Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Lớp trung cấp kế toán tin khóa 2006, tổng số sinh viên: 64

MaSV Ho Ten Phai Ngaysinh Noisinh Dantoc Huyen Tinh Khuvuc Doituong Lop12 Namtn Hetn Diachi Ghichu Manganh Tennganh
064010002 Leâ Ngoïc  Bích 1 250287     5 44 2NT 10 44026 2005 PT 6/10 kp ñoâng taân-tt dó an-bình döông   T01 Tin hoïc keá toùan
064010003 Danh Khaéc Vieät Bình 0 090188 Traø Vinh       2NT 10     PT Hoøa Aân-Caàu Keø-Traø Vinh   T01 Tin hoïc keá toùan
064010004 Leâ Thò Kim  Cuùc 1 061088     8 48 2NT 10 48023 2006 PT toå 17-phöôùc haûi-tt long thaønh-ñoàng nai   T01 Tin hoïc keá toùan
064010005 Nguyeãn Thò Bích  Dieãm 1 160387     5 37 2NT 10 37033 2005 PT thoân an hoan-myõ chaùnh-phuø myõ-bình ñònh   T01 Tin hoïc keá toùan
064010006 Mai Thò Kim  Dung 1 141086     5 63 1 10 63006 2006 PT mai hoaøng tuaán-31 thoân 2-ñak sôn-ñak mo-ñak song-dak nong   T01 Tin hoïc keá toùan
064010007 Leâ Thò Myõ  Duyeân 1 150888     5 48 2NT 10 48018 2006 PT 537/13b aáp taân long-taân ñoâng-dó an-bình döông   T01 Tin hoïc keá toùan
064010008 Buøi Thò  Ñieåu 1 290385     5 47 1 10 47005 2006 PT xoùm 3-thoân minh thaønh-haøm minh-haøm thuaän nam-bình thuaän   T01 Tin hoïc keá toùan
064010009 Nguyeãn Thò  Ñònh 1 100887     10 30 1 10 30003 2005 PT nguyeãn vaên taûo-thoân traàn phuù-kyø tieán-kyø anh-haø tónh   T01 Tin hoïc keá toùan
064010010 Nguyeãn Thò Kim  Ñònh 1 141187     4 46 1 10 46019 2005 PT 195/33 xoâ vieát ngheä tónh-p17-bình thaïnh-tp.hcm   T01 Tin hoïc keá toùan
064010011 Ñaëng Thò Thu  Haø 1 060188     7 44 1 10 44032 2006 PT 11/21 kp5-ñònh thaønh-daàu tieáng-bình döông   T01 Tin hoïc keá toùan
064010012 Ñoã Thò Minh  Haø 1 270687     4 41 2NT 10 41025 2005 PT toå 3-khoùm phuù loäc ñoâng tt dieân khaùnh-khaùnh hoøa   T01 Tin hoïc keá toùan
064010013 Phan Thò Thu Haø 1 100387 Gia Lai       1 10     PT 662 tænh loä 43-kp3-p. tam bình-thuû ñöùc-tp.hcm   T01 Tin hoïc keá toùan
064010014 Traàn Thò  Haø 1 030787     6 29 2NT 10 29033 2005 PT traàn long xuyeân-tröôøng taân-quyønh thuaän-quyønh löu-ngheä an   T01 Tin hoïc keá toùan
064010015 Ñinh Thò Ngaân Haønh 1 170787     1 31 2 10 31001 2005 PT 23/5 ñöôøng 13-kp4-linh xu6an-thuû ñöùc-tp. Hcm   T01 Tin hoïc keá toùan
064010016 Nguyeãn Thò Hoàng  Haïnh 1 101088     10 15 1 10 15051 2006 PT nguyeãn vaên phöông 24/40 bình ñöôøng 1-an bình-dó an-bình döông   T01 Tin hoïc keá toùan
064010017 Phan Thò  Haïnh 1 240888     4 24 2NT 10 24042 2006 PT kim vaên ñaù-24b/2 toå 43 kp6-hieäp bình chaùnh-thuû ñöùc-tp. hcm   T01 Tin hoïc keá toùan
064031326 Nguyeãn Hoaøng  Haûo 0 150888     1 44 2 10 44002 2006 PT 2/38 aáp 5- töông bình hieäp-thuû daàu moät-bình döông T03 T01 Tin hoïc keá toùan
064010018 Traàn Thò  Haèng 1 090787     7 31 2NT 10 31042 2005 PT 348/40 bình ñöôøng 1-an bình-dó an-bình döông   T01 Tin hoïc keá toùan
064010019 Voõ Thò  Hieàn 1 101086     6 40 1 10 40038 2006 PT voõ taù thö-thoân 3-cö plieâ mnoâng-cö mgar-dak lak   T01 Tin hoïc keá toùan
