Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 Lưu ý:

-         Sinh viên đủ điều kiện thi TN nhưng chưa đăng ký môn học, liên hệ Giáo vụ khoa để được hướng dẫn làm thủ tục đăng ký môn học.

-         Đây là danh sách dự kiến, hạn cuối sinh viên phản hồi đến ngày 14/6/2012

*     Đính kèm DSSV đủ điều kiện thi Tốt nghiệp lớp DH07DTH (17 sv)

Stt

Lớp

MSSV

Họ tên

Môn thi

1

DH07DTH

06130114

Nguyễn Hoàng Danh

TNCS, TNCN

2

DH07DTH

06130119

Quách Đình Duy

TNCS, TNCN

3

DH07DTH

06130120

Võ Bùi Quang Duy

TNCS

4

DH07DTH

07130020

Nguyễn Đình Đạt

TNCS

5

DH07DTH

06130127

Trương Tấn Đạt

TNCS, TNCN

6

DH07DTH

06130257

Võ Thị Hà

TNCS, TNCN

7

DH07DTH

06130024

Hồ Doãn Phương Hải

TNCS, TNCN

8

DH07DTH

06130037

Nguyễn Đình Hùng

TNCS, TNCN

9

DH07DTH

07130151

Dương Thị Mỹ Linh

TNCS, TNCN

10

DH07DTH

06130049

Nguyễn Thị Hạnh Mai

TNCS, TNCN

11

DH07DTH

07130085

Nguyễn Thành Ngưng

TNCS

12

DH07DTH

06130064

Hồ Quốc Phương

TNCS, TNCN

13

DH07DTH

06130175

Nguyễn Vinh Quang

TNCS, TNCN

14

DH07DTH

07130105

Nguyễn Hữu Sáng

TNCS, TNCN

15

DH07DTH

06130216

Lê Ngọc Tuấn

TNCS

16

DH07DTH

06130094

Phạm Thành Vàng

TNCS

17

DH07DTH

07130145

Nguyễn Tuấn Vinh

TNCS

 

*     Đính kèm DSSV đủ điều kiện thi Tốt nghiệp lớp DH07DTM (6 sv)

Stt

Lớp

MSSV

Họ tên

Môn thi

1

DH07DTM

07130001

Trần Văn An

TNCS, TNCN

2

DH07DTM

07130014

Trần Hoàn Diệu

TNCS, TNCN

3

DH07DTM

07130031

Nguyễn Hữu Hậu

TNCS, TNCN

4

DH07DTM

07130033

Trương Phúc Hậu

TNCS, TNCN

5

DH07DTM

07130057

Phan Trọng Khiêm

TNCS, TNCN

6

DH07DTM

07130140

Nguyễn Minh Tuấn

TNCS, TNCN

 

*     Đính kèm DSSV đủ điều kiện thi Tốt nghiệp lớp DH06DTH (1 sv)

Stt

Lớp

MSSV

Họ tên

Môn thi

1

DH06DTH

06130080

Nguyễn Đức Trung Tín

TNCN

 

*     Đính kèm DSSV đủ điều kiện thi Tốt nghiệp lớp DH06DTM (1 sv)

Stt

Lớp

MSSV

Họ tên

Môn thi

1

DH06DTM

06130031

Nguyễn Hoàng Hoàn

TNCS

 

*     Đính kèm DSSV đủ điều kiện thi Tốt nghiệp lớp DH05DTM (1 sv)

Stt

Lớp

MSSV

Họ tên

Môn thi

1

DH05DTM

05130048

Huỳnh Trúc Lâm

TNCS

 

*     Đính kèm DSSV đủ điều kiện thi Tốt nghiệp lớp CD07TH (06 sv)

Stt

Lớp

MSSV

Họ tên

Môn thi

1

CD07TH

07329011

Trần Duy Công

TNCS, TNCN

2

CD07TH

07329032

Lê Thị Hảo

TNCS, TNCN

3

CD07TH

07329035

Nguyễn Đức Hiền

TNCS

4

CD07TH

07329049

Vũ Nguyễn Thế Huy

TNCS

5

CD07TH

06130055

Đinh Gia Nguyên

TNCS

6

CD07TH

07329163

Ngô Đình Trường

TNCS, TNCN

 

