báo Mỹ đua nhau “làm luật” với mạng xã hội(20-06-2009)

"Ông chủ" Google tiết lộ bí mật thành công(20-06-2009)

Intel thay thế Core 2 Duo bằng i3, i5 và i7(20-06-2009)

Bing đe dọa Google?(15-06-2009)

10 chứng chỉ CNTT quan trọng nhất(15-06-2009)

Internet đang cứu nền kinh tế Mỹ(11-06-2009)

'Web 2.0' là từ tiếng Anh thứ một triệu(11-06-2009)

Microsoft xóa sổ phần mềm diệt virus giả mạo(11-06-2009)

Vista SP2 chính thức ra mắt(27-05-2009)

Giám đốc tài chính Yahoo ra đi(27-05-2009)

Phạt nặng việc đăng ký hộ thuê bao di động trả trước(27-05-2009)

Microsoft bị “cự tuyệt” ở New Zealand(27-05-2009)

Tai nghe đắt nhất thế giới(16-05-2009)

eBuddy giới thiệu ứng dụng tin nhắn tức thời cho Android(16-05-2009)

Mozilla phát triển phiên bản Firefox hỗ trợ BXL đa nhân(16-05-2009)

Apple sẽ mua Twitter với giá 700 triệu USD?(07-05-2009)

Chân dung người có ảnh hưởng nhất thế giới(07-05-2009)

Google đang đi theo vết xe đổ của Microsoft (07-05-2009)

Chiến tranh điện tử sẽ quyết định thắng - bại các cuộc xung đột?(22-04-2009)

Những máy in ảnh tốt nhất(22-04-2009)

Từ chuyện Oracle mua Sun: Làng công nghệ trước trào lưu thâu tóm(22-04-2009)

eBay chuẩn bị nói lời từ biệt Skype (17-04-2009)

Google tiết lộ bí mật về máy chủ (17-04-2009)

Ép chip AMD 3 lõi "mọc" thêm nhân thứ tư (08-04-2009)

Người dùng Facebook tẩy chay giao diện mới(25-03-2009)

Microsoft giới thiệu nền tảng phát triển Web 2.0(25-03-2009)

MobiFone ra tay với thủ phạm gửi tin nhắn rác(25-03-2009)

Master LED - Bóng đèn LED dân dụng mới của Phillips (11-03-2009)

Foxit PDF cũng dính lỗi bảo mật nghiêm trọng như Adobe Reader (11-03-2009)

Ngoài "tắt IE8", Windows 7 có gì? (11-03-2009)

Intel công bố bộ xử lý Atom chuyên dụng dành cho xe hơi và điện thoại internet(03-03-2009)

Vì sao MobiFone vẫn “thống trị” ?(03-03-2009)

Yahoo "đại phẫu" dưới thời tân "Nữ tướng"(02-03-2009)

2009 là năm của dịch vụ gia tăng di động?(09-02-2009)

Thời điểm tốt để mua laptop(09-02-2009)

Windows 7 Beta 1 đã hội tụ đầy đủ tính năng(02-02-2009)

Top 15 website được truy cập nhiều nhất(02-02-2009)

10 câu hỏi phỏng vấn chuyên gia bảo mật(07-01-2009)

10 sự kiện an toàn mạng Việt Nam năm 2008(07-01-2009)

Làm thế nào để Internet chạy “như bay”?(07-01-2009)

(27-12-2008)

Windows 7 - "kẻ tận diệt" Linux?(27-12-2008)

TOP 10 câu hỏi trên Net(27-12-2008)

Tiết kiệm mực in bằng cách... đục lỗ font chữ(24-12-2008)

Những công cụ hỗ trợ viết lách trực tuyến miễn phí tốt nhất(24-12-2008)

VN sản xuất thử nghiệm chíp thương mại đầu tiên(22-12-2008)

Những sai lầm của Microsoft năm 2008(22-12-2008)