064010020 Nguyeãn Thò  Hieån 1 060888     8 37 2NT 10 37022 2006 PT ñoäi 2-thuaän hoøa-bình taân-taây sôn-bình ñònh   T01 Tin hoïc keá toùan
064010021 Ngoâ Thò  Hieåu 1 150887     13 49 1 10 49009 2006 PT ngoâ hoàng sôn-213 böu ñieän vaên hoùa xaõ taân laäp-caàn giuoäc-long an   T01 Tin hoïc keá toùan
064010022 Leâ Thò Baûo  Hoa 1 210288     11 35 2NT 10 35032 2006 PT leâ minh trí-xoùm baéc-myõ trang-phoå cöôøng-ñöùc phoå-quaûng ngaõi   T01 Tin hoïc keá toùan
064010023 Ñaëng Thò  Hoøa 1 010183     10 29 1 10 29045 2001 PT 13/33/10 toå 4-kp3-xuaân tröôøng-linh xuaân-thuû ñöùc-tp.hcm   T01 Tin hoïc keá toùan
064010024 Nguyeãn Kim  Hoaøng 0 071185     20 2 2 10 2071 2003 PT caùc thò myõ tröôøng THCS nguyeãn vaên lieäp-vónh loäc a-bình chaùnh-tp.hcm T03 T01 Tin hoïc keá toùan
064010025 Nguyeãn Taán Hoaøng 0 091086         3 10     PT   Chuyeån töø 97 qua T01 Tin hoïc keá toùan
064010026 Leâ Thò  Hoàng 1 150487     26 28 2NT 10 28106 2005 PT ñoäi 2-taøo sôn-thanh thuûy-tónh gia-thanh hoùa   T01 Tin hoïc keá toùan
064010027 Traàn Thò Thuùy  Hoàng 1 250988     5 48 2NT 10 48018 2006 PT 113/36 toå 20-kp1-thuû ñöùc-bình chieåu-tp.hcm   T01 Tin hoïc keá toùan
064010028 Leâ Thò  Hueá 1 100186     10 25 2NT 10 25070 2004 PT ñoäi 11-haûi taây-haûi haäu-nam ñònh   T01 Tin hoïc keá toùan
064010029 Kieàu Thò Kim  Hueä 1 271088     4 45 2 10 45001 2006 PT thaønh tín phöôùc haûi-ninh phöôùc-ninh thuaän   T01 Tin hoïc keá toùan
064010030 Traàn Duy  Huøng 0 100687     7 44 1 10 44032 2005 PT traàn duy lyù-33 toå 15 kp 4a-daàu tieáng-bình döông   T01 Tin hoïc keá toùan
064010032 Nguyeãn Thò Thanh  Huyeàn 1 120688     3 30 1 10 30026 2006 PT nguyeãn vaên aùi-xoùm 18-sôn trung-höông sôn-haø tónh   T01 Tin hoïc keá toùan
064010033 Traàn Thò Thanh  Höông 1 200787     5 43 1 10 43016 2006 PT aáp 4-loäc ñieàn-loäc ninh-bình phöôùc   T01 Tin hoïc keá toùan
064010034 Traàn Thò Thu  Höông 1 060588     5 44 2NT 10 44024 2006 PT 21/15 kp ñoâng taân-tt dó an-bình döông   T01 Tin hoïc keá toùan
064010035 Nguyeãn Thò Caåm  Höôøng 1 150488     6 53 2NT 10 53022 2006 PT 16 ñöôøng 7 kp3-linh trung-thuû ñöùc-tp.hcm   T01 Tin hoïc keá toùan
064010036 Nguyeãn Thò Thanh  Höôøng 1 180784     7 52 2NT 10 52008 2002 PT 1678 haøng 3-thoân 3-bình trung-chaâu ñöùc-BRVT   T01 Tin hoïc keá toùan
064010037 Cuø Thò Thuùy  Kieàu 1 050288     10 37 2NT 10 37020 2006 PT cuø vaên duõng-ñoäi 3-vaân sôn-nhôn haäu-an nhôn-bình ñònh   T01 Tin hoïc keá toùan
064010038 Leâ Thò Thanh  Kim 1 241285     6 52 1 10 52022 2004 PT leâ vaên laãm-toå 6-aáp 2-haéc dòch-taân thaønh-baø ròa vuõng taøu   T01 Tin hoïc keá toùan
064010039 Nguyeãn Thò  Laïi 1 101286     10 37 2NT 10 37020 2006 PT nguyeãn xuaân dieän-ngaõi chaùnh-nhôn haäu-an nhôn-bình ñònh   T01 Tin hoïc keá toùan
064010040 Leâ Thò Thanh  Lan 1 151187     1 48 2 10 48004 2005 PT 6/40 kp5-thoáng nhaát-bieân hoøa-ñoàng nai   T01 Tin hoïc keá toùan
064010041 Ngoâ Thuøy  Lieân 1 181187     1 48 2 10 48043 2006 PT a12 cx trò an-kp9-an bình-bieân hoøa -ñoàng nai   T01 Tin hoïc keá toùan
