Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Lớp trung cấp kế toán tin khóa 2007, tổng số sinh viên: 61

MaSV Ho Ten Phai Ngaysinh Noisinh Dantoc Huyen Tinh Khuvuc Doituong lop12 Namtn Hetn Diachi Ghichu Manganh Tennganh
074011628 Nguyeãn Thò Bích Chi 1 130289 Tieàn Giang Kinh 08 53 2NT 10 5303 2007 PT Xoùm Raãy, Kieång Phöôùc, Goø Coâng Ñoâng, Tieàn Giang   T01 Tin hoïc keá toaùn
074011635 Buøi Thò Kim Cuùc 1 030288 Ñoàng Nai Kinh 06 48 2NT 10 4801 2007 PT Long Khaùnh, Ñoàng Nai Ñieåm ñaïi hoïc T01 Tin hoïc keá toaùn
074011641 Leâ Ñöùc Duy 0 020789 Taây Ninh Kinh 09 46 1 10 4604 2007 PT 1450 aáp An Bình, An Tònh, Traûng Baøng, Taây Ninh   T01 Tin hoïc keá toaùn
074011644 Huyønh Thò Caåm Duyeân 1 281288 Bình Ñònh Kinh 09 37 1 10 3700 2007 PT Xoùm 1, An Long 1, Vaân Canh, Bình Ñònh   T01 Tin hoïc keá toaùn
074011648 Leâ Tröôøng Ñoâng 0 100689 Bình Döông Kinh 05 44 2NT 10 4402 2007 PT Dó An, Bình Döông (Dang ky nganh: T02) Ñieåm ñaïi hoïc T01 Tin hoïc keá toaùn
074011650 Phaïm Thò Minh Ñöùc 1 110589 Thaùi Bình Kinh 10 26 2NT 10 2605 2007 PT Dieâm Ñieàn, Thaùi Thuïy, Thaùi Bình Ñieåm ñaïi hoïc T01 Tin hoïc keá toaùn
074011655 Nguyeãn Thò Haø 1 270188 Laâm Ñoàng Kinh 04 42 1 10 4204 2007 PT Thoân 9, Ñinh Trang Hoøa, Di Linh, Laâm Ñoàng   T01 Tin hoïc keá toaùn
074011656 Nguyeãn Thò Haø 1 020388 Quaûng Nam Kinh 10 34 2NT 10 3404 2007 PT Toå 5, thoân 6, Tieân caûnh, Tieân Phöôùc, Quaûng Nam   T01 Tin hoïc keá toaùn
074011658 Leâ Thò Hoàng  Haïnh 1 200488 Haø Tónh Kinh 09 30 2NT 10 3000 2007 PT Toå 14, TT Caåm Xuyeân, Haø Tónh   T01 Tin hoïc keá toaùn
074011659 Phaïm Thò Hoàng Haïnh 1 211188 Thaùi Nguyeân Kinh 01 12 2 10 1201 2007 PT 270 toå 10, Taân Laäp, Tp. Thaùi Nguyeân   T01 Tin hoïc keá toaùn
074011660 Phaïm Thò Myõ Haïnh 1 270787 Ninh Thuaän Kinh 01 45 2 10 4500 2007 PT Vaên Sôn, Vaên Haûi, Phan Rang, Ninh Thuaän (T03)   T01 Tin hoïc keá toaùn
074011661 Leâ Thò Haïnh 1 081085 Quaûng Trò Kinh 07 32 2NT 10 3200 2007 PT 11 ñöôøng 10, toå 14, KP.6, Bình Chieåu, Thuû Ñöùc, Tp. HCM   T01 Tin hoïc keá toaùn
074011669 Nguyeãn Thò Dieäu Hieàn 1 021188 Ñoàng Nai Kinh 05 48 2NT 10 4801 2007 PT 1372 toå 39, aáp traàn Cao Vaân, Baøu Haøm II, Thoáng Nhaát, Ñoàng Nai   T01 Tin hoïc keá toaùn
074011670 Leâ Thò Hieàn 1 150785 Thanh Hoùa Kinh 25 28 2NT 10 2810 2007 PT 61 toå 12, KP. 3, An Bình, Bieân Hoøa, Ñoàng Nai   T01 Tin hoïc keá toaùn
