Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM


 Lưu ý: Danh sách dự kiến_Sinh viên phản hồi từ ngày 07/09/2011-09/09/2011

1. Lớp DH07DTH (xét TN lần 1)

Tổng số SV: 71

Số SV đạt TN: 30

Số SV chưa đủ điều kiện TN: 41

v Danh sách SV đủ điều kiện TN: (30 SV)

Stt

Lớp

MSSV

Họ tên

Ghi chú

1

DH07DTH

07130039

Trần Thị Hoa

Thi TN

2

DH07DTH

07130098

Trần Văn Phương

Thi TN

3

DH07DTH

07130123

Dương T Hồng Thúy

Thi TN

4

DH07DTH

07130019

Chế Thị Ngọc Duyên

Làm LVTN

5

DH07DTH

07130028

Lưu Thúy Hà

Làm LVTN

6

DH07DTH

07130037

Mai Xuân Hiệp

Làm LVTN

7

DH07DTH

07130046

Nguyễn Ngọc Hùng

Làm LVTN

8

DH07DTH

07130060

Nguyễn Minh Khoa

Làm LVTN

9

DH07DTH

07130058

Nguyễn Đắc Khoa

Làm LVTN

10

DH07DTH

07130061

Trần Anh Khôi

Làm LVTN

12

DH07DTH

07130064

Lê Thị Kim Liên

Làm LVTN

13

DH07DTH

07130067

Hà Thị Phụng Loan

Làm LVTN

13

DH07DTH

07130075

Võ Văn Lượt

Làm LVTN

14

DH07DTH

07130086

Lê Thành Nhân

Làm LVTN

15

DH07DTH

07130152

K' Bou Đa Lých Nhi

Làm LVTN

16

DH07DTH

07130087

Nguyễn Hồ Yến Nhi

Làm LVTN

17

DH07DTH

07130092

Nguyễn Thiện Phúc

Làm LVTN

18

DH07DTH

07130095

Nguyễn Thị Diệu Phương

Làm LVTN

19

DH07DTH

07130096

Lê Thị Phương

Làm LVTN

20

DH07DTH

06130066

Phạm Lê Phường

Làm LVTN

21

DH07DTH

07130101

Trịnh Văn Qui

Làm LVTN

22

DH07DTH

06130176

Trần Nguyễn Thảo Quyên

Làm LVTN

23

DH07DTH

07130103

Phan Thị Ngọc Quyền

Làm LVTN

24

DH07DTH

07130108

Nguyễn Hoàng Sơn

Làm LVTN

25

DH07DTH

07130111

Lê Tấn Tài

Làm LVTN

26

DH07DTH

07130114

Phạm Minh Thành

Làm LVTN

27

DH07DTH

07130133

Phan Minh Triệu

Làm LVTN

28

DH07DTH

07130144

Hồ Thị Mỹ Uyên

Làm LVTN

29

DH07DTH

07130147

Nguyễn Thụy Vy

Làm LVTN

30

DH07DTH

07130149

Phan Thị Ngọc Yến

Làm LVTN

v Danh sách SV chưa TN (41 SV)

