Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
   
 

 

                                                            Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng       năm 20

 

ĐƠN XIN XÉT TỐT NGHIỆP

 

            Kính gởi: Ban Chủ Nhiệm Khoa Công Nghệ Thông Tin

 

Tôi tên:.............................................................. Mã số sinh viên:.........................

Ngày sinh:...............................................................................................................

Nơi sinh: Huyện:................................................ Tỉnh:............................................

Hộ khẩu thường trú: Xã (Phường)..................... Huyện:........................................

Điện thoại liên lạc (nếu có):.....................................................................................

Hiện đang học lớp (ngành):............................................... Khóa:..........................

Hệ đào tạo:................................................. tại trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM

Trong thời gian qua tôi đã hoàn thành tất cả các môn học trong khung Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin.

Nay tôi làm đơn này xin được xét tốt nghiệp. Rất mong được sự chấp thuận của Ban Chủ Nhiệm Khoa.

Trân trọng kính chào.

                                                                                           Người làm đơn

                                                                                       (Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

KẾT QUẢ XÉT CỦA KHOA

 

                                                            Tp. Hồ Chí Minh, ngày       tháng        năm 20

 

Sinh viên........................................................................... đã hoàn thành và đạt yêu cầu các môn học theo chương trình kế hoạch đào tạo đã được phê duyệt.

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Đề nghị Ban Giám Hiệu công nhận tốt nghiệp cho sinh viên.

 

TRƯỞNG KHOA/BM DUYỆT                                 Cán bộ xét

                                                                                       (Ký, ghi rõ họ tên)

Số lần xem trang : :5570
Nhập ngày : 06-06-2012
Điều chỉnh lần cuối :06-06-2012

[Tuyen dung 12] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(02-01-2019)

[Tuyen dung 11] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(27-11-2018)

[Tuyen dung 10] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(23-10-2018)

TMA Solutions tuyển dụng - Đại học Nông Lâm - Khoa Công Nghệ Thông Tin(11-10-2018)

Tuyển dụng cho chương trình Fresher program Java-khai giảng ngày 22 Oct 2018 tại DXC Vietnam(04-10-2018)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018(27-09-2018)

Thông báo xét tốt nghiệp và danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2018(27-09-2018)

[Tuyen dung 09] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(18-09-2018)

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai năm không hai năm

Xem trả lời của bạn !