Thủ thuật cho webcam mà không cần có sẵn webcam (08-12-2008)

Đã có phiên bản Windows Vista SP2 Beta bản tự cài đặt(08-12-2008)

Hãy kiểm soát việc sử dụng Internet(08-12-2008)

Khởi động hệ điều hành chỉ trong vài giây(02-12-2008)

10 từ khoá được tìm nhiều nhất trên Yahoo! - 2008(02-12-2008)

Mobile marketing - khuynh hướng tiếp thị mới(24-11-2008)

Biến giao diện của Linux thành Windows XP(24-11-2008)

5 công cụ P2P và chia sẻ file tốt nhất(24-11-2008)

Sun ra mắt StarOffice 9(19-11-2008)

Murdoch lạc quan về tương lai của báo in(19-11-2008)

Số phận Yahoo sau khi CEO từ chức(19-11-2008)

Hacker "tổng tấn công" Adobe Reader(11-11-2008)

Bảo vệ mắt với EyeDefender(11-11-2008)

CEO Google nói "Không" với Obama(10-11-2008)

10 CMS - hệ thống quản lý nội dung - tiềm năng(10-11-2008)

"Làng" CNTT trong cơn bão suy thoái kinh tế(05-11-2008)

Các xu hướng công nghệ phổ biến năm 2009 (05-11-2008)

20 trang web đã thay đổi thế giới(05-11-2008)

10 tính năng thú vị nhất trong Windows 7 đối với các chuyên gia CNTT (31-10-2008)

Cài hệ điều hành cho laptop mini(31-10-2008)

Microsoft bắt đầu tung “hỏa lực”(31-10-2008)

QuickOffice phiên bản 6.0 hỗ trợ truy cập tài liệu trực tuyến(31-10-2008)

Microsoft vá lỗi khẩn cấp cho Windows(27-10-2008)

MKN TaskExplorer: thay thế Windows Task Manager(27-10-2008)

IG E-learning: Học để làm việc(27-10-2008)

THÔNG BÁO 2(08-10-2008)

THÔNG BÁO(08-10-2008)

5 bước quản lý rủi ro CNTT hiệu quả(07-10-2008)

Những sai lầm ngớ ngẩn khi viết blog(03-10-2008)

Pandora Recovery - Chương trình khôi phục file miễn phí(29-09-2008)

Windows 7 “giảm cân” để nhanh nhẹn hơn (29-09-2008)

Doanh nghiệp thương mại điện tử loay hoay tìm lối ra(29-09-2008)

19 bí mật ẩn sau Windows XP(23-09-2008)

Ông chủ Google bắt đầu viết blog(23-09-2008)

Google khắc phục lỗi để lọt spam của Gmail(23-09-2008)

Những căn nguyên khiến máy tính “chậm như rùa”(16-09-2008)

ShareTool - Truy cập Bonjour từ xa thật dễ dàng(16-09-2008)

Từ 2009: Được bán lại dịch vụ viễn thông(16-09-2008)

Báo điện tử vô tuyến đầu tiên trên thế giới(15-09-2008)

Chất lượng internet Nhật tốt nhất thế giới(15-09-2008)

Mã nguồn mở đã có đất tranh tài(12-09-2008)

Google: Sẽ có Chrome cho Linux, Mac(12-09-2008)

Advanced SyStem Optimizer: Tối ưu hóa hệ thống Windows(12-09-2008)

Trình duyệt Chrome: Mới chỉ "tốt nước sơn"!(08-09-2008)

Larry Ellison - CEO thu nhập cao nhất Mỹ(08-09-2008)

'Hiệp sỹ' CNTT và hành trình chuẩn Unicode chữ Việt(08-09-2008)

Tự phòng chống virus bằng phần mềm "thường trú" trên ổ USB(05-09-2008)

Việt Nam, Ấn Độ dẫn đầu chip châu Á(05-09-2008)