Stt

Lớp

MSSV

Họ tên

Nợ môn học

Thời hạn trả nợ

1

DH07DTH

07130002

Đinh Ngọc Anh

Bình thường

T6/2013

2

DH07DTH

06130114

Nguyễn Hoàng Danh

TTHCM,AT&BMHT, PT&TKHT, CTTH, TN

T6/2012

3

DH07DTH

06130248

Quách Thị Thùy Dung

LTWeb,CĐLTWeb CSDLNC,CTTH, AT&BMHT,TN

T6/2012

4

DH07DTH

07130015

Trần Thị Dung

CSDLNC, CTTH, LVTN

T6/2013

5

DH07DTH

07130018

Nguyễn Phương Duy

HQTCSDL, PT&TKHT, TN

T6/2013

6

DH07DTH

06130119

Quách Đình Duy

TKHĐT, HQTCSDL, PT&TKHT,TN

T6/2012

7

DH07DTH

06130120

Võ Bùi Quang Duy

TN

T6/2013

8

DH07DTH

07130020

Nguyễn Đình Đạt

CTTH, TN

T6/2014

9

DH07DTH

06130127

Trương Tấn Đạt

Toán A1,CSDLNC, CTTH, TN

T6/2012

10

DH07DTH

05130027

Trần Ngọc Đức

Bình thường

Hết hạn

12

DH07DTH

06130257

Võ Thị Hà

CSDLNC, TN

T6/2012

13

DH07DTH

06130024

Hồ Doãn Phương Hải

CĐHTT,CTTH,TN

T6/2012

13

DH07DTH

07130043

Bùi Minh Hoàng

Bình thường

T6/2013

14

DH07DTH

06130037

Nguyễn Đình Hùng

TTHCM, TN

T6/2012

15

DH07DTH

07130051

Nguyễn Trí Hữu

Bình thường

T6/2013

16

DH07DTH

07130151

Dương Thị Mỹ Linh

PT&TKHT, ĐACN,CTTH,TN

T6/2013

17

DH07DTH

07130066

Nguyễn Ngọc Lĩnh

Bình thường

T6/2013

18

DH07DTH

07130071

Đặng Khắc Luận

TN

T6/2014

19

DH07DTH

06130049

Nguyễn Thị Hạnh Mai

CĐLTWeb, HQTCSDL, CSDLNC, TN

T6/2012

20

DH07DTH

07130076

Thân Trọng Minh

TN

T6/2014

21

DH07DTH

07130078

Lê Trần Nam

TKHĐT, PT&TKHT, CSDLNC, TN

T6/2013

22

DH07DTH

07130082

Nguyễn Tú Nghĩa

GDTC1, TN

T6/2014

23

DH07DTH

07130083

Phạm Văn Ngoan

CTTH, TNCN

T6/2014

24

DH07DTH

07130085

Nguyễn Thành Ngưng

TN

T6/2014

25

DH07DTH

06130169

Lê Quang Như

TN

T6/2013

26

DH07DTH

05130122

Trần Quang Phúc

Bình thường

Hết hạn

27

DH07DTH

06130064

Hồ Quốc Phương

CSDLNC, TN

T6/2012

28

DH07DTH

06130175

Nguyễn Vinh Quang

CSDLNC, TN

T6/2012

29

DH07DTH

07130100

Nguyễn Minh Quân

QS1, QS2, TN

T6/2014

30

DH07DTH

07130102

Cao Văn Quý

Bình thường

T6/2013

31

DH07DTH

07130105

Nguyễn Hữu Sáng

TTHCM, CĐLTWeb, TKHĐT, AT&BMHT, PT&TKHT, TN

T6/2013

32

DH07DTH

07130112

Trịnh Đức Tâm

CTTH

T6/2014

33

DH07DTH

07130113

Nguyễn Vũ Hoàng Tân

TTHCM, TRR1, AT&BMHT, CSDLNC, CTTH, TN

T6/2013

34

DH07DTH

07130125

Nguyễn Thị Thương

Toán A3,VLA2, CĐLTWeb, TN

T6/2013

35

DH07DTH

07130126

Nguyễn Văn Tích

TN

T6/2014

36

DH07DTH

07130137

Nguyễn Huỳnh Nam Trung

TN

T6/2014

37

DH07DTH

06130216

Lê Ngọc Tuấn

TN

T6/2013

38

DH07DTH

07130141

Nguyễn Dương Tùng

TN

T6/2014

39

DH07DTH

06130094

Phạm Thành Vàng

TN

T6/2013

40

DH07DTH

07130145

Nguyễn Tuấn Vinh

TN

T6/2014

41

DH07DTH

06130098

Cao Anh Vũ

Bình thường

T6/2012

2. Lớp DH07DTM (xét TN lần 1)

Tổng số SV: 46

Số SV đạt TN: 20

Số SV chưa đủ điều kiện TN: 26

v Danh sách SV đủ điều kiện TN: (20 SV)