064010042 Nguyeãn Thò Thuøy Lieân 1 050886 Tp. HCM   17 02 3 10   2004 PT 2/7b kp4-linh trung-thuû ñöùc-tp.hcm   T01 Tin hoïc keá toùan
064010043 Nguyeãn  Ngoïc Myõ  Linh 1 120287 Tp. HCM   3 44 1 10 44014 2006 PT     T01 Tin hoïc keá toùan
064010044 Nguyeãn Ngoâ Vieát  Linh 0 070987     7 53 2NT 10 53024 2005 PT 274 aáp baéc-goø coâng taây-tieàn giang   T01 Tin hoïc keá toùan
064010045 Leâ Traàn Thanh  Loan 1 201287     7 48 2NT 10 48016 2005 PT 166 khu 4-baûo ñònh-xuaân ñònh-xuaân loäc-ñoàng nai   T01 Tin hoïc keá toùan
064010046 Hoaøng Ñöùc  Long 0 010788     5 48 2NT 10 48012 2006 PT 2/b3 ñöùc long-gia taân 2-thoáng nhaát-ñoàng nai   T01 Tin hoïc keá toùan
064010047 Hoà Thò Myõ  Ly 1 010188     6 48 2NT 10 48019 2006 PT khu 7-caåm taân-xuaân taân-long khaùnh-ñoàng nai   T01 Tin hoïc keá toùan
064010048 Leâ Nguyeãn Haûi  Mai 1 280587     2 27 1 10 27022 2005 PT 33/23 p.nam sôn-tx tam ñieäp-ninh bình   T01 Tin hoïc keá toùan
064010049 Vuõ Thò  Mai 1 200987     4 43 1 10 43011 2006 PT 64 toå 3-thanh trung-thanh löông-bình long-bình phöôùc   T01 Tin hoïc keá toùan
064010050 Nguyeãn Taêng  May 0 201288     11 35 2NT 10 35032 2006 PT khu 3-myõ trang-phoå cöôøng-ñöùc phoå-quaûng ngaõi   T01 Tin hoïc keá toùan
064010051 Nguyeãn Thò Hoa  Maäu 1 190788     14 29 2NT 10 29068 2006 PT nguyeãn troïng boân-xoùm 8-ñaø sôn-ñoâ löông-ngheä an   T01 Tin hoïc keá toùan
064010052 Phan Thò Hoàng  Nga 1 100388     8 35 2NT 10 35042 2006 PT phan coâng thuaàn-ñoäi 6-tình phuù baéc-haønh minh-nghóa haønh-quaûng ngaõi   T01 Tin hoïc keá toùan
064010053 Thaïch Thò  Nga 1 000086     8 43 1 10 43024 2004 PT aáp 6-minh höng-buø ñaêng-bình phöôùc   T01 Tin hoïc keá toùan
064010054 Huyønh Thò Bích  Ngoïc 1 270987     17 34 2NT 10 34054 2006 PT thoân an myõ 1-tam an-phuù ninh-quaûng nam   T01 Tin hoïc keá toùan
064010055 Leâ Thò Thanh  Nguyeân 1 200286     5 27 2NT 10 27013 2004 PT ngoâ thò mai-257 nguyeãn bieåu-p2-q5-tp.hcm   T01 Tin hoïc keá toùan
064010056 Traàn Syõ Nguyeân 0 010188         3 10     PT     T01 Tin hoïc keá toùan
064010057 Trònh Thò Haïnh  Nguyeân 1 080787     9 40 1 10 40018 2005 PT     T01 Tin hoïc keá toùan
064010058 Traàn Thò Moäng  Nguyeät 1 221087     5 37 2NT 10 37035 2005 PT phuù ninh taây-myõ lôïi-phuø myõ-bình ñònh   T01 Tin hoïc keá toùan
064010059 Nguyeãn Thò Thuøy  Nhieân 1 280586     4 48 1 10 48029 2004 PT 94 aáp 1-phuù hoøa-ñònh quaùn-ñoàng nai   T01 Tin hoïc keá toùan
064010060 Phaïm Thò Nhôù 1 011088         3 10     PT   Chuyeån töø 97 qua T01 Tin hoïc keá toùan
064010061 Leâ Thò Thanh Nhung 1 150687         3 10     PT   Chuyeån töø 97 qua T01 Tin hoïc keá toùan
064010062 Trònh Thò  Nhung 1 201086     8 34 1 10 34036 2005 PT toå 4-thoân 5-bình döông-thaêng bình-quaûng nam   T01 Tin hoïc keá toùan
064010063 Nguyeãn Thò Hoa  Nôû 1 161187     4 37 2NT 10 37038 2005 PT xoùm 7-myõ an 1-hoaøi thanh-hoaøi nhôn-bình ñònh   T01 Tin hoïc keá toùan