Microsoft dọa kiện chống độc quyền Chrome(05-09-2008)

Google “bắn” Microsoft bằng Chrome(04-09-2008)

Hacker nhắm đến thế giới ảo(04-09-2008)

AMR CONVERTER PRO v4.0 người hùng chuyển đổi định dạng AMR(04-09-2008)

Khuyến khích tăng cường đưa thông tin tiếng Việt lên Internet(03-09-2008)

Dự án Google Chrome bị lộ thế nào?(03-09-2008)

Google tung ra trình duyệt Web Chrome(03-09-2008)

Phát hiện virus máy tính lây lên... trạm vũ trụ ISS(29-08-2008)

Internet Explorer 8 Beta 2 chính thức xuất hiện(29-08-2008)

88% admin thừa nhận sẽ đánh cắp dữ liệu(29-08-2008)

“Cây đại thụ” của ngành phần mềm Ấn Độ(29-08-2008)

Hạ nhiệt card đồ họa dùng chip ATI(28-08-2008)

Logo đầu tiên của các hãng công nghệ nổi tiếng(28-08-2008)

Hacker tấn công Vinasat.org.vn và chê quản trị lười biếng(28-08-2008)

Bàn phím Bluetooth Laser mới(27-08-2008)

Việt Nam có lợi thế trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm(27-08-2008)

Nửa triệu người đang "cày" game thuê(26-08-2008)

Microsoft mở rộng ứng dụng văn phòng trực tuyến(26-08-2008)

Cô gái 18 tuổi trở thành tỷ phú trẻ nhất thế giới(23-08-2008)

10 ổ đĩa cứng ngoài tốt nhất(23-08-2008)

Lướt web “ẩn danh” với IE 8(23-08-2008)

(22-08-2008)

Microsoft tiếp tục quyết tâm đấu với Google !(22-08-2008)

Intel trình diễn cách thức sạc điện không dây(22-08-2008)

Những tiện ích miễn phí sao lưu email(21-08-2008)

Sun phát hành NetBeans IDE 6.5 beta với nhiều tính năng mới(21-08-2008)

Khoanh vùng tội phạm trên bản đồ số vệ tinh(21-08-2008)

Hầu hết thư rác đều là mã độc(20-08-2008)

AMD và Intel - thay đổi để sống còn!(20-08-2008)

ECS tung ra bo mạch chủ mới(20-08-2008)

Chiến lược về Quản lý Dịch vụ của IBM(20-08-2008)

Bức tranh CNTT - TT 6 tháng đầu năm: Mờ nhạt?(19-08-2008)

Máy tính nhỏ và "cuộc sống trên mây"(19-08-2008)

Microsoft, Google và Yahoo bị kiện(19-08-2008)

Tìm hiểu chiến lược của các mạng xã hội ảo(18-08-2008)

Lần theo một đường dây tội phạm mạng toàn cầu(18-08-2008)

5 laptop tốt nhất dành cho doanh nhân(18-08-2008)

Intel công bố chi tiết kỹ thuật chuẩn USB 3.0(15-08-2008)

Bị phạt 35 triệu đồng vì cung cấp hạ tầng mạng "lậu"(15-08-2008)

10 mẹo nhỏ cho vấn đề bảo mật(15-08-2008)

Giải pháp tổng thể về driver cho máy tính(13-08-2008)

Dell trình làng laptop “khủng” với pin 19 giờ(13-08-2008)

Vòng đeo tay biến thành cáp USB(13-08-2008)

“Có thể gây sốc, nhưng phải thu tiền bản quyền CD trắng”(13-08-2008)

10 hãng gia công phần mềm IT lớn nhất 2008(12-08-2008)

Dung lượng RAM thế hệ DDR2 được đẩy lên 16 GB(12-08-2008)

10 chiếc MP3 lạ nhất(12-08-2008)