074011679 Leâ Vaên Hoøa 0 200287 Khaùnh Hoøa Kinh 01 41 2 10 4102 2007 PT Nha Trang, Khaùnh Hoøa Ñieåm ñaïi hoïc T01 Tin hoïc keá toaùn
074011687 Voõ Thò Kim Höông 1 240487 Ninh Thuaän Kinh 06 45 2 10 4500 2007 PT Myõ Nhôn, Baéc Phong, thuaän Baéc, Ninh Thuaän   T01 Tin hoïc keá toaùn
074011689 Nguyeãn Thò Yeán Höông 1 100787 Long An Kinh 13 49 2NT 10 4904 2007 PT Toå 2, aáp 1, Long Haäu, Caàn Giuoäc, Long An   T01 Tin hoïc keá toaùn
074011691 Phaïm Quang Khaûi 0 250283 Bình Döông Kinh 05 44 2NT 10 4402 2007 PT 614/1A Taân An, Taân Ñoâng Hieäp, Dó An, Bình Döông   T01 Tin hoïc keá toaùn
074011692 Huyønh Thò Aùi Khi 1 060989 Bình Ñònh Kinh 38 37 2NT 10 3703 2007 PT Hoaøi Höông, Hoaøi Nhôn, Bình Ñònh (dang ky nganh:T05) Ñieåm ñaïi hoïc T01 Tin hoïc keá toaùn
074011700 Leâ Thò Myõ Leä 1 270888 Ninh Thuaän Kinh 02 45 1 10 4500 2007 PT 265 ñoäi 4, La Vang 1, Quaûng Sôn, Ninh Sôn, Ninh Thuaän   T01 Tin hoïc keá toaùn
074011701 Nguyeãn Thò Myõ Lieân 1 020389 Ñoàng Nai Kinh 11 48 1 10 4806 2007 PT 264 Toå 1, Laùng Me I, Xuaân Ñoâng, Caåm Myõ, Ñoàng Nai   T01 Tin hoïc keá toaùn
074011702 Hoaøng Thò Myõ Linh 1 240789 Bình Phöôùc Kinh 08 43 1 10 4302 2007 PT Aáp 2, Thònh Höng, Buø Ñaêng, Bình Phöôùc   T01 Tin hoïc keá toaùn
074011704 Hoaøng Thò Thuøy Linh 1 210389 Quaûng Trò Kinh 02 32 2 10 3201 2007 PT KP 2B, P.1, TX Quaûng Trò, Quaûng Trò   T01 Tin hoïc keá toaùn
074011705 Döông Vaên Lòu 0 131086 Hoøa Bình Kinh 10 23 1 10 2304 2007 PT Laïc Thònh yeân Thuûy, Hoøa Bình   T01 Tin hoïc keá toaùn
074011714 Nguyeãn Thò Löôïng 1 060889 Bình Phöôùc Kinh 07 43 1 10 4302 2007 PT Toå 3, Phuù Taân, Phuù Rieàng, Phöôùc Long, Bình Phöôùc   T01 Tin hoïc keá toaùn
074011715 Ñinh Ngoïc Löu 1 250289 Tieàn Giang Kinh 08 53 2NT 10 5003 2007 PT 21 toå 1, aáp 1, xoùm Raãy, Kieång Phöôùc, Goø Coâng Ñoâng, Tieàn Giang   T01 Tin hoïc keá toaùn
074011717 Nguyeãn Thò Haûi Lyù 1 231081 Haø Tónh Kinh 03 30 2NT 10 3000 2007 PT Hoàng Thònh, Xuaân Giang, Nghi Xuaân, Haø Tónh   T01 Tin hoïc keá toaùn
074011718 Hoà Thò Lyù 1 040888 Ngheä An Kinh 06 29 1 10 2903 2007 PT Xoùm 3, Ñoàng Taâm, Quyønh Thaéng, Quyønh Löu, Ngheä An T03 T01 Tin hoïc keá toaùn
074011719 Voõ Thò Lyù 1 110787 Ngheä An Kinh 11 29 2NT 10 4102 2007 PT Xoùm 17, Sôn Thaønh, Yeân thaønh, Ngheä An   T01 Tin hoïc keá toaùn
074011734 Nguyeãn Thò Bích Ngoïc 1 010688 Phuù Yeân Kinh 09 39 2NT 10 3900 2007 PT Phuù Thöù, Hoøa Bình 2, Taây Hoøa, Phuù Yeân   T01 Tin hoïc keá toaùn