064010064 Hoaøng Thò  Nöõ 1 190585     7 43 2NT 10 28085 2004 PT 205 toå 6-kp3-tt chôn thaønh-bình phöôùc   T01 Tin hoïc keá toùan
064010065 Ñoã Taán  Phaùt 0 311286     3 44 2 10 48006 2004 PT aáp 2-laïc an-tt taân uyeân-bình döông   T01 Tin hoïc keá toùan
064010066 Haø Hoøai Phong 0 190888     4 53 2NT 6 53034 2006 PT aáp 10-myõ thaønh nam-cai laäy-tieàn giang   T01 Tin hoïc keá toùan
064010067 Voõ Theá  Phong 0 051087     1 46 1 10 46011 2005 PT 268 traàn höng ñaïo-p1-kp1-txtaây ninh-taây ninh   T01 Tin hoïc keá toùan
064010068 Leâ Thò Xuaân  Phöông 1 200688     11 35 2NT 10 35033 2006 PT leâ sôn-xoùm 1-taân dieâm-phoå thaïnh-ñöùc phoå-quaûng ngaõi   T01 Tin hoïc keá toùan
064010069 Vuõ Thò  Phöông 1 250888     4 43 1 10 43011 2006 PT vuõ vaên hoa-toå 10-thanh haûi-thanh löông-bình long-bình phöôùc   T01 Tin hoïc keá toùan
064010070 Ñaëng Thò  Phöôïng 1 011088     12 49 1 10 49013 2006 PT ngoâ hoàng sôn-213 böu ñieän vaên hoùa xaõ taân laäp-caàn giuoäc-long an   T01 Tin hoïc keá toùan
064010071 Thaùi Thò  Phöôïng 1 070287     6 29 2NT 10 29031 2005 PT 46a toå 9-kp3-phöôùc long b-q.9-tp.hcm   T01 Tin hoïc keá toùan
064010072 Huyønh Thò  Quyeân 1 160787     5 34 2NT 10 34023 2005 PT thoân phuù myõ-ñaïi hieäp-ñaïi loäc-quaûng nam   T01 Tin hoïc keá toùan
064010073 Vuõ Hoaøng Dieãm  Quyeân 1 060388     9 2 2 10 2027 2006 PT 88/16 vónh thuaän-long bình-q9-tp.hcm   T01 Tin hoïc keá toùan
064010074 Leâ Kim  Söông 1 150787     9 46 1 10 46041 2006 PT leâ vaên minh-goø ngaõi-phöôùc löu-traûng baøng-taây ninh   T01 Tin hoïc keá toùan
064010075 Ngoâ Thò Thu  Söông 1 110187     10 35 2NT 10 35030 2005 PT thoân phöôùc taây-ñöùc hoøa-moä ñöùc-quaûng ngaõi   T01 Tin hoïc keá toùan
064010076 Nguyeãn Thò  Söông 1 150388     10 34 2NT 10 34046 2006 PT nguyeãn thò thöông-58/5 ñöôøng 5-kp2-linh trung-thuû ñöùc-tp.hcm   T01 Tin hoïc keá toùan
064010077 Nguyeãn Thò  Taêng 1 270285     7 38 2 10 29099 2004 PT nguyeãn ñình maõo-thoân jít le 2-ialang-ñöùc cô-gia lai   T01 Tin hoïc keá toùan
064010078 Laâm Baûo Hoaøng  Thanh 1 250188     9 2 2 10 2027 2006 PT 14 aáp giaõn daân-long bình-q9-tp.hcm   T01 Tin hoïc keá toùan
064010079 Nguyeãn Thò Hoàng  Thanh 1 151187     10 30 1 10 30003 2005 PT nguyeãn tieán huøng-131 ql1-toå 1-kp5-linh xuaân-thuû ñöùc-tp.hcm   T01 Tin hoïc keá toùan
064010080 Chaâu Thò Thaïch  Thaûo 1 080788     5 37 2NT 10 37034 2006 PT ñoäi 11-hoøa nghóa-myõ hieäp-phuø myõ-bình ñònh   T01 Tin hoïc keá toùan
064010081 Leâ Thò  Thaûo 1 020287     10 42 1 10 42037 2005 PT leâ xuaân thaéng-139 khu ba ñình-nam ban-laâm haø-laâm ñoàng   T01 Tin hoïc keá toùan
064010082 Traàn Thò Thanh  Thaûo 1 170888     2 45 1 10 45013 2006 PT 206/85a xoâ vieát ngheä tónh-p21-bình thaïnh-tp.hcm   T01 Tin hoïc keá toùan
064010083 Nguyeãn Vieát  Thaêng 0 121087     11 29 2NT 6 29114 2006 PT xoùm 6-xaõ xuaân thaønh-yeân thaønh-ngheä an   T01 Tin hoïc keá toùan
064010084 Nguyeãn Chieán  Thaéng 0 250588     9 2 2 10 2027 2006 PT 231 goø coâng-long thaønh myõ-q9-tp.hcm T02 T01 Tin hoïc keá toùan