10 PDA chạy Windows Mobile 'ăn khách' tại VN(11-08-2008)

Đĩa cứng gắn ngoài - Gọn nhẹ và an toàn(11-08-2008)

Phần mềm bảo mật miễn phí giá trị(11-08-2008)

Sử dụng 1 năm miễn phí công cụ của PC Tools(06-08-2008)

Microsoft sẽ tiếp tục đề nghị mua Yahoo(06-08-2008)

Thay đổi cách tiếp cận - thay đổi cách làm(06-08-2008)

Công cụ khai thác DNS "gậy ông đập lưng ông"(04-08-2008)

Yahoo sẽ đối mặt với các cổ đông như thế nào?(04-08-2008)

MP4 mỏng nhất thế giới(04-08-2008)

Cổ đông Yahoo bỏ phiếu ủng hộ ban giám đốc của Yahoo(04-08-2008)

Sinh viên CNTT sẽ được học E-learning tiên tiến(21-07-2008)

Trong tương lai, giới trẻ sẽ dùng ĐTDĐ thay... laptop(21-07-2008)

11 cái bóng ảo về tiếp thị(21-07-2008)

Bài học lãnh đạo từ YouTube(18-07-2008)

10 phần mềm TP HCM dự thi Tin học trẻ toàn quốc(18-07-2008)

Lợi nhuận Microsoft giảm vì phần mềm lậu(18-07-2008)

Sắp có hội thảo về marketing kỹ thuật số(17-07-2008)

Lợi nhuận tăng... 25%, Intel gây sốc(17-07-2008)

Quản lý và khuyến khích các lập trình viên(17-07-2008)

Căng thẳng cuộc chiến bản quyền nhạc số(17-07-2008)

Time Warner "ve vãn" cả Microsoft lẫn Yahoo(17-07-2008)

Microsoft đưa ra trợ giúp “hạ cấp” từ Vista xuống XP miễn phí(16-07-2008)

Chọn phần cứng thiết bị mạng(16-07-2008)

Thị trường laptop bình dân được “chăm sóc” kỹ(16-07-2008)

Dế "tất cả trong 1" của Samsung trình làng(16-07-2008)

Máy nghe nhạc siêu mỏng Shiro(16-07-2008)

Lenovo công bố loạt MTXT nền tảng Centrino 2(16-07-2008)

Tám lỗi nghiên cứu từ khóa đang làm bạn tốn tiền(08-07-2008)

Microsoft cảnh báo lỗ hổng mới trong Access(08-07-2008)

20 mẹo và thủ thuật cho Google(08-07-2008)

Adobe tung ra Reader 9 cho Mac(08-07-2008)

Adata tung ra bút USB 16GB(08-07-2008)

Châu Á: Mảnh đất "xương xẩu" của iPhone?(08-07-2008)

Máy ảnh “khủng” cảm biến lên tới 50 megapixel(08-07-2008)

Điều gì làm nên sức mạnh của ngành phần mềm Ấn Độ?(07-07-2008)

70 USD/năm để dùng Office, OneCare "hàng hiệu"(07-07-2008)

Loa Logitech Pure-Fi dã ngoại(07-07-2008)

INGA hỗ trợ sinh viên công nghệ .NET(07-07-2008)

Những chuyện ít biết về Bill Gates(06-07-2008)

Học từ Bill Gates(06-07-2008)

Microsoft - Yahoo: Mỗi người mỗi ngả?(06-07-2008)

Bộ Tư Pháp Mỹ xắn tay điều tra thương vụ Google-hoo(06-07-2008)

Microsoft giải thoát 2 triệu máy tính khỏi mã độc(06-07-2008)

Top 10 laptop đa mục đích(06-07-2008)

Em bé bị rao bán 1 Euro tại Ebay đã trở về nhà(06-07-2008)

Nhà máy Intel VN đang thiếu nhân lực trầm trọng(04-07-2008)

