Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Danh sách GVCN-CVHT các lớp

Lớp DH10DT:               Thầy Phạm Công Thiện

                                      ĐT: 0988.533.468

                                      Email: pcthien@hcmuaf.edu.vn

Lớp DH09DT:               Thầy Nguyễn Đức Công Song

                                      ĐT: 0908.412.998

                                      Email: ndcs@hcmuaf.edu.vn

Lớp DH08DT:               Cô Mai Anh Thơ

Lớp DH07DT:               Cô Mai Anh Thơ

                                      ĐT: 0903.197.188

                                      Email: tho@hcmuaf.edu.vn

CD10TH:                       Cô Nguyễn Thị Tú Mi

                                      ĐT: 0987.660.161

                                      Email: nttmi@hcmuaf.edu.vn

CD09TH:                       Thầy Nguyễn Văn Khiêm

                                      ĐT: 0975.400.674

                                      Email: nguyenvankhiem@hcmuaf.edu.vn

CD08TH:                       Thầy Đinh Quang Vinh

                                      ĐT: 01234.789.565

                                      Email: dqvinh@hcmuaf.edu.vn

 

 

Số lần xem trang : :4215
Nhập ngày : 07-12-2010
Điều chỉnh lần cuối :

Danh sách cố vấn học tập khoa CNTT năm học 2016-2017(07-09-2016)

Danh sách cố vấn học tập khoa CNTT năm học 2015-2016(03-09-2015)

Danh sách cố vấn học tập khoa CNTT năm học 2013-2014(23-08-2013)

Danh sách Cố vấn học tập các lớp năm học 2012-2013(25-09-2012)

Danh sách Giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học tập các lớp NH 2011-2012 [Cap nhat 31/01/2012](22-11-2011)

Danh sách Cố vấn học tập NH 2011-2012(09-09-2011)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba sáu không tám sáu

Xem trả lời của bạn !