Stt

Lớp

MSSV

Họ tên

Ghi chú

1

DH07DTM

06130005

Hoàng Viết Anh

Thi TN

2

DH07DTM

07130110

Trịnh Nhựt Tài

Thi TN

3

DH07DTM

07130120

Đỗ Phước Thịnh

Thi TN

4

DH07DTM

07130003

Trần Ngọc Anh

Làm LVTN

5

DH07DTM

07130006

Võ Minh Bình

Làm LVTN

6

DH07DTM

07130011

Nguyễn Phú Cường

Làm LVTN

7

DH07DTM

07130013

Lê Hồng Danh

Làm LVTN

8

DH07DTM

07130036    

Trương Lợi Hiệp

Làm LVTN

9

DH07DTM

07130040

Hoàng Anh Hòa

Làm LVTN

10

DH07DTM

07130044

Trần Văn Hoàng

Làm LVTN

11

DH07DTM

07130055

Hồ Quang Khánh

Làm LVTN

12

DH07DTM

07130062

Trần Huy Lam

Làm LVTN

13

DH07DTM

07130073

Nguyễn Thị Thúy Lữ

Làm LVTN

14

DH07DTM

07130080

Phạm Văn Nam

Làm LVTN

15

DH07DTM

07130089

Tạ Tấn Pháp

Làm LVTN

16

DH07DTM

07130117

Châu Thanh Thắng

Làm LVTN

17

DH07DTM

07130122

Nguyễn Thị Bích Thủy

Làm LVTN

18

DH07DTM

07130129

Tô Thị Thùy Trang

Làm LVTN

19

DH07DTM

07130136

Đoàn Bảo Trung

Làm LVTN

20

DH07DTM

07130142

Lê Nhật Tùng

Làm LVTN

v Danh sách SV chưa TN (26 SV)

Stt

Lớp

MSSV

Họ tên

Nợ môn học

Thời hạn trả nợ

1

DH07DTM

07130001

Trần Văn An

ĐACN,CTTH,TN

T6/2013

2

DH07DTM

07130012

Nguyễn Tấn Cường

Bình thường

T6/2013

3

DH07DTM

07130014

Trần Hoàn Diệu

QTM, TN

T6/2013

4

DH07DTM

06130118

Nguyễn Tiến Dũng

CTTH

T6/2013

5

DH07DTM

07130022

Nguyễn Công Đắc

Bình thường

T6/2013

6

DH07DTM

07130024

Nguyễn Thái Định

MMTNC,ĐACN, CĐLTWeb, PT&TKHT, CTTH, TN

T6/2013

7

DH07DTM

07130031

Nguyễn Hữu Hậu

ĐACN, PT&TKHT, TN

T6/2013

8

DH07DTM

07130033

Trương Phúc Hậu

ĐACN,CTTH,TN

T6/2013

9

DH07DTM

07130042

Nguyễn Mạnh Hoàn

QTM,TKHĐT, AT&BMHT, CNPM, TN

T6/2013

10

DH07DTM

06130140

Lê Viết Hoàng

TN

T6/2013

11

DH07DTM

07130056

Lê Quang Khánh

QTM, ĐACN,

TKHĐT, PT&TKHT, TN

T6/2013

12

DH07DTM

07130057

Phan Trọng Khiêm

ĐACN,CTTH,TN

T6/2013

13

DH07DTM

06130157

Võ Công Lực

QTM,CĐLTWeb, TKHĐT, PT&TKHT, TN

T6/2012

14

DH07DTM

07130079

Lê Văn Nam

CTTH, TN

T6/2014

15

DH07DTM

07130090

Trần Khắc Phi

Bình thường

T6/2013

16

DH07DTM

06130061

Nguyễn Duy Phú

TN

T6/2013

17

DH07DTM

07130093

Đinh Vinh Phúc

ĐACN,PT&TKHT, CTTH, TN

T6/2013

18

DH07DTM

07130094

Nguyễn Tấn Phước

QTM,ĐACN, TKHĐT, PT&TKHT, TN

T6/2013

19

DH07DTM

07130107

Huỳnh Nhất Sinh

TN

T6/2014

20

DH07DTM

07130119

Nguyễn Văn Thế

Bình thường

T6/2013

21

DH07DTM

07130127

Nguyễn Ngọc Tiên

TN

T6/2014

22

DH07DTM

07130128

Nguyễn Nhật Tiến

TN

T6/2014

23

DH07DTM

06130079

Nguyễn Kim Tín

Bình thường

T6/2012

24

DH07DTM

07130132

Thân Minh Triết

Bình thường

T6/2013

25

DH07DTM

07130138

Nguyễn Văn Tú

TN

T6/2014

26

DH07DTM

07130140

Nguyễn Minh Tuấn

TTHCM, CTTH, LVTN

T6/2013

 