Ngày mới của Bill Gates: Sứ mệnh từ thiện(04-07-2008)

Thị trường máy tính cá nhân Việt Nam tăng trưởng bất kể áp lực kinh tế(04-07-2008)

Yahoo! đang “bỏ qua” luật Việt Nam?(04-07-2008)

Thị trường điện thoại di động: Giá tăng cao, sức mua giảm mạnh(04-07-2008)

Yahoo!: Sẽ sớm "đại cải tổ"?(23-06-2008)

Tâm lý sính ngoại cản phần mềm Việt(23-06-2008)

Bí mật trong cuộc chiến chống tin tặc của Microsoft(23-06-2008)

Skype ra mắt phiên bản Beta 4.0(23-06-2008)

Khai tử eBay.vn?(23-06-2008)

Mất tiền để được "hạ cấp" xuống XP(23-06-2008)

5 lý do bảo mật để sử dụng Windows Vista(23-06-2008)

XFX giới thiệu dòng card đồ họa GTX 200 mới(21-06-2008)

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân " Phải tạo thói quen sử dụng công văn điện tử"(21-06-2008)

Sâu Storm lợi dụng thảm họa động đất tại Trung Quốc(21-06-2008)

Lenovo ra mắt mẫu laptop nghệ thuật(21-06-2008)

"Siêu phẩm" HD laptop của Toshiba(21-06-2008)

Yahoo!: Sẽ sớm "đại cải tổ"?(21-06-2008)

Linux đã “nói” được ngôn ngữ của Windows(19-06-2008)

Firefox 3 dính lỗi đầu tiên(19-06-2008)

INNO-B0: "Đồng xu"... biết hát(19-06-2008)

Fuji ra mắt thẻ nhớ nhanh nhất thế giới(19-06-2008)

Toshiba ra mắt laptop nhẹ nhất thế giới(19-06-2008)

Asus ra mắt card màn hình "ép xung"(19-06-2008)

Bộ đôi sáng lập Flickr nói lời tạm biệt Yahoo(19-06-2008)

Chương trình đại học CNTT của Mỹ được triển khai ở VN(18-06-2008)

Xalo.vn chọi trực diện với Google(18-06-2008)

Khám phá trình duyệt xã hội Flock Beta 2(18-06-2008)

5 cách xây dựng văn phòng ảo(18-06-2008)

Các điều khoản mức File(18-06-2008)

Sony Ericsson giới thiệu điện thoại giá rẻ(18-06-2008)

Hp ra mắt máy tính để bàn tất cả trong một màn hình cảm ứng(18-06-2008)

Sharp bắt đầu bán TV LCD 108 inch(18-06-2008)

Bộ sưu tập laptop cho mọi ‘túi tiền’(18-06-2008)

Bộ đôi 'dế' doanh nhân E71, E66(18-06-2008)

Website các hãng bảo mật dính lỗi nguy hiểm(17-06-2008)

“Nâng cấp triệt để” trang báo lỗi Firefox(17-06-2008)

Loa thời trang Edifier E3350(17-06-2008)

Jerry Yang bị chỉ trích tơi bời(17-06-2008)

Bill Gates: Một cuộc sống giàu có(17-06-2008)

Những "siêu sao" phớt lờ công nghệ(17-06-2008)

Microsoft: Chúng tôi chỉ muốn "giải quyết nhanh" Yahoo!(16-06-2008)

Theo dõi kết quả Euro 2008 qua UEFA Euro 2008(16-06-2008)

Quyết liệt thị trường phần mềm diệt virus(16-06-2008)

10 nhân vật tạo nên bước ngoặt công nghệ thế giới(16-06-2008)

Những dấu hiệu chứng tỏ Jerry Yang quyết định đúng(16-06-2008)

Toshiba Satellite M305 - ấn tượng "đá phiến"(16-06-2008)