*     Đính kèm DSSV đủ điều kiện thi Tốt nghiệp lớp TC06DT (06 sv)

Stt

Lớp

MSSV

Họ tên

Môn thi

1

TC06DT

06230151

Lê Tấn Đạt

TNCN

2

TC06DT

06230106

Trần Hải Đăng

TNCS, TNCN

3

TC06DT

06230111

Hoàng Đình Hội

TNCS, TNCN

4

TC06DT

06230118

Nguyễn Ngọc Minh

TNCN

5

TC06DT

06230152

Nguyễn Anh Tuấn

TNCS, TNCN

6

TC06DT

06230139

Ng Hữu Anh Tuấn

TNCN

 

*     Đính kèm DSSV đủ điều kiện thi Tốt nghiệp lớp TC04DTCM (02 sv)

Stt

Lớp

MSSV

Họ tên

Nợ môn học

1

TC04DTCM

04230207

Bào Hải Âu

TNCS

2

TC04DTCM

04230241

Phạm Văn Hoàng

TNCS, TNCN

 


*     Đính kèm DSSV không đủ điều kiện thi Tốt nghiệp lớp DH07DTH (08 sv)

Stt

Lớp

MSSV

Họ tên

Nợ môn học

1

DH07DTH

07130002

Đinh Ngọc Anh

QSự2, PT&TKHT, CNPM, TN

2

DH07DTH

06130248

Quách Thị Thùy Dung

LTWeb, TN

3

DH07DTH

07130018

Nguyễn Phương Duy

HQTCSDL, PT&TKHT, TN

4

DH07DTH

07130066

Nguyễn Ngọc Lĩnh

PT&TK HT,  CNPM, TN

5

DH07DTH

07130078

Lê Trần Nam

PT&TKHT, TN

6

DH07DTH

07130102

Cao Văn Quý

LTM1, TKHĐT, HQTCSDL, PT&TKHT, TN

7

DH07DTH

07130113

Nguyễn Vũ Hoàng Tân

TTHCM, TRR1, TN

8

DH07DTH

07130125

Nguyễn Thị Thương

Toán A3,VLA2, CĐLTWeb, TN

 

*     Đính kèm DSSV không đủ điều kiện thi Tốt nghiệp lớp DH07DTM (08 sv)

Stt

Lớp

MSSV

Họ tên

Nợ môn học

1

DH07DTM

07130012

Nguyễn Tấn Cường

TTHCM, LTM1,2, MMTNC, QTM, ĐACN,GTN-M, CĐLTWEB, CTDL1,2, TKHĐT, AT&BMHT, PT&TKHT, CNPM,TN,CTTH

2

DH07DTM

07130022

Nguyễn Công Đắc

Bình thường

3

DH07DTM

07130024

Nguyễn Thái Định

PT&TKHT, TN

4

DH07DTM

07130042

Nguyễn Mạnh Hoàn

CNPM, TN

5

DH07DTM

07130056

Lê Quang Khánh

PT&TKHT, TN

6

DH07DTM

06130157

Võ Công Lực

QTM, PT&TKHT, TN

7

DH07DTM

07130093

Đinh Vinh Phúc

PT&TKHT, ĐACN, TN

8

DH07DTM

07130094

Nguyễn Tấn Phước

QTM,ĐACN,  PT&TKHT, TN

 

*     Đính kèm DSSV không đủ điều kiện thi Tốt nghiệp lớp DH06DTH (01 sv)

Stt

Lớp

MSSV

Họ tên

Nợ môn học

1

DH06DTH

06130033

Nguyễn Thị Minh Hoàng

Bình thường

 

*     Đính kèm DSSV không đủ điều kiện thi Tốt nghiệp lớp DH06DTM (02 sv)