064010085 Traàn Thò  Thònh 1 070288     9 25 2NT 10 25063 2006 PT traàn vaên laøi-ñoäi 2-ñaïi höng-nghóa thònh-nghóa höng-nam ñònh   T01 Tin hoïc keá toùan
064010086 Vuõ Thò  Thoa 1 050387     3 43 1 10 43008 2006 PT vuõ höõu sôn-toå 2-aáp 3b-minh höng-chôn thaønh-bình phöôùc   T01 Tin hoïc keá toùan
064010087 Nguyeãn Hoøang Thoâng 0 030287     18 02 3 10 02057 2005 PT 112 toå 1-kp6-linh trung-thuû döùc-tp.hcm   T01 Tin hoïc keá toùan
064010088 Traàn Thò  Thoâng 1 120987     3 43 1 10 43008 2006 PT traàn troïng phöông-toå 3-aáp 6-minh long-chôn thaønh-bình phöôùc   T01 Tin hoïc keá toùan
064010089 Buøi Nhaân Thuaàn 0 040482 Beán Tre   32 56 1 10 56018 2001 PT Aáp höng thaïnh-chaâu höng-bình ñaïi-beán tre   T01 Tin hoïc keá toùan
064010090 Nguyeãn Thò Thu  Thuûy 1 170888     5 46 1 10 46026 2006 PT 09a/08 kp1-tt chaâu thaønh-taây ninh   T01 Tin hoïc keá toùan
064010091 Nguyeãn Thò  Thuùy 1 160188     2 46 1 10 46024 2006 PT 1573 toå 3-thaïnh sôn-thaïnh taây-taân bieân-taây ninh   T01 Tin hoïc keá toùan
064010092 Phaïm Thò Hoàng  Thuùy 1 230984     4 43 1 10 44010 2006 PT phaïm xuaân tröôøng-toå 14-höng chieán-an loäc -bình long-bình phöôùc   T01 Tin hoïc keá toùan
064010093 Nguyeãn Thò Minh  Thö 1 071186     10 35 2NT 10 35029 2005 PT     T01 Tin hoïc keá toùan
064010094 Hoaøng Thò  Thöïc 1 081084     1 43 1 10 43028 2006 PT hoaøng trung lôïi-toå 3-kp3-taân ñoàng-tx ñoàng xoaøi-bình phöôùc   T01 Tin hoïc keá toùan
064010095 Döông Thò  Thöông 1 200586     4 43 1 10 43011 2006 PT toå 2-phoá loá-an phuù-bình long-bình phöôùc   T01 Tin hoïc keá toùan
064010096 Nguyeãn Thò  Thöông 1 231286     8 40 1 10 40039 2005 PT nguyeãn minh ñöùc-khoái 3-tt eakarnoáp-eakar-ñaék laék   T01 Tin hoïc keá toùan
064010097 Traàn Thò  Thöông 1 131286     11 29 2NT 10 29055 2005 PT xoùm xung yeân-ñoâ thaønh-yeân thaønh-ngheä an   T01 Tin hoïc keá toùan
064010098 Haø Thuûy  Tieân 1 061288     1 48 2 10 48043 2006 PT 2/65 toå 1-kp8-an bình-bieân hoøa-ñoàng nai   T01 Tin hoïc keá toùan
064010099 Nguyeãn Thò  Tình 1 080588     7 19 2NT 10 19029 2006 PT nguyeãn vaên luyeán-24 ñöôøng 3-kp3-tam phuù-thuû ñöùc-tp.hcm   T01 Tin hoïc keá toùan
064010100 Nguyeãn Thò Thanh  Traø 1 201288     5 35 2 10 35015 2006 PT ñoäi 9-tröôøng thoï taây-tt sôn tònh-quaûng ngaõi   T01 Tin hoïc keá toùan
064010101 Leâ Thò Thuøy  Trang 1 070487     3 37 2NT 10 37042 2005 PT hoäi an-aân thaïnh-hoaøi aân-bình ñònh   T01 Tin hoïc keá toùan
064010102 Nguyeãn Ngoïc Minh  Trang 1 011188     6 48 2NT 10 48019 2006 PT 562 suoái tre-suoái tre-tx long khaùnh-ñoàng nai   T01 Tin hoïc keá toùan
064010103 Nguyeãn Thò  Trang 1 130488     18 2 2 10 2027 2006 PT 83/10/5 phuù chaâu-kp1-tam bình-thuû ñöùc-tp.hcm   T01 Tin hoïc keá toùan
064010104 Nguyeãn Thò Thuøy  Trang 1 170587     2 45 1 10 45012 2006 PT 275/18 thaïch haø-quaûng sôn-ninh sôn-ninh thuaän   T01 Tin hoïc keá toùan
064010105 Phan Leâ Thuøy  Trang 1 060787     2 33 2NT 10 33013 2005 PT sôn quaû-phong sôn-phong ñieàn-hueá   T01 Tin hoïc keá toùan