Nhà máy Intel VN đang thiếu nhân lực trầm trọng(13-06-2008)

SEO - Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm(13-06-2008)

Tốt nhất mà lại miễn phí(13-06-2008)

Thấy gì qua dịp chuẩn bị tuyển sinh CNTT 2008?(13-06-2008)

IE8 chú trọng tính năng cho dân "prồ"(13-06-2008)

Những kẻ săn mồi qua Net(13-06-2008)

EVN tham gia đầu tư hệ thống cáp biển Liên Á(13-06-2008)

LG đính pha lê vào TV LB9(13-06-2008)

Ssambak – game casual vui nhộn ra mắt(13-06-2008)

Hoàng Dịch online thử nghiệm mở rộng Open Beta(13-06-2008)

Giới thiệu MobileMe - Cánh tay phải đắc lực iPhone 2.0(13-06-2008)

“Văn phòng” di động(12-06-2008)

Sony ra mắt máy nghe nhạc MP3 Walkman(12-06-2008)

Nhiều website gặp nỗi oan gia vì virus giả mạo gateway(12-06-2008)

iPhone 2.0 có thực rẻ?(12-06-2008)

Máy chiếu Toshiba nặng 217g(12-06-2008)

Sa bẫy một tổ chức tội phạm quốc tế qua mạng(12-06-2008)

Samsung trình làng "anh em sinh đôi" với iPhone(10-06-2008)

Khám phá bí mật Webcam trên Laptop(10-06-2008)

10 sản phẩm "best sales" dịp hè về(10-06-2008)

iPhone 3G chính thức trình làng(10-06-2008)

Kết quả cuộc thi sáng tạo rôbốt Việt Nam 2008(09-06-2008)

Khác biệt ERP nội với ngoại(09-06-2008)

Nhân viên đáng ngại hơn hacker!(09-06-2008)

Gặp điều khó nói, hãy SMS(09-06-2008)

Nguy cơ lây lan Virus.Win32.Gpcode.ak(09-06-2008)

Mua laptop HP có ngay quà 1 triệu đồng(09-06-2008)

Giá bán Yahoo tăng thêm 2 tỷ USD(09-06-2008)

Khoá học quản trị viên hệ thống Linux của SaigonCTT(07-06-2008)

Acer ra mắt màn hình LCD 24-inch độ nét cao(07-06-2008)

Edifier M3200 kiều nữ hát rock(07-06-2008)

TV 3D 52 inch độ phân giải 1080p của Philips(07-06-2008)

Máy quay HD có khả năng dò tìm mặt(07-06-2008)

Sony Ericsson W760 phiên bản MTV(07-06-2008)

Lý Ngạn Hồng: Tìm kiếm tên mình với sức mạnh Baidu(07-06-2008)

Sinh viên ĐHNL TPHCM với ngày Môi trường thế giới(07-06-2008)

Yahoo! Blog: Ở không yên, chuyển không đành(06-06-2008)

Bộ TT&TT, Huawei cùng lập Quỹ học bổng(06-06-2008)

48 triệu thuê bao và câu chuyện thứ hạng(06-06-2008)

Giải tỏa “cơn khát” HĐH MAC OSX với phần mềm FlyAkite OSX v 3.5(06-06-2008)

10 điều cần làm khi Windows XP không khởi động(06-06-2008)

10 bảo mật miễn phí hữu hiệu cho Windows(06-06-2008)

Định dạng MT9 đe dọa thay thế MP3(05-06-2008)

Tăng tốc ổ cứng ngoài trong Windows Vista(05-06-2008)

ROBOCON 2008: Kết quả thi đấu bảng C và D(05-06-2008)

Microsoft gia hạn “sống” cho Windows XP(05-06-2008)

Phát hiện 4 DN vi phạm bản quyền phần mềm hàng tỷ đồng(05-06-2008)

Nvidia tung ra vi xử lý Tegra cho thiết bị di động cỡ nhỏ(05-06-2008)