Stt

Lớp

MSSV

Họ tên

Nợ môn học

1

DH06DTM

06130143

Nguyễn Văn Khanh

MMTNC, CĐLTWEB, AT&BMHT, PT&TKHT, TN

2

DH06DTM

06130181

Lương Tấn Tài

Bình thường

 

*     Đính kèm DSSV không đủ điều kiện thi Tốt nghiệp lớp CD07TH (07 sv)

Stt

Lớp

MSSV

Họ tên

Nợ môn học

1

CD07TH

07329016

Nguyễn Lê Vũ Cường

LTM1, TNCS

2

CD07TH

07329027

Nguyễn Vinh Đồng

TKHĐT, TNCS

3

CD07TH

07329076

Huỳnh Dương Huệ Minh

TKHĐT,CTTH,TN

4

CD07TH

07329080

Huỳnh Thạch Nghĩa

HĐH2, TKHĐT, TN

5

CD07TH

07329085

Nguyễn Trọng Ngữ

CNPM,ĐACN,TN

6

CD07TH

07329129

Trần Minh Thảo

CNPM, ĐACN,HTTTĐL, CTTH,TN

7

CD07TH

07329156

Hứa Thanh Trong

Toán A1,AV2,TN

 

*     Đính kèm DSSV không đủ điều kiện thi Tốt nghiệp lớp TC06DT (06 sv)

Stt

Lớp

MSSV

Họ tên

Nợ môn học

1

TC06DT

06230109

Nguyễn Thanh Hải

ĐHMT,CĐHTTT,TN

2

TC06DT

06230149

Phạm Trung Hiếu

Toán A1, LTA1, PT&TKHTTT,TN

3

TC06DT

06230114

Huỳnh Quốc Khởi

PPS, TN

4

TC06DT

06230121

Lê Tuấn Phi

PPS, TN

5

TC06DT

06230122

Phạm Khắc Tân

CĐHTTT,TN

6

TC06DT

06230128

Dương Quang Thọ

ĐHMT, TN

 

*     Đính kèm DSSV không đủ điều kiện thi Tốt nghiệp lớp TC05DTDN (18 sv)

