Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

       KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

 

THÔNG BÁO

(V/v xét Tốt nghiệp bổ sung)

 

 

 

Các sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng, Tại chức sau khi trả nợ hết các môn học thì làm đơn đăng ký xét Tốt nghiệp bổ sung (mẫu đơn download từ trang web phòng Đào Tạo) và nộp tại phòng Giáo Vụ.

v   Thời gian nhận đơn xét Tốt nghiệp bổ sung đợt 2/2009 tại khoa là ngày: 31/07/2009.

v   Thời gian khoa xét TN và tổng kết nộp về Phòng Đào Tạo là ngày: 20/08/2009.

v   Riêng những sinh viên đã xét Tốt nghiệp bổ sung vào đợt 1/2009 thì đã có Quyết định công nhận Tốt nghiệp. Sinh viên cần liên hệ với cô Tại – phòng Đào Tạo để biết cụ thể thời gian nhận bằng Tốt nghiệp (sau khi sinh viên đã hoàn thành xong tất cả các thủ tục lãnh bằng).

 

v   Sau đây là danh sách những sinh viên đã xét Tốt nghiệp đợt 1/2009:

1.         Lớp DH03DTH:

Stt

Mã sv

Họ lót

Tên

1

02130145

§µo Duy

§Þnh

2

03130036

§Æng ThÞ Gia

Loan

3

02130064

NguyÔn Minh

Quèc

4

02130100

Lª Anh

TuÊn

 

2.         Lớp DH03DTM:

Stt

Mã sv

Họ lót

Tên

1

03130002

Lª Hoµng

¢n

2

02119011

NguyÔn TÞnh

§øc

3

02130118

Khư­¬ng Quèc

Duy

4

03130046

Dư­¬ng Thñy

Nguyªn

 

3.         Lớp DH04DTH:

Stt

Mã sv

Họ lót

Tên

1

04130006

TrÇn TÊn

§¹t

2

04130086

NguyÔn Anh

Cư­¬ng

3

04130020

NguyÔn M¹nh

Hïng

4

04130014

NguyÔn V¨n

HiÒn

5

04130122

NguyÔn Hoµi

Linh

6

04130035

NguyÔn ThÞ

Mai

7

04130042

Lª Duy

Phong

8

04130061

NguyÔn ThÞ Hång

Thu

9

04130067

NguyÔn ThÞ Mü

Trang

 

 

4.         Lớp DH04DTM:

Stt

Mã sv

Họ lót

Tên

1

04130012

Lª Long §«ng

H¶i

2

04130092

Vò Duy

HiÓn

3

04130039

NguyÔn B¸

Ngäc

4

04130054

Lª ViÖt

Thanh

5

04130062

Ng« Xu©n

ThuÊn

6

04130069

Lª Träng Minh

TrÝ

7

04130066

Huúnh V¨n

TÝn

8

03130096

NguyÔn TÊn

9

03130097

TrÇn Minh

10

04130082

NguyÔn ThÞ Kim

Vy

 

5.         Lớp CD04TH:

Stt

Mã sv

Họ lót

Tên

1

04329001

NguyÔn Anh

§øc

 

6.         Lớp TC03DTBD:

stt

ma sv

ho

ten

1

03230110

Huúnh TuÊn

HiÖp

2

03230148

Ng« ThÞ Méng

Thu

 

7.         Lớp TC03DT:

stt

masv

holot

ten

1

03230046

Ph¹m ThÞ Thanh

Thóy

 

 

 

8.         Lớp TC02DTKG:

Stt

Mã sinh viên

Ho

Tên

1

02230001

NguyÔn NhËt Lan

Anh

2

02230005

Ng« ThÞ

Dïng

3

02230020

Th¸i Trung

Hiªn

4

02230021

NguyÔn V¨n

Hßa

5

02230035

L©m Mü

Linh

6

02230047

ư¬ng ThÞ ý

Nh­ư

7

02230046

NguyÔn C«ng

NhÞn

8

02230064

TrÇn Thanh

Th¶o

9

02230083

Hoµng

YÕn

 

                                                                            TP. HCM, ngày 27 tháng 5 năm 2009

 

                                                                                                                                                  

Số lần xem trang : :4359
Nhập ngày : 27-05-2009
Điều chỉnh lần cuối :

[Tuyen dung 12] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(02-01-2019)

[Tuyen dung 11] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(27-11-2018)

[Tuyen dung 10] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(23-10-2018)

TMA Solutions tuyển dụng - Đại học Nông Lâm - Khoa Công Nghệ Thông Tin(11-10-2018)

Tuyển dụng cho chương trình Fresher program Java-khai giảng ngày 22 Oct 2018 tại DXC Vietnam(04-10-2018)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018(27-09-2018)

Thông báo xét tốt nghiệp và danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2018(27-09-2018)

[Tuyen dung 09] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(18-09-2018)

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một ba chín một ba

Xem trả lời của bạn !