Panasonic ra mắt camera Olympic(05-06-2008)

Bộ tứ PDA mới của E-ten(05-06-2008)

Khuyến cáo tạm ngừng sử dụng trình duyệt Safari(04-06-2008)

Nhận phiếu quà tặng khi gọi VoIP 177(04-06-2008)

Chấm dứt cuộc “tranh bá” giữa các DN viễn thông(04-06-2008)

Asus UFOTO: Không chỉ là khung ảnh số(04-06-2008)

iRiver Spinn chơi nhạc trên thanh cuốn(04-06-2008)

Màn hình siêu rộng của LG(04-06-2008)

5 PDA có màn hình đẹp(04-06-2008)

SMS Banking - Chuyển động cùng công nghệ(04-06-2008)

Laptop “nội” đắt giá nhất(03-06-2008)

KẾT QUẢ CHIA BẢNG 32 ĐỘI THAM GIA VCK ROBOCON 2008(03-06-2008)

Những “tuyệt chiêu” kéo dài pin laptop(30-05-2008)

Chương trình đào tạo đại học về CNTT(30-05-2008)

Hình ảnh "nóng" của Dell Mini Inspiron - Eee PC killer(30-05-2008)

Yahoo tiếp sức mạnh desktop cho ứng dụng web(30-05-2008)

Tìm kiếm hiệu quả nhất trên Google(30-05-2008)

10 “dế” hạng sang mới nhất(28-05-2008)

CSO Cisco: Phần mềm diệt virus là lãng phí vô ích(28-05-2008)

"Dọn nhà" sang 360 Plus chỉ là "Copy", không phải "Move"(28-05-2008)

Máy tính xách tay - Mang game ra đường(28-05-2008)

D901C Phantom-X của Eurocom : Laptop “server”(28-05-2008)

Kết nối máy tính từ xa(28-05-2008)

Samsung ra mắt mẫu điện thoại màn hình cảm ứng(27-05-2008)

Mua thời hạn bảo hành máy tính xách tay(27-05-2008)

Máy tính 'khủng' với chip Core 2 ép xung tới 4 GHz(27-05-2008)

12 tiện ích giúp Wi-Fi trở nên dễ dàng và thú vị hơn(27-05-2008)

Sony VN cho ra màn hình LCD Bravia dòng S mới(27-05-2008)

Microsoft đóng cửa dự án "số hóa sách"(27-05-2008)

Tham vọng IT của Hàn Quốc(27-05-2008)

Sắp có quy định xử phạt Internet mới(27-05-2008)

Những công nghệ mau 'chìm' của Google(26-05-2008)

Hàng nghìn website Việt trong hiểm họa(26-05-2008)

Mẹo hay với Windows Registry(26-05-2008)

Lớp đào tạo CNTT và du học Hàn Quốc miễn phí của SK Telecom(26-05-2008)

Google nới rộng khoảng cách với Yahoo, Microsoft(26-05-2008)

3Com tiếp cận thị trường giáo dục Việt Nam(26-05-2008)

Kiểm tra độ bảo mật của máy tính(23-05-2008)

Napster khai trương cửa hàng MP3 trực tuyến lớn nhất thế giới(23-05-2008)

Yahoo: Rối như canh hẹ(23-05-2008)

4 sinh viên VN tham dự sáng tạo công nghệ tại Pháp(23-05-2008)

“Cánh tay phải” của tỷ phú Murdoch(23-05-2008)

Chạy đua công nghệ thanh toán điện tử tại Việt Nam(23-05-2008)

Một góc nhìn về Virus máy tính(22-05-2008)

ISTQB - Chứng chỉ quốc tế cho chuyên gia kiểm tra phần mềm(22-05-2008)

LG trình làng màn hình OLED dẻo(22-05-2008)

Mobiado tiết lộ (22-05-2008)