Stt

Lớp

MSSV

Họ tên

Nợ môn học

1

TC05DTDN

05230001

Mai Lường Xuân Anh

TRR,TN

2

TC05DTDN

05222252

Trần Thị Tuyết Anh

LTA2, TN

3

TC05DTDN

05230010

Nguyễn Thị Thu Cúc

MMT, CTMT, LTWeb,GT N-M, LTA1,2, TKHĐT, TRR1, ĐHMT, AT&BM HT, ĐACN, TTNT,TN

4

TC05DTDN

05230022

Lê Văn Hoàng

LTA2, TN

5

TC05DTDN

05230024

Hồng Thị Huệ

LTWeb,LTA2,TN

6

TC05DTDN

05230027

Quách Thị Thanh Huyền

CTMT, TN

7

TC05DTDN

05230032

Huỳnh Thị Thanh Hương

LTA2, TN

8

TC05DTDN

05230033

Phan Thị Thanh Hương

Toán A2, AV2, MMT, CTMT, LTWeb, LTA1,2, TKHĐT, TRR1, TTNT, HTTTĐL, TN

9

TC05DTDN

05230035

Phan Đăng Khoa

TNLý, MMT, LTWeb, GT N-M, LTA1, TKHĐT, TRR1,AT&BMHT, CĐHTT,ĐACN,TN

10

TC05DTDN

05230044

Nguyễn Lê Minh

KTHĐC, MMT, LTWeb, TRR1, ĐACN, HTTTĐL, TN

11

TC05DTDN

05230051

Đặng Văn Phong

CTMT, TN

12

TC05DTDN

05230053

Trần Minh Phước

HĐH1, TN

13

TC05DTDN

05230056

Đào Bá Quyền

LTWeb, TN

14

TC05DTDN

05230067

Phan Hoài Thanh

Toán A1,2, TNLý, LTWeb, LTA1,B, TKHĐT, TRR1, ĐHMT,AT&BMHT, PT&TKHT, TTNT,HTTTĐL,TN

15

TC05DTDN

05230068

Nguyễn Chí Thắng

MMT, TN

16

TC05DTDN

05230077

Phan Văn Tiền

CNXHKH, MMT, CTMT, LTA2, CTDL2, TRR1, HQTCSDL, CĐHTTT, TN

17

TC05DTDN

05230080

Trần Quốc Trung

Toán A1,A4,TN

18

TC05DTDN

05230094

Nguyễn Xuân Vinh

Toán A2, MMT, LTA2, CTDL2, TKHĐT, TRR1, TTNT, TN

 

*     Đính kèm DSSV không đủ điều kiện thi Tốt nghiệp lớp TC04DTBN (08 sv)

Stt

Lớp

MSSV

Họ tên

Nợ môn học

1

TC04DTBN

04230106

Đồng Thị Phương Duyên

LTA1, TN

2

TC04DTBN

04230191

Nguyễn Văn Độ

KTHĐC, TKHĐT, TN

3

TC04DTBN

04230127

Nguyễn Ngọc Khoa

XSTK,ĐHMT,TN

4

TC04DTBN

04230144

Phan Công Phục

XSTK,LTB,PPS, HQTCSDL,TN

5

TC04DTBN

04230153

Trương Quang Thái

XSTK,AT&BMHT CĐHTTT,TTNT, ĐACN,TN

6

TC04DTBN

04230155

Nguyễn Thẩm Thi

XSTK,LTM1, GTN-M,ĐHMT, CĐHTTT,ĐACN,TN

7

TC04DTBN

04230165

Võ Thanh Tịnh

XSTK, TN

8

TC04DTBN

04230176

Ngô Thanh Tú

LTA1, TN

 

*     Đính kèm DSSV không đủ điều kiện thi Tốt nghiệp lớp TC04DTBN (08 sv)

Stt

Lớp

MSSV

Họ tên

Nợ môn học

1

TC04DTCM

04230245

Lê Duy Khánh

HĐH2, TN

2

TC04DTCM

04230249

Ngô Hoàng Kiếm

HĐH2,TRR2, LTA2,LTB,PPS, CSDLNC,TN

3

TC04DTCM

04230253

Nguyễn Thanh Lam

CSDL, TN

4

TC04DTCM

04230265

Nhan Anh Nguyên

KTCT,Toán A2, XSTK, TRR1,2, CTDL1, TN

5

TC04DTCM

04230268

Đỗ Thế Như

LTM1, TRR2, CTDL2, ĐHMT, CSDLNC,ĐACN,TN

6

TC04DTCM

04230273

Sầm Hồng Quân

XSTK, MMT, LTWeb, CTDL2, CSDL,TN

7

TC04DTCM

04230279

Huỳnh Thanh Thảo

HĐH2,MMT,TN

8

TC04DTCM

04230300

Võ Viết Trung

LTM1, CTDL1, CNPM,ĐHMT,TN

 

Trân trọng kính chào!

 

          BAN GIÁM HIỆU                 PHÒNG ĐÀO TẠO                       TRƯỞNG KHOA

 

 

 

                                                                                           TS. Phạm Văn Tính

Số lần xem trang : :4321
Nhập ngày : 11-06-2012
Điều chỉnh lần cuối :

Thông báo

[Tuyen dung 11] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(27-11-2018)

[Tuyen dung 10] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(23-10-2018)

TMA Solutions tuyển dụng - Đại học Nông Lâm - Khoa Công Nghệ Thông Tin(11-10-2018)

Tuyển dụng cho chương trình Fresher program Java-khai giảng ngày 22 Oct 2018 tại DXC Vietnam(04-10-2018)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018(27-09-2018)

Thông báo xét tốt nghiệp và danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2018(27-09-2018)

[Tuyen dung 09] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(18-09-2018)

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Kết quả phúc khảo điểm thi HK1/2016-2017(22-03-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba tám tám sáu

Xem trả lời của bạn !