Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Thống kê

Số lần xem:
Đang xem
Toàn hệ thống:
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Các bạn tải bảng điểm Tại đây.

Số lần xem trang : :3659
Nhập ngày : 07-08-2014
Điều chỉnh lần cuối :

Điểm thi khoa CNTT

Điểm các môn TKHDT, NMTTNT, CDWeb, DACNPM HK1, HK2 năm học 2015-2016(12-09-2016)

Điểm báo cáo KLTN HK2 15-16(12-09-2016)

Điểm thi môn LTNC, MMTCB HK3 - 2015-2016 ( lớp Thầy Tính)(07-09-2016)

Kết quả phúc khảo HK2 15-16(29-08-2016)

Điểm thi môn NMCNPM HK2 - 2015-2016 ( lớp Cô Thủy)(29-08-2016)

Điểm thi môn MMTNC HK2 - 2015-2016 ( lớp Thầy Thuần)(26-07-2016)

Điểm thi môn HDHNC, CTMT HK2 - 2015-2016 ( lớp Thầy Thiện)(26-07-2016)

Điểm thi môn LT.NET HK2 - 2015-2016 ( lớp Thầy Long)(26-07-2016)

Điểm thi môn LTNC HK2 - 2015-2016 ( lớp Thầy Tính)(26-07-2016)

Điểm thi môn HĐHNC, CTMT HK2 - 2015-2016 ( lớp Thầy Thuần)(25-07-2016)

Điểm thi môn LTMNC HK2 - 2015-2016 ( lớp Thầy H.Cường)(18-07-2016)

Điểm thi môn HDHNC HK2 - 2015-2016 ( lớp Thầy H.Cường)(18-07-2016)

Điểm thi môn HTTTDL HK2 - 2015-2016 ( lớp Thầy Đức)(18-07-2016)

Điểm thi môn PTTKHT HK2 - 2015-2016 ( lớp Cô Quỳnh)(18-07-2016)

Điểm thi môn NMCSDL HK2 - 2015-2016 ( lớp Cô Hương)(16-07-2016)

Điểm thi môn TMDT, HTTTQL HK2 - 2015-2016 ( lớp Cô Châu)(16-07-2016)

Điểm thi môn CDJAVA HK2 - 2015-2016 ( lớp Thầy Tính)(15-07-2016)

Điểm thi môn GTNM HK2 - 2015-2016 ( lớp Thầy Phước)(15-07-2016)

Điểm thi môn CDMNM HK2 - 2015-2016 ( lớp Thầy Phước)(15-07-2016)

Điểm thi môn LTNC HK2 - 2015-2016 ( lớp Cô Nga)(11-07-2016)

Điểm thi môn GTNM HK2 - 2015-2016 ( lớp Cô Nga)(11-07-2016)

Điểm thi môn DACN CNPM HK2 - 2015-2016 ( lớp Thầy Tính)(11-07-2016)

Điểm môn LTDT_ HK1 - 2015-2016 (Thầy Hùng)(29-04-2016)

Điểm môn PTTK HTTT_ HK1 - 2015-2016 (Thầy Hùng)(29-04-2016)

Điểm môn LTCB_ HK1 - 2015-2016 (Thầy Hùng)(29-04-2016)

Điểm môn LTCB_ HK3 - 2014-2015 (Thầy Hùng)(29-04-2016)

Kết quả phúc khảo điểm thi HK1/2015-2016(26-04-2016)

Điểm thi môn DataMining HK1 - 2015-2016 (lớp Thầy Việt) (01-04-2016)

Điểm thi môn LTDT HK1 - 2015-2016 (lớp Thầy Việt) (31-03-2016)

Điểm thi môn Toán Rời Rạc HK1 - 2015-2016 (lớp Thầy Việt) (31-03-2016)

Điểm thi môn LTCB HK1 - 2015-2016 (lớp Cô Thủy) (29-03-2016)

Điểm thi môn LTM HK1 - 2015-2016 (nhóm 2, lớp Thầy Tính) (28-03-2016)

Điểm thi môn LTM HK1 - 2015-2016 ( lớp Thầy Tính)(25-03-2016)

Điểm thi môn HTTTDL HK1 - 2015-2016 ( lớp Thầy Đức)(25-03-2016)

Điểm thi môn HQTCSDL HK1 - 2015-2016 ( lớp Thầy Việt)(25-03-2016)

Điểm thi môn DataWareHouse HK1 - 2015-2016 ( lớp Thầy Việt)(25-03-2016)

Điểm thi môn NMTH HK1 - 2015-2016 ( lớp Thầy Linh )(25-03-2016)

Điểm thi môn ĐBCL&KTPM _ HK1 - 2015-2016 ( lớp Cô Nga)(22-03-2016)

Điểm thi môn CTDL HK1 - 2015-2016 ( lớp Cô Quỳnh)(16-03-2016)