064010106 Traàn Thò Thu  Trang 1 060887     6 37 1 10 37030 2006 PT phaïm ñaøo nguyeân 1/8 thaêng long-p4-taân bình-tp.hcm   T01 Tin hoïc keá toùan
064010107 Phaïm Quang  Tuøng 0 280888     8 52 2NT 10 52006 2006 PT 186/oâ 2 aáp thanh bình-phöôùc thaïnh-ñaát ñoû-BRVT   T01 Tin hoïc keá toùan
064010108 Nguyeãn Thò Thanh  Tuyeàn 1 201087     4 43 1 10 43011 2006 PT toå 5-thanh haûi-thanh löông-bình long-bình phöôùc   T01 Tin hoïc keá toùan
064010109 Nguyeãn Thò  Vaân 1 200486     11 29 2NT 10 29100 2005 PT nguyeãn höõu ngoaïn-xoùm thò töù-thoï thaønh-yeân thaønh-ngheä an   T01 Tin hoïc keá toùan
064010110 Nguyeãn Thò Töôøng  Vy 1 190388     2 48 1 10 48036 2006 PT toå 9-aáp 1-vónh taân-vónh cöûu-ñoàng nai   T01 Tin hoïc keá toùan
064010111 Nguyeãn Hoàng Dieãm  Xuaân 1 181188     9 46 1 10 46021 2006 PT aáp loäc taân-loäc höng-traûng baøng-taây ninh   T01 Tin hoïc keá toùan
064010112 Traàn Thò  Xuaân 1 110887     3 37 2NT 10 37042 2005 PT traàn quoác laäp-ñoäi 6-xoùm 2-theá thanh 2-aân thaïnh-hoaøi aân-bình ñònh   T01 Tin hoïc keá toùan
064010113 Buøi Thò Kim  Xuyeán 1 010288     1 35 2 10 35016 2006 PT voõ thò lieân-ñoäi 5-thoân 3-nghóa doõng-quaûng ngaõi T04 T01 Tin hoïc keá toùan
064010114 Phaïm Hoàng 0 100487     11 37 2NT 10 37013 2006 PT phaïm baù lieân-xoùm 3-vaên hoäi 1-tt dieâu trì-tuy phöôùc-bình ñònh   T01 Tin hoïc keá toùan
064010115 Traàn Thò Kim  Yeán 1 170887     5 37 2NT 10 37035 2006 PT traàn thò kim yeán-phuù thöù-myõ ñöùc-phuø myõ-bình ñònh   T01 Tin hoïc keá toùan
064010116 Tröông Thò Thu  Yeán 1 020287     2 45 1 10 45002 2005 PT     T01 Tin hoïc keá toùan
064030001 Nguyeãn Thò Thuùy  An 1 200286     8 47 1 10 47008 2004 PT xoùm 3-thoân 4-huy khieâm-taùnh linh-bình thuaän   T03 Haïch toùan keá toùan
064030002 Traàn Thò Thuùy  An 1 090987     6 52 2NT 10 52023 2006 PT khu 2-aáp haûi sôn-phöôùc hoøa-taân thaønh-BRVT   T03 Haïch toùan keá toùan
064030003 Nguyeãn Thò Bình 1 201083         1 10   2002 PT Haï sôn-nghóa sôn-nghóa ñaøn-ngheä an   T03 Haïch toùan keá toùan
064030004 Nguyeãn Thò Minh  Chaâu 1 230888     7 47 1 10 47016 2006 PT toå 3-thoân 4-tt voõ xu-ñöùc linh-bình thuaän   T03 Haïch toùan keá toùan
064030005 Hoaøng Vaên  Chuaån 0 010285     3 24 1 10 23038 2004 PT xoùm 4-ba saøo-kim baûng-haø nam   T03 Haïch toùan keá toùan
064030006 Nguyeãn Thò  Dieäu 1 100788     1 38 1 10 38004 2006 PT 53 nayder-pleiku-gia lai   T03 Haïch toùan keá toùan
064030007 Traàn Thò Caåm  Duyeân 1 210386     3 37 2NT 10 37042 2005 PT traàn ngoïc thaáy-xoùm 2-hoäi an-aân thaïnh-hoaøi aân-bình ñònh   T03 Haïch toùan keá toùan
064030008 Leâ Thò Ñaøo 1 200482     18 29 2NT 10 29093 2000 PT 126/6 ñöôøng 17 -kp5-linh trung-thuû ñöùc-tp.hcm   T03 Haïch toùan keá toùan
064030009 Nguyeãn Thò  Ñaây 1 190887     15 38 1 10 38012 2005 PT thoân 1-haø tam-ñaùk tô-gia lai   T03 Haïch toùan keá toùan
