Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 140
Toàn hệ thống: 2287
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 

Số lần xem trang : :4576
Nhập ngày : 21-12-2012
Điều chỉnh lần cuối :

Hướng dẫn thủ tục chuyển bậc học

Hướng dẫn thực hiện xét chuyển trình độ và hệ đào tạo(21-12-2012)

Thông báo về việc chuyển bậc học hoặc hình thức học hệ chính quy bị buộc thôi học(21-12-2012)

Trang liên kết