Điểm thi môn PTTKHTTT HK1 - 2015-2016 ( lớp Cô Quỳnh)(16-03-2016)

Điểm thi môn NMHDH HK1 - 2015-2016 ( lớp Thầy Thiện )(16-03-2016)

Điểm thi môn QTM HK1 - 2015-2016 ( lớp Thầy Thuần )(16-03-2016)

Điểm thi môn NMTH HK1 - 2015-2016 ( lớp Thầy Thuần )(16-03-2016)

Điểm thi môn NMHDH HK1 - 2015-2016 ( lớp Thầy Thuần )(16-03-2016)

Điểm thi môn MMTCB HK1 - 2015-2016 ( lớp Thầy Thuần )(16-03-2016)

Điểm thi môn NMCNPM HK1 - 2015-2016 ( lớp Cô Thủy)(16-03-2016)

Điểm Báo cáo Khóa luận TN T3- HK1/2015-2016(16-03-2016)

Điểm thi môn MMTCB HK1 - 2015-2016 ( lớp Thầy Tính)(09-03-2016)

Điểm thi HK1 15-16 TMDT ( lớp Cô Châu )(09-03-2016)

Điểm thi HK1 15-16 NMTH ( lớp Cô Nhi )(07-03-2016)

Điểm thi HK1 15-16 LT.NET ( lớp Thầy Long )(07-03-2016)

Điểm thi HK1 15-16 LTWEB ( lớp Thầy Long )(07-03-2016)

Điểm thi HK1 15-16 HTTTQL ( lớp Thầy Vinh )(02-03-2016)

Điểm thi môn NMCSDL _ HK1 - 2015-2016 ( lớp Cô Hương)(29-02-2016)

Điểm thi môn GTNM _ HK1 - 2015-2016 ( lớp Thầy Phước)(25-02-2016)

Điểm thi môn LTTTBDD_ HK1 - 2015-2016 ( lớp Thầy Thiện)(23-02-2016)

Điểm thi môn CTDL _ HK1 - 2015-2016 ( lớp Cô Nga)(23-02-2016)

Điểm thi môn BM MMT HTTT_ HK1 - 2015-2016 ( lớp Thầy Tính)(23-02-2016)

Điểm thi môn AT BM HTTT_ HK1 - 2015-2016 ( lớp Thầy Tính)(23-02-2016)

Điểm thi môn CĐ Java_ HK1 - 2015-2016 ( lớp Thầy Tính)(29-01-2016)

Điểm môn LTNC_ HK3 - 20142015 (Thầy Tính)(06-11-2015)

Điểm môn CNPM_ HK2 - 20142015 (Cô Thủy)_updated(23-09-2015)

Điểm KLTN HK2/14-15(10-09-2015)

Điểm môn Giao tiếp người và máy - HK2 - 20142015 (Thầy Phước)(10-09-2015)

Điểm môn MMTCB_ HK2 - 20142015 (Thầy Tính)(04-09-2015)

Điểm môn CD WEB, NMTTNT_ HK2 - 20142015 (Thầy Hùng)(04-09-2015)

Điểm môn TKHDT_ HK2 - 20142015 (Thầy Hùng)(26-08-2015)

Điểm môn CTDL_ HK2 - 20142015 (Cô Quỳnh)(17-08-2015)

Điểm môn LTMNC_ HK2 (Thầy Xuân Vinh)(14-08-2015)

Điểm môn HTTT_ HK2 - 20142015 (Thầy Đức)(14-08-2015)

Điểm môn MMTCB, PT&TK HTTT_ HK2 - 20142015 (Thầy Tính, Cô Quỳnh)(11-08-2015)

Điểm môn CD JAVA_ HK2 - 20142015 (Thầy Tính)(07-08-2015)

Điểm môn LTNC_ HK2 - 20142015 (Thầy Hùng)(07-08-2015)

Điểm môn ĐACN_CNPM_ HK2 - 20142015 (Thầy Hùng)(05-08-2015)

Điểm môn ĐACN_CNPM_ HK2 - 20142015 (Thầy Tính)(03-08-2015)

Điểm môn LTM_ HK2 - 20142015 (Thầy Tính)(28-07-2015)

Điểm môn LTNC_ HK2 - 20142015 (Cô Nga)(27-07-2015)

Điểm môn MMTCB, MMTNC_ HK2 - 20142015 (T.Thuần)(27-07-2015)

Điểm môn HĐHNC_ HK2 - 20142015 (Thầy Thiện, T.Vinh, T.Thuần)(27-07-2015)

Điểm môn CTMT_ HK2 - 20142015 (Thầy Thiện, T.Vinh, T.Thuần)(27-07-2015)

Điểm môn HQTCSDL_TMDT_ HK2 - 20142015 (Co Thơ)(14-07-2015)

Điểm môn LTDT HK1 - 20142015 (Thầy Hùng)(14-07-2015)

Điểm môn LTDT HK1 - 20142015 (Thầy Hùng)(10-07-2015)