074011736 Huyønh Thò Kim Nguyeät 1 120487 Phuù Yeân Kinh 03 39 2NT 10 3901 2007 PT Vuøng 5, Long Haûi Baéc, TT Soâng Caàu, Phuù Yeân   T01 Tin hoïc keá toaùn
074011737 Nguyeãn Thò Nhaõn 1 250482 Traø Vinh Kinh 03 58 1 10 5801 2007 PT Xeûo Caïn, Ninh Thôùi, Caàu Keø, Traø Vinh   T01 Tin hoïc keá toaùn
074011738 Nguyeãn Thò Nhanh 1 061286 An Giang Kinh 02 51 1 10 5100 2007 PT 18 Loâ B, Lyù Phuïc Man, Taân Thuaän, Q7, Tp. HCM   T01 Tin hoïc keá toaùn
074011754 Nguyeãn Thò Quyønh Phöông 1 290489 Thanh Hoùa Kinh 15 28 2NT 10 2804 2007 PT Khu 1, TT Sao Vaøng, Thoï Xuaân, Thanh Hoùa   T01 Tin hoïc keá toaùn
074011759 Ngoâ Thò Phöôïng 1 010487 Thanh Hoùa Kinh     3 10       Quaûng Traïch, Quaûng Xöông, Thanh Hoùa   T01 Tin hoïc keá toaùn
074011760 Nguyeãn Thò Phöôïng 1 010188 Bình Ñònh Kinh 05 37 2NT 10 3703 2007 PT Ñoäi 6, Vónh Nhôn, Myõ Taøi, Phuø Myõ, Bình Ñònh   T01 Tin hoïc keá toaùn
074011763 Nguyeãn Quoác 0 051088 Bình Ñònh Kinh 04 37 2NT 10 3703 2007 PT Vuøng 3, Cöûu Lôïi Taây, Tam Quan Nam, Hoaøi Nhôn, Bình Ñònh T02 T01 Tin hoïc keá toaùn
074011765 Voõ Thò Quyeân 1 030587 Tp. HCM Kinh 19 02 3 10 0212 2007 PT 204 Khu Taùm Gian, ÑHNL Tp. HCM   T01 Tin hoïc keá toaùn
074011766 Ñoã Truùc Quyønh 1 200889 Tp. HCM Kinh 10 02 3 10 0206 2007 PT 8/4 toå 17, KP.1, Linh Xuaân, Thuû Ñöùc, Tp. HCM   T01 Tin hoïc keá toaùn
074011769 Vuõ Vaên Sôn 0 070587 Ngheä An Kinh 06 29 2NT 10 2903 2007 PT Quyønh Xuaân, Quyønh Löu, Ngheä An   T01 Tin hoïc keá toaùn
074011770 Nguyeãn Anh Taøi 0 221285 Ngheä An Kinh 06 29 2NT 6 2903 2007 PT Tröôøng Sôn, Anh Sôn, Ngheä An   T01 Tin hoïc keá toaùn
074011774 Leâ Minh Taân 0 060989 Tieàn Giang Kinh 04 53 2NT 10 5300 2007 PT Aáp 17, Long Trung, Cai Laäy, Tieàn Giang T02 T01 Tin hoïc keá toaùn
074011777 Ngoâ Phan Mai Thaûo 1 200888 Bình Ñònh Kinh 10 37 2NT 10 5401 2007 PT Toå 2, Ñoâng Phöông Danh, Ñaäp Ñaù, An Nhôn, Bình Ñònh   T01 Tin hoïc keá toaùn
074011779 Ñoã Thò Phöông Thaûo 1 121089 Thanh Hoùa Kinh 15 28 2NT 10 2804 2007 PT Ñieàn Traïch, Thoï Laâm, Thoï Xuaân, Thanh Hoùa   T01 Tin hoïc keá toaùn
074011780 Traàn Thò Phöông Thaûo 1 051184 Tp. HCM Kinh 18 02 3 10 0201 2007 PT 164 Caàu Xaây, Taân Phuù, Q.9, Tp. HCM   T01 Tin hoïc keá toaùn
074011789 Buøi Thò Thô 1 200388 Quaûng Ngaõi Kinh 11 35 2NT 10 3503 2007 PT Xoùm 7, An Theå, Phoù An, Ñöùc Phoå, Quaûng Ngaõi   T01 Tin hoïc keá toaùn
