Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Đại học khóa 35, tổng số sinh viên: 114

Đại học khóa 34, tổng số sinh viên: 125

Đại học khóa 33, tổng số sinh viên: 142

Đại học khóa 32 lớp B, tổng số sinh viên: 107

Đại học khóa 32 lớp A, tổng số sinh viên: 108

Đại học khóa 31, tổng số sinh viên: 125

Đại học khóa 30 chuyên ngành Hệ thống thông tin, tổng số sinh viên: 53

Đại học khóa 30 chuyên ngành Mạng máy tính, tổng số sinh viên: 66

Đại học khóa 29 chuyên ngành Hệ thống thông tin, tổng số sinh viên: 49

Đại học khóa 29 chuyên ngành Mạng máy tính, tổng số sinh viên: 54

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một hai ba chín bốn

Xem trả lời của bạn !