064030010 Nguyeãn Thò Haï  Ñoan 1 130383     8 39 2NT 10 39025 2001 PT nguyeãn quang ñöông-656/44 caùch maïng thaùng taùm-p11-q3-tp.hcm   T03 Haïch toùan keá toùan
064030011 Leâ Thò  Ñoâng 1 250888     9 39 2NT 10 39007 2006 PT leâ taán höng-68/753 leâ ñöùc thoï-p17-goø vaáp-tp.hcm   T03 Haïch toùan keá toùan
064030012 Phan Thò Kim  Ñoâng 1 280386     11 42 2 10 48001 2004 PT 34b/60 bình ñöôøng 1-an bình-dó an-bình döông   T03 Haïch toùan keá toùan
064030013 Ñinh Thò Hoàng  Ñöùc 1 081288     5 48 2NT 10 48014 2006 PT 2a-ñöôøng 18-kp3-linh chieåu-thuû ñöùc-tp.hcm   T03 Haïch toùan keá toùan
064030014 Nguyeãn Thò Thu  Haø 1 010187     8 30 2NT 10 30041 2005 PT taân hoøa-thaïch höông-thaïch ñaøi-thaïch haø-haø tónh   T03 Haïch toùan keá toùan
064030015 Nguyeãn Thò  Haèng 1 260887     8 47 1 10 47008 2006 PT xoùm 5-thoân hoøa thuaän-ñöùc thuaän-taùnh linh-bình thuaän   T03 Haïch toùan keá toùan
064030016 Hoà Thò Bích  Haäu 1 280886     6 41 2NT 10 41038 2006 PT hoøa do 1-cam phuùc baéc-cam ranh-khaùnh hoøa   T03 Haïch toùan keá toùan
064030017 Huyønh Ngoïc  Haäu 0 010882     5 38 1 10 38011 2000 PT huyønh cuûa -toå 13-taây sôn-an kheâ-gia lai Chuyeån töø T04 CNTY T03 Haïch toùan keá toùan
064030018 Nguyeãn Thò Kim  Hieáu 1 150386     8 47 1 10 47008 2005 PT xoùm 3-thoân 5-huy khieâm-taùnh linh-bình thuaän   T03 Haïch toùan keá toùan
064030019 Ñinh Thò Hoa 1 290184     4 31 2NT 10 31023 2006 PT Thoân Long Trung-Quaûng Tieán-Quaûng Traïch-Quaûng Bình   T03 Haïch toùan keá toùan
064030020 Traàn Thò Quí  Hoøa 1 171088     3 37 2NT 10 37044 2006 PT traàn vaên taøo-ñoäi 8-phuù thuaän-aân ñöùc-hoaøi aân-bình ñònh   T03 Haïch toùan keá toùan
064030021 Hoaøng Thò  Hoaõn 1 151085     7 31 2 10 31002 2004 PT toå 8-xn1-cty may phöông ñoâng 1b quang trung-p12-goø vaáp-tp.hcm   T03 Haïch toùan keá toùan
064030023 Nguyeãn Thò Leä  Huyeàn 1 030388     1 37 2 10 37007 2006 PT toå 8-kv2-nhôn bình-qui nhôn-bình ñònh   T03 Haïch toùan keá toùan
064030024 Leâ Thò Mai  Höông 1 181085     6 43 1 10 43018 2004 PT taân hoøa-taân tieán-buø ñoáp-bình phöôùc   T03 Haïch toùan keá toùan
064030025 Naïi Thò Kim  Höôùng 1 300686     4 45 2 1 45007 2004 PT     T03 Haïch toùan keá toùan
064030026 Nguyeãn Thò  Lan 1 071186     21 28 2NT 10 28081 2006 PT mai thò dung-57/40 phaïm vaên chieâu-p12-goø vaáp-tp.hcm   T03 Haïch toùan keá toùan
064030027 Hoaøng Thò  Lòch 1 011087     13 29 1 10 29065 2005 PT nguyeãn thò tuyeát-phoøng 13-16 ñöôøng 18-kp5-linh trung-thuû ñöùc-tp.hcm   T03 Haïch toùan keá toùan
064030028 Ñaëng Thò Bích  Lieân 1 180788     4 48 1 10 48031 2006 PT 650 khu 13 -aáp hieäp ñoàng-tt ñònh quaùn-ñoàng nai   T03 Haïch toùan keá toùan
064030029 Nguyeãn Thò Bích  Loan 1 050187     11 30 1 10 30034 2006 PT nguyeãn coâng tònh-xoùm 2-boàng thaéng-ñöùc boàng-vuõ  quang-haø tónh   T03 Haïch toùan keá toùan
064030030 Nguyeãn Thò  Lyù 1 240987     7 35 2NT 10 35026 2005 PT     T03 Haïch toùan keá toùan
064030031 Phaïm Thò Thu  Maãn 1 020287     5 37 2NT 10 37034 2005 PT 35 traàn quang dieäu-tt phuø myõ-bình ñònh   T03 Haïch toùan keá toùan