Điểm thi môn HTTT (Thầy Đức) - HK1 năm học 2014 - 2015(27-04-2015)

Điểm thi môn TTNT (Thầy Hùng) - HK1 năm học 2014 - 2015 (ngày 25/3/2015)(26-03-2015)

Điểm thi môn CNPM (Cô Thủy) - HK1 năm học 2014 - 2015 (ngày 24/3/2015)(24-03-2015)

Điểm khóa luận TN - Tháng 3 năm 2015(23-03-2015)

Điểm thi HK1 năm học 2014 - 2015 (ngày 11/3/2015)(11-03-2015)

Điểm thi HK1 năm học 2014 - 2015 (ngày 5/3/2015)(05-03-2015)

Điểm thi HK1 năm học 2014 - 2015 (ngày 27/2/2015)(27-02-2015)

Điểm thi HK1 năm học 2014 - 2015 (Lớp Cô Quỳnh)(06-02-2015)

Điểm thi HK1 - năm học 2014-2015 (3/2/2015)(03-02-2015)

Điểm phúc khảo HK2/13-14(02-10-2014)

Kết quả báo cáo tốt nghiệp (tháng 9/2014)(16-09-2014)

Điểm thi HK2 năm học 2013 - 2014 (Môn HTTT - Lớp Thầy Đức)(15-09-2014)

Điểm thi HK2 năm học 2013 - 2014 (Môn TTNT, CĐWeb - Lớp Thầy Hùng)(10-09-2014)

Điểm thi HK2 năm học 2013 - 2014 (Lớp Thầy Thiện)(15-08-2014)

Điểm thi HK2 năm học 2013 - 2014 (Lớp Thầy Hùng)(07-08-2014)

Điểm thi HK2 năm học 2013 - 2014 (Lớp Thầy Phước)(06-08-2014)

Điểm thi HK2 năm học 2013 - 2014 (Lớp Cô Quỳnh)(06-08-2014)

Điểm thi HK2 năm học 2013 - 2014 (môn CĐ Java _ Lớp Thầy Tính)(25-07-2014)

Điểm thi HK2 năm học 2013 - 2014 (Lớp Thầy Tính)(23-07-2014)

Điểm thi các môn Khoa CNTT HK2 năm học 2013 -2014 (lớp Thầy Hải)(21-07-2014)

Điểm thi các môn Khoa CNTT HK2 năm học 2013 -2014 (lớp Thầy Vinh)(21-07-2014)

Điểm thi HK2 năm học 2013 - 2014 (Lóp Thầy Thuần)(18-07-2014)

Điểm thi các môn khoa CNTT HK2 năm 2013 - 2014 (12/7/2014)(14-07-2014)

Điểm thi tổng hợp các môn do Thầy Hùng giảng dạy HK1 - năm học 2013 - 2014 (31/3/2014)(01-04-2014)

Thông báo Điểm thi phúc khảo HK1/2013-2014 (28/3/2014)(27-03-2014)

Điểm thi môn LT.NET HK1- năm học 2013 -2014 - lớp Thầy Phước(25-03-2014)

Điểm thi môn CNPM HK1- năm học 2013 -2014 - lớp Cô Thủy(20-03-2014)

Điểm thi Tốt nghiệp hệ niên chế (Đợt thi Tháng 1/2014)(20-03-2014)

Điểm thi LTDT HK1 năm 2013 - 2014 lớp Thầy Việt (6/3/2014)(06-03-2014)

Điểm thi HTTT _ Thầy Đức (28/2/2014)(28-02-2014)

Điểm Thi 2014-02-25 Học Kỳ 1 năm 2013 - 2014 (Bổ sung ngày 26/2/2014)(27-02-2014)

Điểm Thi NMHDH, LTNC, CTDL, MMT, QTM (14.2.2014)(14-02-2014)

Điểm Học Kỳ 2 năm học 2012 - 2013(19-07-2013)

Tổng hợp điểm thi khoa CNTT, học kỳ 1 năm học 2012-2013 (25.02.2013)(25-02-2013)

Đểm thi Lập trình căn bản HK2/2011-2012(03-01-2013)

Điểm thi tốt nghiệp lần 2 (tháng 10/2012) hệ niên chế(27-11-2012)

Công nghệ phần mềm_HK2_1112(30-08-2012)

Công nghệ phần mềm_HK3_1112(30-08-2012)

Tin học ứng dụng_HK3_1112(28-08-2012)

Nhập môn tin học A_HK3_1112(28-08-2012)

Lập trình A1_HK3_1112(28-08-2012)

Tin học đại cương_HK3_1112_Thầy Cường(25-08-2012)

Lập trình web_HK3_1112(21-08-2012)

Lập trình nâng cao_HK3_1112(21-08-2012)

Trí Tuệ Nhân Tạo_HK2_1112(21-08-2012)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy hai không một bốn