074011790 Nguyeãn Vaên Thô 0 180589 Taây Ninh Kinh 09 46 1 10 4601 2007 PT 22/2 ñöôøng 18, KP. 5, Linh Trung, Thuû Ñöùc T02 T01 Tin hoïc keá toaùn
074011792 Nguyeãn Thò Thuaän 1 010488 Ngheä An Kinh 14 29 2NT 10 2907 2007 PT Taân Sôn, Ñoâ Löông, Ngheä An (dang ky T03)   T01 Tin hoïc keá toaùn
074011794 Nguyeãn Thò Hoàng Thuûy 1 200888 BRVT Kinh 07 52 2NT 10 5202 2007 PT Xaø Bang, Chaâu Ñöùc, BRVT   T01 Tin hoïc keá toaùn
074011800 Leâ Thò Thuùy 1 210787 Ninh Bình Kinh 04 27 2NT 10 2704 2007 PT Giaùn Khaåu, Gia Traán, Gia Vieãn, Ninh Bình T03 T01 Tin hoïc keá toaùn
074011807 Leâ Thò Tính 1 020985 Laâm Ñoàng Kinh 10 42 3 10 0213 2007 PT 984/3 Tröôøng Sôn, Linh Trung, Thuû Ñöùc, Tp. HCM   T01 Tin hoïc keá toaùn
074011808 Döông Quang Toaøn 0 221288 Bình Ñònh Kinh 01 37 2 10 3701 2007 PT Quy Nhôn, Bình Ñònh Ñieåm ñaïi hoïc T01 Tin hoïc keá toaùn
074011810 Leâ Thò Huyeàn Trang 1 150688 Thanh Hoùa Kinh 18 28 2NT 10 2806 2007 PT Xuaân Thònh, Trieäu Sôn , Thanh Hoùa   T01 Tin hoïc keá toaùn
074011821 Mai Thò Thanh Truyeàn 1 170389 Bình Ñònh Kinh 11 37 2NT 10 3701 2007 PT Xoùm 4, Myõ Cang, Phöôùc Sôn, Tuy Phöôùc, Bình Ñònh   T01 Tin hoïc keá toaùn
074011822 Leâ Thanh Tuaán 0 020788 Bình Thuaän Kinh 07 47 1 10 4701 2007 PT Toå 4, thoân 8, Ñöùc Tín, Ñöùc Linh, Bình Thuaän   T01 Tin hoïc keá toaùn
074011823 Voõ Haït Tuøng 0 210389 Tieàn Giang Kinh 30 53 2NT 10 5303 2007 PT TT Taân Hoøa, Goø Coâng Ñoâng, Tieàn Giang (dang ky T02) Ñieåm ñaïi hoïc T01 Tin hoïc keá toaùn
074011828 Nguyeãn Thò Kim Tuyeán 1 080188 Tieàn Giang Kinh 04 53 2NT 10 5303 2007 PT 33/13B KP.3, Bình Thuaän, Q.7, Tp. HCM   T01 Tin hoïc keá toaùn
074011829 Ñaëng Thò Ngoïc Tuyeán 1 130286 Bình Phöôùc Kinh 08 43 1 10 4302 2007 PT AÁp 2, Minh Höng, Buø Ñaêng, Bình Phöôùc   T01 Tin hoïc keá toaùn
074011831 Nguyeãn Thò Tuyeát 1 040888 Quaûng Nam Kinh 08 34 2NT 10 3404 2007 PT 326 Hoàng Laïc, P.11, Taân Bình, Tp. HCM   T01 Tin hoïc keá toaùn
074011834 Nguyeãn Thò Bích Vaân 1 080688 Long An Kinh 13 49 2NT 10 4902 2007 PT Toå 5, aáp 1, Long Haäu, Caàn Giuoäc, Long An   T01 Tin hoïc keá toaùn
074011839 Löông Thò Vinh 1 301087 Haø Tónh Kinh 06 30 2NT 10 3004 2007 PT Phuù Thoï, Tuøng Loäc, Can Loäc, Haø Tónh   T01 Tin hoïc keá toaùn

Số lần xem trang : :4644
Nhập ngày : 08-05-2008
Điều chỉnh lần cuối :08-05-2008

Danh sách sinh viên lớp TH06TK(08-05-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín bốn sáu năm ba

Xem trả lời của bạn !