Điện thoại LG KM501 được giới thiệu tại Đài Loan(22-05-2008)

PMP đa năng iRiver P10(22-05-2008)

Sherlock Holmes đấu trí cùng Arsene Lupin(22-05-2008)

FaceBreaker: Giơ mặt chịu đấm(22-05-2008)

Conquer Online ra mắt server mới Centaur vào 26/5 tới(22-05-2008)

Nhúng Media Flash vào Website(21-05-2008)

Những nhà tiên tri 'nghiệp dư' trong lĩnh vực công nghệ(21-05-2008)

Gửi email đính kèm giọng nói(21-05-2008)

Firefox 3 kết thúc giai đoạn thử nghiệm(19-05-2008)

Những chuyện dở khóc dở cười về sinh viên CNTT(19-05-2008)

Chào đón sự xuất hiện của dòng card đồ họa Radeon 4800(19-05-2008)

Động thái mới của Ask.com trong nỗ lực giành giật thị trường tìm kiếm.(19-05-2008)

Ván bài Yahoo: Cuộc đấu tỷ phú(19-05-2008)

Máy nghe nhạc T.sonic 840 lên 8GB(19-05-2008)

Xoá biểu tượng “Thùng rác” trên màn hình Desktop(19-05-2008)

Ý nghĩa của những thông báo lỗi khi truy cập Internet(19-05-2008)

Angels Online ăn mừng bản mở rộng Eden mới(19-05-2008)

Máy ảnh số Olympus FE: 8 “chấm” cho mọi người(17-05-2008)

Tầm nhìn mới cho công nghiệp phần mềm Việt Nam(17-05-2008)

Lãnh đạo Yahoo bị (17-05-2008)

Những tai nạn (17-05-2008)

Những laptop toàn năng(17-05-2008)

Máy nghe nhạc MP3 dưới nước(17-05-2008)

Vostro 1710: Thành viên (17-05-2008)

10 công nghệ (16-05-2008)

Adobe(16-05-2008)

QStarz Q818 eXtreme - Thiết bị bắt tín hiệu GPS chính xác nhất thế giới(16-05-2008)

Cơ may nào cho máy tìm kiếm Việt?(16-05-2008)

Bao giờ đến thời chữ ký số (16-05-2008)

Người đại diện cho “gã khổng lồ” Yahoo! Việt Nam(16-05-2008)

Viettel nâng cấp dịch vụ báo gọi nhỡ trên Portal(16-05-2008)

MTXT - Đa phương tiện, thay để bàn(16-05-2008)

Đưa 10 tính năng tốt nhất của Vista lên XP(15-05-2008)

Ổ cứng bỏ túi dung lượng lớn(15-05-2008)

DuelGate: Open Beta rộng rãi vào ngày 14 tháng 5 năm 2008(15-05-2008)

Chọn mua Laptop phù hợp(15-05-2008)

Chủ tịch và giám đốc điều hành của hãng Sun Microsystems Jonathan Ian chwartz(15-05-2008)

Requiem: Bloodmare công bố thời điểm chính thức Open Beta(15-05-2008)

Khởi động “Nhân tài Đất Việt 2008” khu vực phía Nam(12-05-2008)

Microsoft kháng án quyết định trừng phạt 1,3 tỉ USD của EU(12-05-2008)

Laptop sẽ chiếm 30% thị trường máy tính VN năm 2009(12-05-2008)

Khôi phục mật khẩu tài khoản admin trong Windows(12-05-2008)

Sự thật về Wi-Fi siêu nhanh(09-05-2008)

Tắt nhanh ứng dụng bị treo(09-05-2008)

Cách học hiệu quả tiếng Anh chuyên ngành CNTT(09-05-2008)

Tăng sức cạnh tranh ngân hàng bằng ứng dụng CNTT(08-05-2008)

Toshiba sắp ra mắt Portege M800(08-05-2008)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn một năm không tám