3. Lớp CD08TH (xét TN lần 1)

Tổng số SV: 43

Số SV đạt TN: 2

Số SV chưa đủ điều kiện TN: 41

v Danh sách SV đủ điều kiện TN: (2 SV)

Stt

Lớp

MSSV

Họ tên

Ghi chú

1

CD08TH

08167015

Nguyễn Thanh Sơn

 

2

CD08TH

08165032

Nguyễn Thị Hoài Thoa

 

v Danh sách SV chưa TN (41 SV)

Stt

Lớp

MSSV

Họ tên

Nợ môn học

Thời hạn trả nợ

1

CD08TH

07329001

Phạm Duy Anh

 

 

2

CD08TH

08165001

Nguyễn Thế Bôn

 

 

3

CD08TH

08165002

Cao Văn Chính

 

 

4

CD08TH

08165003

Lê Minh Chung

 

 

5

CD08TH

08165004

Vũ Mai Chung

 

 

6

CD08TH

07329020

Lâm Thị Phương Dung

 

 

7

CD08TH

08165006

Phan Tiến Dũng

 

 

8

CD08TH

08165008

Châu Phương Định

 

 

9

CD08TH

07329030

Trần Tiến Giang

 

 

10

CD08TH

07130027

Đỗ Thị Hà

 

 

11

CD08TH

08165012

Lê Trung Hiếu

 

 

12

CD08TH

08165013

Trương Trung Hiếu

 

 

13

CD08TH

08165015

Lê Mạnh Hoàng

 

 

14

CD08TH

08165014

Lê Văn Hoanh

 

 

15

CD08TH

07329045

Lê Văn Hoạt

 

 

16

CD08TH

08167006

Tô Hoàng Hôn

 

 

17

CD08TH

07329047

Bùi Hữu Huấn

 

 

18

CD08TH

08167007

Phan Đình Kiêm

 

 

19

CD08TH

08165019

Nguyễn Hoàng Thanh Lam

 

 

20

CD08TH

07329063

Nguyễn Ngọc Lân

 

 

21

CD08TH

08165021

Lê Thị Lộc

 

 

22

CD08TH

08165022

Lê Ng Hoàng Luân

 

 

23

CD08TH

08165023

Nguyễn Thị Thảo Lý

 

 

24

CD08TH

07329079

Phạm Đặng Phương Nam

 

 

25

CD08TH

08167009

Vũ Thành Nguyên

 

 

26

CD08TH

08167010

Dương Duy Nhựt

 

 

27

CD08TH

07329105

K’ Plốs

 

 

28

CD08TH

08167014

Huỳnh Văn Sang

 

 

29

CD08TH

07329114

Trần Thái Sơn

 

 

30

CD08TH

08165029

Nguyễn Mai Sương

 

 

31

CD08TH

08167017

Nguyễn Phúc Thắng

 

 

32

CD08TH

08165031

Phạm Hoàng Thiện

 

 

33

CD08TH

08167018

Nguyễn Văn Thử

 

 

34

CD08TH

07329141

Nguyễn Quyết Tiến

 

 

35

CD08TH

08165037

Lê Nguyễn Hoài Trâm

 

 

36

CD08TH

08167020

Nguyễn Trí

 

 

37

CD08TH

08165040

Ngô Thị Thanh Trúc

 

 

38

CD08TH

08165042

Võ Hoàng Tú

 

 

39

CD08TH

08165043

Nguyễn Văn Tý

 

 

40

CD08TH

07329178

Huỳnh Tấn Vinh

 

 

41

CD08TH

08165045

Trần Huy Vũ

 

 