064030032 Haø Thò Hoàng  Nga 1 060986     8 47 1 10 47008 2005 PT haø tieán taïo-thoân 3-gia huyønh-taùnh linh-bình thuaän   T03 Haïch toùan keá toùan
064030034 Nguyeãn Thò  Nguyeân 1 200488     3 40 1 10 40010 2006 PT nguyeãn vaên tyù-xoùm 1-thoân 9-pongebang-krongbuk-ñaùk laék   T03 Haïch toùan keá toùan
064030035 Trònh Hoøang Nhaät 0 140887 Haø Taây       2 10     PT Thoân khaùnh vaân-ñoâng taân-öùng hoøa-haø taây   T03 Haïch toùan keá toùan
064030036 Nguyeãn Thò  Nhinh 1 021288     14 20 2NT 10 20083 2006 PT nguyeãn vaên coâng-57/7x haäu laân-baø ñieåm-hoùc moân-tp.hcm   T03 Haïch toùan keá toùan
064030037 Nguyeãn Hoàng  Phi 0 201085     3 37 2NT 10 37044 2004 PT 41 ñöôøng 6-toå 63-kp5-linh taây-thuû ñöùc-tp.hcm   T03 Haïch toùan keá toùan
064030038 Ñinh Vaên  Phöông 0 001187     3 52 1 10 52011 2006 PT 316/11 aáp nhaân hoøa-xuyeân moäc-xuyeân moäc-BRVT   T03 Haïch toùan keá toùan
064030039 Leâ Thò  Phöông 1 281188     1 37 2 10 37007 2006 PT leâ vaên nghieäp-toå 8-kv2-nhôn bình-qui nhôn-bình ñònh   T03 Haïch toùan keá toùan
064030040 Leâ Uyeân Phöông 1 210786 BRVT       2 10     PT Khu taäp theå coâng ty daàu khí -p11-vuõng taøu-brvt   T03 Haïch toùan keá toùan
064030041 Phaïm Hoà Bích  Phöông 1 040988     8 47 1 10 47008 2006 PT Hoà Phuùc-UBND xaõ Nghò ñöùc-taùnh linh-bình thuaän   T03 Haïch toùan keá toùan
064030042 Laâm Vónh  Thanh 0 200181     5 37 2NT 10 37034 2000 PT myõ hieäp-phuø myõ-bình ñònh   T03 Haïch toùan keá toùan
064030043 Nguyeãn Chí  Thaønh 0 100284     6 32 2NT 10 30001 2003 PT myõ loäc-trieäu hoøa-trieäu phong-quaûng trò   T03 Haïch toùan keá toùan
064030044 Ñoã Thò Duy  Thaûo 1 220686     7 40 1 10 40009 2005 PT taân laäp 1-eaknaêng-kroâng pak-dak lak T01 T03 Haïch toaùn keá toaùn
064030045 Leâ Thò  Thuûy 1 050987     17 28 2NT 10 28060 2005 PT 59/5r toå 41-phaïm vaên chieâu-p12-goø vaáp-tp.hcm T01 T03 Haïch toùan keá toùan
064030046 Döông Thò Phöông Thuùy 1 250286     6 58 1 10 58007 2004 PT 196 aáp ka ki -ngaõi xuyeân-traø cuù-traø vinh Chuyeân töø T01 qua T03 Haïch toùan keá toùan
064030047 Nguyeãn Thi Phöông  Trang 1 200887     4 37 2NT 10 37040 2006 PT ñaëng thò vaân-khoái 1-tt boàng sôn-hoaøi nhôn-bình ñònh   T03 Haïch toùan keá toùan
064030048 Nguyeãn Thò Thu  Truùc 1 201088     6 53 2NT 10 53020 2005 PT 119a oâ 1-khu 1-tt chôï gaïo-tieàn giang   T03 Haïch toùan keá toùan
064010117 Traàn Anh Tuaán 0 240888         2 10   2006 PT Toå 9, Kp2, Phöôùc Höng, TX Baø Ròa   T01 Tin hoïc keá toùan
064030049 Nguyeãn Thò  1 100788     10 30 2NT 10 30002 2006 PT nguyeãn thò taâm 18/4 aáp ñoàng-ñoâng hoøa-dó an-bình döông Chuyeån töø T01qua T03 coù ñôn T03 Haïch toùan keá toùan
064030050 Ñoã Thò Hoaøng  Vi 1 261082     1 45 2 10 45005 2002 PT     T03 Haïch toùan keá toùan

Số lần xem trang : :4713
Nhập ngày : 08-05-2008
Điều chỉnh lần cuối :08-05-2008

Danh sách sinh viên lớp TH07TK(08-05-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu hai bảy một bốn

Xem trả lời của bạn !