Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM


    ThS. Mai Anh Thơ (Truởng Bộ Môn)

  • Email: tho @hcmuaf.edu.vn

 

   ThS. Lê Phi Hùng (Phó khoa Công nghệ Thông tin)  

  • Email: hunglephi @hcmuaf.edu.vn

 

   ThS. Phan Võ Minh Thắng

  • Email: thangpvm @hcmuaf.edu.vn

 

   CN. Trần Quốc Việt

  • Email: tqv @hcmuaf.edu.vn

 

   KS. Trần Lê Như Quỳnh 

  • Email: nquynh @hcmuaf.edu.vn

 
   KS. Đinh Quang Vinh 

  • Email: dqvinh @hcmuaf.edu.vn

 

Số lần xem trang : :10637
Nhập ngày : 24-04-2008
Điều chỉnh lần cuối :30-06-2012

Danh sách các giảng viên thuộc bộ môn Hệ thống thông tin

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một sáu tám hai tám

Xem trả lời của bạn !