4. Lớp TC06DT (xét TN lần 1)

Tổng số SV: 30

Số SV đạt TN: 11

Số SV chưa đủ điều kiện TN: 19

v Danh sách SV đạt TN đợt này (11 SV)

 

Stt

Lớp

MSSV

Họ tên

Ghi chú

1

TC06DT

06230137

Châu Minh Trung

Thi TN

2

TC06DT

06230101

Nguyễn Nhật Anh

Làm LVTN

3

TC06DT

06230108

Lê Minh Được

Làm LVTN

4

TC06DT

06230110

Lý Trung Hiếu

Làm LVTN

5

TC06DT

06230125

Phạm Minh Thà

Làm LVTN

6

TC06DT

06230126

Nguyễn Chí Thành

Làm LVTN

7

TC06DT

06230127

Đỗ Thị Thiện

Làm LVTN

8

TC06DT

06223565

Phạm Đăng Thưởng

Làm LVTN

9

TC06DT

06230131

Kiều Thị Thanh Thúy

Làm LVTN

10

TC06DT

06230136

Đặng Danh Trung

Làm LVTN

11

TC06DT

06230140

Nguyễn Thanh Tuấn

Làm LVTN

 

v Danh sách SV chưa TN (19 SV)

Stt

Lớp

MSSV

Họ tên

Nợ môn học

Thời hạn trả nợ

1

TC06DT

06230105

Huỳnh Quốc Dũng

TNCS

T6/2015

2

TC06DT

06230151

Lê Tấn Đạt

TN

T6/2015

3

TC06DT

06230106

Trần Hải Đăng

Toán A1, LTA1, HQTCSDL, TN

T6/2014

4

TC06DT

06230109

Nguyễn Thanh Hải

LTA1, ĐHMT, CĐHTTT, TN

T6/2014

5

TC06DT

06230149

Phạm Trung Hiếu

Toán A1, TNLý, LTA1,PT&TKHTTT

T6/2014

6

TC06DT

06230111

Hoàng Đình Hội

TNLý,CĐHTTT,TN

T6/2014

7

TC06DT

06230114

Huỳnh Quốc Khởi

PPS, TN

T6/2014

8

TC06DT

06230118

Nguyễn Ngọc Minh

TN

T6/2015

9

TC06DT

06230121

Lê Tuấn Phi

PPS,HQTCSDL,TN

T6/2014

10

TC06DT

06230122

Phạm Khắc Tân

TNLý,CĐHTTT,TN

T6/2014

11

TC06DT

06230128

Dương Quang Thọ

KTCT,ĐHMT,TN

T6/2014

12

TC06DT

06230145

Lê Đức Thọ

Bình thường

T6/2014

13

TC06DT

06230132

Nguyễn Thị Thúy

TNCS

T6/2015

14

TC06DT

06230133

Huỳnh Quốc Toàn

Bình thường

T6/2014

15

TC06DT

06230152

Nguyễn Anh Tuấn

TNLý,HQTCSDL,TN

T6/2014

16

TC06DT

06230139

Ng Hữu Anh Tuấn

TN

T6/2015

17

TC06DT

06230134

Nguyễn Hoàng Túy

TN

T6/2015

18

TC06DT

06230144

Võ Đắc Xuyên

TNCS

T6/2015

19

TC06DT

03230048

Dương Thanh Tùng

Bình thường

Hết hạn

 

Số lần xem trang : :4088
Nhập ngày : 08-09-2011
Điều chỉnh lần cuối :08-09-2011

[Tuyen dung 12] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(02-01-2019)

[Tuyen dung 11] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(27-11-2018)

[Tuyen dung 10] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(23-10-2018)

TMA Solutions tuyển dụng - Đại học Nông Lâm - Khoa Công Nghệ Thông Tin(11-10-2018)

Tuyển dụng cho chương trình Fresher program Java-khai giảng ngày 22 Oct 2018 tại DXC Vietnam(04-10-2018)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018(27-09-2018)

Thông báo xét tốt nghiệp và danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2018(27-09-2018)

[Tuyen dung 09] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(18-09-2018)

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một hai sáu hai hai

Xem trả lời của bạn !